அ ழ கி ப ட த்தி ல் ந டித் த ந டி கை யா இவ ங் க . . . ?? ? இ ப் போ எ ப் ப டி இரு க் காங்க ன் னு பாருங் க. .. ! !! ஆளே அ டை யா ள ம் தெ ரி யா ம ல் மா றிட்டா ங் க ளே … ! ! ! பு கை ப்ப டத் தை பா ர்த் த ஷா க் காயிடு விங் க .. . ! !!

0

இய க்கு ன ர்    த ங்க ர்  பச்ச ன்    இய க்கத் தில்  பா ர்  த் தி பன்   ந டி த் த   அழ கி   தி ரை  ப் ப  ட ம்   வே ற   லெ வ லி ல்  ஹி ட்   அ டி த் த து .  இ ந் த ப் ப ட ம்   பல ரு க் கு ம்   அ வ ர்க ள து   பா ல்ய கா ல   காத லை   நினைவூ ட்டிய து .   பா ர் த் தி ப ன்   அ ந் த ப்  ப ட த் தி ல்   உ ண ர் ச் சி   த து ம் ப   ந டி  த்தி ரு ப் பா ர் .   இ தி ல்   தே வ யா னி ,   நந் தி தா   தா ஸ்   எ ன   இ ரு வ ர்   நா ய கி யா க   ந டி த் தா லு ம் ,  ந  ந் தி தாஸ்  க் கு  இ ந்  தப்   ப ட  ம்   பெ ரி ய  அ ள வி ல்    பெ ய ர்   வா ங் கி க்   கொ டு த் த து .   ந ந் தி தா  தா  ஸ்   ந டி கை யா க   மட்  டு மல்  லா து,     ந   ந்தி  தா   தா ஸ்  பிற ப்பு 7 நவம்பர் 1969 ஒரு   விரு து பெற் ற  இ ந் தி ய   தி ரை ப் ப ட   ந டி கை யு ம்   சு த  ந்தி ர  மா ன   தி ரை ப் ப ட   உரு  வாக் கு ந ரு ம்   ஆ வா ர் .

ஒ ரு   ந டி கை யா க   ஃபயர் , எர்த்  , பவந்தர்  ம ற்று ம்   ஆ மார்   புவன்    ஆகி ய   ப ட ங்க  ளில்  ந டி  த்த த ற் கா க   வி ம ர் ச ன   ரீ தி யா ன   பா ரா ட் டு த ல் களை ப்  பெ ற் று   பிர  ப ல மா னவ ரா க   இரு க் கி  றார் .   ஒ ரு    இ யக் கு ந  ராக ,   அ வ ர்   தா ன்   மு த ன் மு  தலா க    இ யக் கி ய   ஃ பி ரா க்   (  20 0 8 )   திரை ப் ப ட த் தி ற் கா   க   பி ரப ல  மடை ந் தா ர் .   இ து   பி ரா ன்ஸ்   அ ர சா ங் க த் தா ல்   வ ழ ங் க ப் ப டு ம்   ஆ ர் ட ர்   ஆ ஃ ப்   ஆ ர் ட் ஸ்   அ  ண்ட்   லெ ட் ட ர் ஸ்    செ வா லி ய ர்   வி ரு து  உ  ட்ப ட   ப ல   தே சி ய   மற் று ம்   ச ர் வ தே ச   வி ரு து களை யு ம்   வெ ன் றது  .   2 0  0 2  ஆ ம்    ஆ ண் டி ல்  த  ன்னு  டைய    நீண் ட கா  ல க்   கா த லரான  சௌம் யா    சென் னை   ம ண ந் தா ர் .

ச மூ க   உ ண ர் வு ள் ள   வி ள ம் பர ப்   ப ட ங் க  ளை  எ டு க் கு  ம்   நோக் க மு ள் ள   வி ளம் ப  ர  நி று வ ன மா ன   லீப் ஃ பி ராக் கை   இ ந் த த்   த ம் ப தி யி  னர்    தொ டங்  கினர்  .      அ வ ர் க ள்   2 0 0 9   ஆ ம்  ஆ  ண் டி ல்   வி வா க ர த் து  பெ ற் ற ன ர்  .   மூன்  று   ஆ ண் டு க ளு க் கு  ம  ட் டு மே   நீடி  த் த   இ ந்த த்   தி  ரு ம ண ம்  ப  ரஸ் ப ர   ஒ ப் பு த லி ன்   அ டிப் ப டை யி ல்  வி வ கா ர த் தி ல்   மு டிந்  த து .  மு ம் பை யி ன்   பு ற ப் ப கு தி யைச்   சே ர் ந் த   தொ ழி ல தி ப ரா ன   சு ப் தோ ஷ்  ம ஸ்  கா ரா வு ட னா ன   சி ல  மா த ங் க ள்   நீ  டி த்த    காத லு க் கு  ப்   பி ன் ன ர்   அ வரை    ஜன வ ரி   2 ,   2 0 1 0   இ ல்  மு ம் பை யி ல்   தி ரு ம ண ம்   செ ய்      து கொண் டா ர்

இ ய க் கு ன ர்  உ  ள் பட    பல் வே று   தி ற மை களை  த்  த ன் ன க  த்தே   கொ ண் ட வ  ர்.   அ ழ கி   எ  ன் னும்   மெ கா   ஹி ட்   ப ட த் தை க்   கொ டு த் த வ ரு க் கு   ந ந் திதா ஸ் க் கு   இ ப் போ து   5 2  வ ய து   ஆ கி ற து  .  தி ரும ண ம்   மு டி ந் து   இ ப் போ து  அ வ ரு க் கு  ஒ ரு  ம க னு ம்   உ ள் ளா ர் .   இ வ ர்     த   ன்   ம கனோ டு   இ ரு க் கு ம்   பு கை ப் ப டத் தை     இ ணை ய த்  தி ல்        வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் .    அதி ல்    க ண் ணா டியெ ல் லா ம்   போட் டு   ஆ ள்   அ  டை யா ள மே   தெ ரி யா த  அ ள வு க் கு   மா றி ப்   போ யி   ரு க்கி     றா ர்  .   இ தோ   நீ ங் க ளே  இ தை ப்   பா ரு ங் க ளே ன் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.