சற்று மு ன் பிர ப ல ந டி க ர் தி டீ ர் ம ர ண ம் . . . ! ! ! பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சி யி ல் தி ரை யு ல கி ன ர் கள் . . . ! ! ! சோ க த் தி ல் மூ ழ்கி ய ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

ஹாலிவு ட்   சி னிமா வி ல்   மிகப் பெ ரி ய  அ ளவி ல்  ஹி ட்   அ டி த் த   பட ம்    என் றா ல்   அ து   டை ட் டா னி க்   பட ம்   தான் .   1 9 9 7 – ல்  தி ரை க் கு   வ ந் த  டை ட் டா னி க்   ப ட ம்   உ ல  க ம்   முழு வ து ம்   வர வே ற் பை  பெ ற் ற து .   இந் த   ப ட ம்   உ ல கி ல்  அ தி க ம்   வ சூ லித் த   ப ட ங்க ள்   ப ட் டி யலி  ல்,   அ வெஞ் ச ர் ஸ்   எண் ட் கே ம் ,  அ வ தா  ர்   ப ட ங் க ளு க் கு  அ டு த் து    3  – வ   து   இ ட த் தில்  இரு க்   கி ற து   . டை ட் டானி க்   ப ட   நடி க  ர்    டே வி ட்  வா ர் ன ரி ன்  ம றை வு  தி ரை த் து றை யி னரை யு ம்,   அ வ ர து  கு டு ம் ப த் தி ன ரை யும்  பெ ரு ம்   சோ க த் தி ல்  ஆ ழ் த் தி   உ ள் ள து .   ப ழ ம் பெ ரு ம்   ஹா   லி வு ட்   ந டி க ரான   டே வி ட்  வா ர் ன ர்   கா ல மா னா ர் .   அ  வரு க் கு    வ யது    80  .   பி ரி ட்ட  னை  சே ர் ந் த   இ வ ர்   உ ல க ப் பு க ழ்   பெ ற் ற   டை  ட்டா னி க்    பட த்  தி ல்   மு  க் கி ய  க தா பா த் தி ர த் தி ல்  ந டி த் த  தன்   மூ ல ம்   பி ர ப ல  மா னார் .

ஏ ரா ள மா ன   ப ட ங் க ளி ல்   வி ல் ல னா க  வு ம்  மி ர ட் டி   உ ள் ள   இ வ ரு க் கு   க ட ந் த   ஒ ன் ற ரை   ஆ ண் டு க ளா க   பு ற் று  நோய்   பா தி  ப் பு   இ ரு ந் த தாக    கூ ற ப் படு கி ற து .   5  0  ஆ ண் டு க  ளு க் கு   மே லா க  தி ரை த் து றை யி ல்   ந டி த் து   வ ந் த   டே வி ட்    வா ர் னர் ,   ஒ ரு   மே டை   நா ட க  க லை ஞ ர்   ஆ வா ர் .   ஆ ர ம் ப   கா ல க ட்ட த் தி ல்   நா ட கங் க ளி ல்   சிற ந் து   வி ள ங் கி ய  இ வ ரு க் கு ,   அ த ன் மூ  ல மே   சி னி மா வி ல்   ந டி க் கு ம்   வாய் ப் பு ம்    கி டைத்  து ள் ள து.   அ  தனை   ச  ரி வ ர   ப    ய ன்ப டு த் தி  க்   கொ  ண்ட   டே வி  ட்   வா ர் ன ர்   வெ ற் றி  க ர மா ன   ந டி க ரா க   வ ல ம்   வ ந் தா ர் .   ந டி க ர்   டே  வி ட்   வா ர் ன ர்  க   டைசி யாக   மே ரி   பா ப் பி ன்  ஸ்   ரி ட் ட ர் ன் ஸ்   எ  ன் கிற   ப  ட த் தி ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .

க ட ந் த   2 0 1 8 – ம்   ஆ ண் டு   ரி லீ சா ன   இ ப்ப  ட த் தி ல்   ஓ ய் வு பெ ற் ற   க ப் ப ற் ப டை  அ தி கா ரி யா க   ந டி த் தி ரு ந் தா ர்   டே  விட்    வா ர் ன ர் .    இ த ன் பி ன்   உ ட ல் ந லக் கு றை வு    ஏ ற் பட் ட தா ல்   பட ங் க ளில்   ந டி க் காம ல்   ஓய்வெ டு த் து   வ ந் த   இ வரு க்  கு   கட ந் தா ண் டு   பு ற் று   நோய்   பா தி ப் பு   இ ரு ப் ப து   க ண் ட றி ய ப் ப ட் ட து .   இ த ற் கா க   ப ல் வே று   சி கி ச் சை க ளை   அ வ ர்   எ டு த் து வ ந் த   போ திலு ம்    அ து   ப ல ன ளி  க் கா மல்    ம ர ணம டை ந் தார் .    ந டி க ர்   டே விட்   வா ர் ன ரி ன்   ம றை வு   தி ரைத் து றை யி ன ரை யு ம் ,    அ வ ரது    குடு ம்  பத் தி ன  ரையு  ம்   பெ ரு ம்   சோ க த் தி ல்   ஆ ழ்த்  தி  உ  ள் ள து .   இ வ ரி ன்   ம றை வு க் கு   ர சி க ர் க ளு ம் ,   தி ரை யு ல க   பி ரப  ல ங் களு  ம்

 

ச மூ க   வ லைத ள  ங் க ள்  வா யி லா  க  இ  ர ங் க ல்   தெ ரி வி த் து   வ ரு கி ன்  றன  ர் .   1 1   ஆ ஸ் கா ர்   வி ரு துக ளை யு ம்    பெ ற் ற து .   இ ன் ற ள வு ம்   டை ட் டா னி க்   பட த்  தை   ர சி க ர் க ள்   கொ ண் டாடி    வரு கி றா ர் கள்.   இ ந் நிலை யி ல் ,  டை ட் டானி க்    உ ள் ளி ட் ட   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் த வ ரு ம்,   பி ர ப ல   பி ரி ட்  ட ன்   ந டி க ரு மா ன   டே வி ட்   வா  ர் ன ர் ,   பு ற்று நோ யா ல்   8  0   வ ய தி ல்   நே ற் று  மு  ன் தி ன  ம்  கா ல மா னா ர் .   இ வ ர் ,   7 0    க ளில்   வெ  ளி யா ன    ஓ ம ன் ,   டா ர ன்   ஆ கி ய   ப ட ங் க ளி ல்   நடி த்  து   பு க ழ்பெ ற் று ள் ளா  ர் .    1 9 9 7  – ல்  ஜே ம் ஸ்   கே ம ரூ ன்    இய க் க த் தி  ல்   வெளி  யான   டை ட் டா னி க்   ப ட த்தி லு ம்   ந ட த்  தியு ள் ளா  ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.