பிர ப ல ந டி க ர் ரா ஜே ஷி ன் ம க னா இ து . . . ?? ? அ டடே இ வ ரும் ஒ ரு பி ர பல ந டி க ரா ச் சே. .. ! ! ! வெ ளி யா ன புகை ப் ப டத் தை பா ர்த் து ஆ ச் ச ர்ய ப் பட் ட ர சி க ர் க ள் . . .! ! !

0

த மிழ்   சி னி மாவி ல்    நாய க ன் ,   நா  ய கி க் கு   இணையா க  கு ண ச் சி த்திர ப்   பா த் தி ர ங் க ளில்  ந டிப்ப வ ர் க ளு க் கு ம்  பெ ரி ய   அ ள வி ல்  மா ஸ்   உ ள் ள து .  ரா ஜே ஷ்   த மி ழ் த்   தி ரை யு ல கி ல்  க தா நா ய க    ந டி க ரா க,   கு ண சி த் தி ர  ந டி க ரா க   வி ள ங் கி ய வ ர் .   1 9 7 9 ஆ ம்   ஆ ண் டு  வெ ளி யா ன   க ன் னி ப் ப ருவ  த் தி லே   என் னு ம்   தி ரை ப் ப ட த்தி ல்   இவ ர்   அ றி முக மா னா ர் .   கா ரைக் கு டி யி ல்  ப ள் ளி ப் ப டிப்பை   மு டி த் து   சென் னை யி ல்  ஆ சி ரி யர்   ப யி ற் சி   வ கு ப் பி ல்   சே ர் ந் தா ர் .  சி றி  து  கா ல ம்  ரா ய பு ர ம்   க ண்ண ப்  ப   நா ய னா ர்   க ழக  த்தி  ல்  இ ரு ந் து    வி ட்டு   பு ர சை வா க் க ம்  பு  னி த   ப வு  ல்  மேல்   நி லை ப் ப ள் ளி யி ல்  ப ணி யா ற் றி னா ர் .   பி ன் ன ர்   கெ ல் ல ட்  மே ல்   நி லை ப்ப  ள்ளி யி ல்   ஏ ழு   ஆ ண் டு க ள்   ப ணி பு ரி ந் தா ர் . 1 9 7 4   ஆ ம்  ஆ ண்டி ல் ,   அ வ ள்   ஒரு   தொ ட ர்க தை   ப ட த் தி ல்   நடி க் க   அ வ ருக்  கு  வா ய் ப் பு   கி டை த்த து   ,

ஆ னா ல்   அ தி ல்   அ வ ர்   ஒரு   சி றி ய   பா த் தி  ர த் தை  ம ட் டு மே   செ ய் தா ர் .   ஹீ ரோ வா க   அ வ ர து  மு த ல்   ப ட ம்   ரா ஜ் க ண் ணு  த யா ரி த் த   கன் னி ப்ப ருவ த் தி லே   ( 1 9 79 )  .   ரா ஜே ஷ்   ந டி த் துள் ள   அச் ச மில் லை   அச் ச மி ல் லை   மூ ல ம் ,  கே   பா ல ச் ச ந் த ர்  .   பி ன் னர் ,   அவ ர்   கே ர க் டர்   வே ட ங் க ளி ல்   நடி த் தா ர் ,   மே லு ம்   க ம ல் ஹா ச னு ட ன்   ப ல    தி ரை ப்  ப ட ங் க ளி  ல்   நடி த் தா ர்  .   அவ ர்   ஒ ரு   வெ ற் றி க ர மா ன   ந டி க ர் .   இ ப் போ து   அ வ ர்   ஹோ ட் ட ல்   ம ற் று ம்   ரி ய ல்   எ  ஸ்டே ட்   தொ ழி லி ல்    ஈ டு  ப ட்  டுள்  ளார் ,   மே லு ம்    அ வ ர்   நக ர த் தி ல்   ஒ ரு    மு ன் ன ணி   பி ல் ட ர்   ஆ வா ர் .   ஹா லி வு ட்   ந டி க ர் க ளின்   சு ய ச ரி தை க ளை யு ம்   த  மி ழி ல்   எ ழு தி னா ர் .

அ வ ர்   ஒ ரு   கி றி ஸ் த வ ர் ,   பி ன் ன ர்   அ வ ர்   பெ ரி யா ரி ன்   சி த் தா ந் த ங் க ளி ல்    தீ விர  மா க   இ ரு ந்தா ர் ,   பி ன் ன ர்   அ வ ர்   ஜோ  தி ட த்தி ல்   த ன் னை   ஈ டு ப டு த் திக்  கொ ண்டா ர் .   ஜோ தி ட ம்  ப ற்  றி  ப ல   பு த் த  க ங் களை  யு ம்   க ட் டு ரை க ளை யு ம்   எ ழு தி யி ருந் தா ர் . ஒ ரு   கா ல த் தி ல்   ஹீ ரோ வா க வே   க ள த் து க் கு   வ  ந் து ,   இ ப் போ து   கு ணச்சித் தி ரப்   பா த் தி ர ங்க ளி ல்   கல க் கி   வ ரு ப வ ர்   ந டி க ர்   ரா ஜே ஷ் .  இ  வர்   மு த ன்   மு த லி ல்   க ன் னி ப் ப ரு வ த் தி லே  எ ன் னு ம்   ப டத் தி  ல்  அ றி மு க ம்   ஆ னா ர் .   சி னி மா வி ல்   4 0  ஆ ண் டு க ளு க் கு ம்   மே லா க   தா க் கு ப் பி டி   த் து   நி ற் கு ம்   ரா ஜே ஸ்   ப  ல    ப ட ங்   க  ளிலு ம்   ஹீ ரோ    க் க ளு க் கு    அ ப் பா வா க   ந டி த் தி ரு க் கி  றார் .

இ ப் போது     டிவி   சீ ரிய ல்   தொட ரா ன   ரோ ஜாவி லு ம்   நடி த் து   வரு கி றா ர் .  ரா ஜே ஷி ன்  ம னை வி   பெ ய ர்  ஜோ ன்   சி ல் வி யா .   இ ந் த த்   த ம்ப தி க் கு   தி வ் யா   ராஜே ஷ்   எ ன் னு ம்   ம க ளு ம் ,   தீ ப க்   ரா  ஜேஸ்   எ ன் னு  ம்   மக  னு ம்   உள் ள ன ர்  .  இ வ  ர்    மக  னு ம்    ஹீ ரோ வா க   ந டி த் தி ரு க் கி றா ர் .   ஆ   ம்   ப யண ங்க ள்   தொ ட ர் கி ன் ற ன   எ ன் னு  ம்  ப ட த் தி ல்   ஹீ ரோ வா க    ந டி த் த   தீ ப க் ,   ந டி கர்    ராஜே  ஷி ன்   ம கன்   தா  ன்.   இ வ ர்   உ  ல க நாய க  ன்   கம ல் ஹா ச னி ட ம்  ஆ சிபெ று ம்    ப ட ங்க ள்   இ ப் போ து    இ ணை ய த் தி ல்   வை ர ல்    ஆ கிவ   ருகி  ற து .   இ தோ   நீ ங் க ளே   பா ரு ங் க ளே ன் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.