த னுஷூ ட ன் நெ ரு க் க ம் காட் டு ம் பிர ப ல பா லி வு ட் நடி கை . . . !! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரியு மா . . . ? ? ? பு கைப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க்கா ன ரசிக ர் க ள் .. .! ! !

0

தி கிரே மே ன் ப ட த் தி ன் இ ய க் கு ன ர் க ள் ரூ ஸோ ச கோ த ர ர்க ள் கொ டு த்த பா ர் ட் டி யி ல் ந டி க ர் த னு ஷ் உ ள் ப ட ஏ ரா ள மா ன பா லி வுட் பி ர ப ல ங் க ள் க ல ந்து கொ ண் ட ன ர் . ந டி க ர் தனு ஷ் த னுஷ் ந டி த் த தி கிரே மே ன் என் கி ற ஹா லி வு ட் ப ட ம் வெ ளி யா கி உ ள் ள து. இ ப் ப ட த் தில் அ வி க் சா ன் என் கி ற க தாபா த் தி ர த் தி ல் ந டி த் து ள் ளா ர் . ரூ ஸோ ச கோ த ர ர் க ள் இ ப் பட த் தை இ ய க் கி உ ள்ள ன ர் . மே லு ம் , டோ லி வு ட் டி ல் வா த்தி , த மி ழில் தி ரு ச் சி ற் ற ம் ப ல ம் , நானே வ ரு வே ன் , கே ப் ட ன் மி ல் லர் எ ன ஏ ராள மா ன ப ட ங் களை கை வ ச ம் வை த்து ள் ளா ர் த னு ஷ் . இ தி ல் தி ரு ச்சி ற் ற ம் ப ல ம் , நா னே வ ருவே ன் ஆ கி ய ப ட ங் க ள் ஷூ ட் டி ங் மு டி ந் து வி ரை வில் ரி லீ சா க உ ள் ள ன .

வா க ர த் து இ வ்வா று சி னி மா வ ட் டா ரத்தி ல் முன் ன னி யி ல் வ ல ம் வ ரு ம் த னு ஷ் , க டந் த ஜ ன வரி மா த ம் த ன து ம னை வி ஐ ஸ் வ ர் யா வை வி வாக ர த் து செ ய் வ தா க அ றி வி த் தா ர் . இ து ர சி க ர் க ளி டை யே அ தி ர் ச் சி யை அ ளி த் தது . ந டி க ர் த னு ஷ் ந டி கை க ளு ட ன் நெ ரு க் க ம் கா ட் டி ய து பி டி க் கா த தா ல் தா ன் ஐ ஸ் வ ர் யா அ வ ரை பி ரி யு ம் மு டி வு க் கு வ ந் த தா க வு ம் ஏரா ளமா ன செ ய் தி க ள் ப ர வி ன . இ ந் நி லை யி ல் , ந டி க ர் த னு ஷு ட ன் பி ர ப ல பா லி வு ட் ந டி க ர் சையி ப் அ லி கா னி ன் ம க ளு ம் , ந டி கை யு மா ன சா ரா அ லி கா ன் நெரு க் க மா க போ ஸ் கொ டு த் த பு கை ப் ப ட ங்க ள் வெ ளி யா கி வை ர லா கி வ ரு கி ன் ற ன. சா ரா அ லி கா ன் த னு ஷ் நடி த் த கிரே மே ன்

ப ட த் தி ன் இ ய க் கு ன ர் க ள் ரூ ஸோ ச கோ த ர ர் க ள் ச மீ ப த் தி ல் இ ந் தி யா வ ந் தி ரு ந் த ன ர் . அப் போ து அ வ ர் க ள் ஒ ரு பா ர் ட் டி ஒ ன் றை ஏ ற் பா டு செ ய் தி ரு ந் த ன ர் . அ தி ல் ஏ ரா ள மா ன பாலி வு ட் ந டி க ர் , ந டி கை க ள் க ல ந் து கொ ண் ட ன ர் . சா ரா அலி கா னு ம் அ தி ல் க ல ந் து கொ ண் டா ர் . அ வ ர் ந டி க ர் த னு ஷு ட ன் தா ன் அ ந் த பா ர் ட் டி க் கு வ ரு கை த ந் தார் . த னு ஷி ன் கை யை பி டி த் த வா ரு வந் த சா ரா அ லி கா ன் , போஸ் கொ டு க் கும் போ து கூட அ வ ர து கை யை வி ட வி ல் லை . த னு ஷு ம் சா ரா அ லி கா னு ம் க ட ந் தா ண் டு வெளி யா ன அ ட் ரா ங் கி ரே எ ன் கி ற பா லி வு ட் ப ட த் தி ல் ஜோ டி யா க ந டி த் தி ரு ந் த ன ர் எ ன் ப து கு றி ப் பி ட த் த க் க து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.