நடு ரோட் டி ல் ஓ ட ஓ ட வெ ளு த் து வா ங் கிய ந டி க ரி ன் ம னை வி. . . ! ! ! ந டி க ரு ட ன் கா ரு க் கு ள் சி க்கி ய ந டிகை .. .!! ! த லை மு டியை இ ழு த் து போ ட்டு தா க் கி ய ம னை வி . . . ! ! ! யா ர் அ ந்த ந டி கை தெரி யு மா .. . ?? ? வீ டி யோவை க ண் டு அ திர் ச் சி ய டைந் த ர சிக ர் க ள் . . . ! ! !

0

புவ னேஸ் வ  ர் :   ஒ டி சா வி ல்   ந டி க ரு டன்    கா ருக்கு ள்   இ ரு ந் த   ந டி கை   பி      ர க்ரு தி   மி ஸ்ரா வி ன்   த லை முடி  யை   பிடி த் து     இ ழு த் து   தா க் கி ய    நடி க ரி  ன்      ம னை  வி  மீது   போ லீ சா ர்    வழ க் குப தி ந்து  ள் ள ன ர்.  ஒ டி சா   த லை ந க ர்   பு வ னேஸ் வ ர்   ந  க ரி ல்   ஒ டி யா   நடி க ர்   பாபு ச ன்  மொக ந் தி ,   ந டி கை   பி ரக் ரு தி   மி ஸ் ரா  வு ட ன்   காரி  ல்   இரு ந்   தார் .  அ ப்  போது அ ந் த   கா ர்   நி  ன்றி  ருந் த    இ டத்து க் கு    வ ந் த   பாபு  ச ன்  மொ க ந்தி  யின்  ம னை வி   த் ரு ப தி ,   கா ரு க் கு ள்  இரு ந் த  பி ர க் ருதி   மி ஸ்  ராவை    வெ ளி யே   இ ழு த் து போ ட் டு   தா க் கி னா ர் .

அ வ ர து   பி டி யி ல்   இ ரு ந்  து   த ப் பி க் க    மு ய ன்ற    பி ர க் ரு தி   மி ஸ் ரா வி ன்   த லை மு டியை    த்ரு ப தி   இ ழு க் க   மு ய ன் றா ள்.   இ ரு ந் து ம்   அ வ ர து  பி டி யி ல்   இ ரு ந் து   த ப் பி த் து ,  அ ரு கி ல்   நி ன் றி ரு ந் த   ஆ ட் டோ   ரி க் ஷா வி ல்   பிர க் ரு தி   மி ஸ் ரா    ஏற  மு ய ன்றா ர். அ ப் போ து ம்  வி  டாம ல்   து ர த்தி ய   த் ருப தி ,   அ வ ரை   அ ங்கி ரு ந் து  வி ர ட் டி னா ர் .   அ ப் போ து   த் ரு ப தி   கூ று கை யி ல் ,   ‘ எ ன்   கு டு ம் ப த்தை   பி ரக் ரு தி   மிஸ் ரா  அ  ழித் து   வி ட்டா ர் ‘   எ ன் றார்  .

இ ந் த   வீடி யோ   ச மூ க   வ லை தள த் தி ல்   த ற் போ து   வை ரலா கி   வ ரு கி ற து .   தொ ட ர்ந் து   பு வ னே ஸ் வ ர்   நக ரி ன்   கா ரவே  லா  ந க ர்   கா வ ல் நி லை ய த் தி ல் ,   ந டி கை   பி ர க் ரு தி   மி ஸ் ரா வி ன்    தா ய்  கி ரு  ஷ்ண ப் ரி யா   மி ஸ் ரா ,   த ன து   மக ள்   தா க் க ப் ப ட்  ட   ச ம்  பவ ம்   கு றி த் து   பு கா ர்   அ ளி த் தார் .   இ வ் விவ கா ர ம்   தொ ட ர் பா க   த் ரு ப தி   மீ து  வ ழ க் கு   ப தி ந் து   வி சா ர ணை   ந ட த் தி   வரு வ தா க   பு வ னே ஸ் வ ர்   போ லீ ஸ்  டி சி பி   பி ர தீ க்   சி ங்   கூ றி னா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.