திரு ம ண த் து க் கு பி ன் மு த ல் ச ண் டை யை ஆ ர ம் பி த் த ந ய ன் தா ரா . .. ! ! ! வி வா கர த் து ந டி கை யு ட ன் வி க் கி நெ ரு க் க ம் . . .? ? ? யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . .. !! !

0

எப் போ து  தி ரு ம ண ம்   எ ப் போ து   தி ரு ம ண ம்   எ ன   ந  ய ன் தா ரா வி ட மு ம் ,     வி க் கி யி ட மு ம்   நீ ண் ட   நா ட் க ளா க  வே  ர சி கர் கள்   கே ட் ட   நி லையி  ல்   ,   க ட ந் த   மா த ம்      9ம்  தே  தி   தி ரு ம ண ம்   செ  ய் து கொ ண்ட ன ர் .   தி ரு ம   ணத் தி      ற் கு  பி ன்   இ  ரு  வ  ரு ம் ஹனி     மூ ன்  செ  ன் று   புகை ப் ப ட ங் க ளை  வெ ளி   யி   ட்    டு        வ   ந்    த     நி    லை    யி  ல் ,      இ வ   ர்   க   ளி   ன்       தி   ரு ம   ண  த் த  ன் று   எ டு க் க ப் ப ட் ட   பு கை ப் ப ட ம்   ம ற் று  ம்   வீ டியோகளை    நெ ட் பி ளி க் ஸ்  நிறு   வ   ன  ம்     வெ   ளி   யி டு  வ   தா  க  வு ம்   அ றி வி  த் து   இ  ரு ந் த து .    அ ன் றாடம்  ப ல    ச ர் ச் சை   யா ன   செ ய் தி க  ள்     இ  வ ர் க ளை      ப  ற் றி    வ தந்  தி களு  ம்  ப ர வி   வ ரு ம்    நி லை யி ல் ,   த ற் போ து   ஒ ரு   த க வ ல்    க சி ந் து ள் ள து .   அ தா  வ து    வி க் னே ஷ்   சி வ  ன்         இ ய க் கி    ய   கா த் து வா க் கு ல   இர  ண்டு   கா   த ல்   திரை ப் ப  டம்   தி ரை ய ர ங் கி ல்  வெ  ளி யா கி

பி ன்   ஓ டி  டி     தள மா ன  ஹாட் ஸ்  டா ரி  லு ம்   வெ ளி   யா  னது    .    ச  ம ந்     தா   மீ து   அ க் க   றை  இ ந் த   ப  ட    த்  தி ன்    போ தே ச ம ந்  தா      மீது   வி க்கி அதி க ம்    அ க்க றை    எடு  த்து க் கொ ண்ட தா க  வு ம்,  இ  த  னா ல்    ந ய ன்  அ ப் போ தே    செ ம் ம   க டு ப் பாகி  யதா க வு ம்   கூ ற ப் ப ட் ட து .   த ற் போது    ந ய ன் தா ரா வு ம் ,   ஷா  ரு  க்  கானு   க்  கு   ஜோடி யா  க   ஜ வா ன்   ப ட த் தி ல்   ந டித் து       வ ரு கி றா   ர் .  வி     க்னே  ஷ்   சி   வ ன்   லை   கா   த யா ரி ப் பி ல்   அ ஜி த் தி ன்   ஏ கே    6 2     ப டத் தை   இ யக் கி   வ ரு கி றா ர் .  இ ந் த   ப ட த் தி ல்   மு த லி ல்   ந யனை    ந டி க் க   வைக்  க  தா ன்   கூ ற ப் ப ட் ட தாம் .

ஆ னா ல் ,   அ த ன்   பி ன்   அஜி த் து க் கு   ஜோ டி யா க  ச ம ந் தா வை   ந டி க் க    வை க் க    உ ள்ள   தா க   வி க் கியு ம்   சி பா ரி சு   செ ய் தி ருக்  கிறா  ரா ம்.   கோ ப ம டை ந் த   ந ய ன்   இ தை   கே ள்வி  ப் பட்  ட  ந ய  னும்,   வி க் கி  மீ து   கோ ப மடை ந்து    பிர ச் சி னை   செ ய்து ள்  ளாரா ம் .  ப  ழைய   பி ர  ச்சி னை யு ம்   இ தை யு ம்  சே ர் த் து   ந யன்   வி க் கி யை   ஒ ரு   வழி   ப ண் ணி வி ட் டா ர்   எ ன   கோ லி வு ட்   வ ட்  டார த் தி ல்  கூ ற ப் ப டு கி ற து.   தி ரு ம ண த் தி ற் கு   பி ன்   ச ண் டை   வ ருவ  து  சா தா ர ண  மா   ன   ஒ ன் று   எ ன் றா லு ம் ,   எ ன் ன  செ  ய் வ  து    எ ன   தெ ரி யா ம ல்   வி க் கி   வி ழி பி துங் கி   நி ற் கி றா ரா ம் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.