நாத ஸ் வ ர ம் சீ ரி ய ல் பு க ழ் ஸ்ரித் தி காவி ன் க ண வ ரா இ து .. . ? ?? எ ன் ன வே லை செ ய் கிறா ர் தெரி யு மா . . . ? ?? வை ரலா கு ம் புகை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து வி ய ந் து போ ன ர சி க ர்க ள் . .. !! !

0

சீ ரிய ல்  ந டிகை க ள்  அ ள  வு க் கு   வெ ள் ளி த் தி ரை   நா ய கி கள்   கூ ட   ம    க்  கள் ம ன தி ல்   ப தி வதி ல் லை .  ஸ்ரிதிகா இவ ர்   ஒ ரு  தமி ழ்   தொ லை க்கா ட் சி   ந டி கை   ம ற் று ம்  தி ரை ப் ப ட   ந டி கை   ஆ  வா ர் .   இ வ ர்   ம துரை   டு  தே னீ  எ ன் ற   திரைப் ப டத்தில்  க தாநா  யகி    யாக   ந டித்தா ர் .   இ வ ர்  தி ரு மு ரு க ன்   இ ய க் கி   ந டி க் கு ம்    நா த ஸ் வ ர ம்   எ ன் ற   தொ ட ரி ன்   மூ ல ம்   மி க வு ம்   பு க ழ்   பெ ற் ற   ந டி கை   ஆ னார். தி னம்   தோ றும்    இ  ல் ல ங் க ளு க் குள்   வ ரு ம் சீ ரி யலி ன்  வ ழி யா க   ம க் க ள்   ம ன தி ல்   இ வ ர் க ள்   வெ கு வா கவே    இ டம்  பி டி த்து வி டு கிறா  ர் க ள்.   அ ந் த வ கை யி ல்   நா த ஸ்  வர ம்   சீ ரி ய  லி ன்   நாயகி ஸ்ரித்க் கா .

ச ன் டிவியி ல்  ஒ ளி ப  ர ப் பா கி   சக் கை   போடு   போ ட் ட  சீ ரி ய ல் க ளி  ல்   ஒ ன் று   நா த ஸ் வ ர ம் .   இ தி ல்   ஹீ ரோ யி னா க   ந டி த் த   ஸ்ரித்தி கா ,   தொ டர் ந் து க ல்யா ண ப் பரிசு ,   கு ல தெ ய்வ ம்   சீ ரி ய ல் க ளி லு ம்   ந டி த் தா ர் .   இவ ர்   இ த ற் கு  மு  ன் ன ர்   பி ரப  ல  தொ லை க் கா ட் சி யில்    தொகு  ப்பா  ள ராக   இ ருந் தா ர் .    அ ண் மை யி ல்   இ வ ரு க் கு   திரு ம ண ம்    நட ந் த து .  இ த னை த்   தொ    ட ர்ந் து   சீ ரி யல்   ப க் க ம்   கொ ஞ் ச ம்   கவ ன  த்தை   கு றை த் தா ர் .  மெ ட் டி   ஒ லி   சீ ரி ய லை   எ டு த் த  தி ரு மு ரு க ன்   தா ன்   நா தஸ் வ ர ம்   சீ ரிய லை யு ம்   எ டு த் தா ர் .

தொ ட ர் ந் து   இ ப் போ து   ஸ் ரி த் தி கா   க ல் யா ண ப் ப ரி சு , அ ழ கு   ஆ  கி ய  சீ ரி யல் க ளி லு ம்  ந டி த் து  வ ரு கி றா ர் . இ வ ர து   க ண வ ரி ன்   பெ ய ர்   ச தீ ஷ் .   தி ரு ம ண த் தி ற் கு   பி ன் பு   நீ ண் ட கா ல த்  தி  ற்கு   பி ன் பு   ம க ரா சி   எ ன் னு ம்   சீ ரி ய ல்   மூ ல ம்   ரீ   எ ண் ட் ரி  கொ டு த் து ள் ளார் .   சதீ ஸ் ,   ஸ்ரி த் தி கா   இரு வ ரு ம்   கி றி ஸ் த வ    மு றை ப் ப டி   தே வா ல ய த் தில்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து கொ ண் ட   பு கை ப் ப ட ம்   இ ப் போ து  இ ணை  ய த்தி ல்   வை  ர ல்   ஆகி வ ரு கிற து .  ஸ் ரி த்  தி கா வி ன்  க ண வ ர்   ச தீ ஸ்   ஐ . டி  க ம்  பெ னி யி ல்  வே  லை   செ ய் கி றா ரா ம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.