மே டை யி லேயே ரோ போ சங் க ரை அ றை ந் த நடி க ர் வி ஷால் . . . !! ! ப ய த் தி ல் ப த றி ஓ டி ய ந டி கர் சூ ரி. . . ! !! வெ ளி வ ந்த வீடி யோ வை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

த மிழ்   சினி மா  உ ல கி ல்   மி க   ப் பி ர ப   ல மா க  வரு ம்  மு ன் ன ணி   ந டிக  ரு மான   எ ன் றால்  அது   நடி க ர்    விஷா ல்    தான் .   இவ ர்   அ டு  த்த டு   த் து  சி   னி மா   உ  ல கி ல்   இ வ ர்   பு ர ட்சி   த் த ள ப தி   எ ன் று  ப ட் ட ம்   பெ   ய ரெ டு   த்  த வ ர்   ந டி க ர்   வி ஷா ல்.   அ வ ர்  க ள்  பிர ப ல  த யா ரி   ப் பா ள ர்   ஜி . கே   ரெ ட் டி யி ன்  இ ரண் டா   வ து   ம   க ன்  ஆ வா ர் .   இ வ  ர்  தெ ன்   னி ந் தி ய   ந டி க ர் ச ங் க   த் தி ன்  செ ய லா ள ரு ம்  ஆ கு ம் .   மே லு ம்,  தி ரை   ப் ப ட   த யா ரி  ப்  பாள ர்   ச ங் க த   லை வரா க வு ம்  இரு ந் து   வ ரு கி   ன் றார் .   மே லு ம் ,   த   மி ழ்   சி னிமா வி ல்   ம ற் ற வ   ர் க ள்   ப ல    கொண் டு  வ ர வே   ண் டு ம்  எ ன் ப த   ற் கா க

ந டி க ர்  ச ங் கம்   ம ற் று ம்   த யா ரி   ப் பா ள ர்   ச ங் க ம்   எ ன  இ ர ண் டு ம்   ச   ங் க ங் க ளிலும்  மு   க் கி ய  பொ   று ப்பு க ளை   வ கி த் து   வ ரு ப வ ர்   ந டி க ர்   வி ஷால்  .   தற் போ து   வ ரை   ந டி க ர்   வி ஷா   ல்   அ வ ர் க ள்  2 9   தி ரை ப் ப   ட ங் க ளி   ல்   ந டி   த் து ள்   ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட   த் த க் கது  . இ த னை   தொ ட ர்   ந் து   ச மீ ப   த் தி ல்  ந டி க ர்  வி ஷா ல்   ந டி  ப் பி ல்   வெ   ளி வ ர   இ ரு  க் கு ம்   தி ரை  ப் ப ட ம்   தா ன்  ல   த்   தி. இ ந் த த்   தி ரை   ப் ப ட த்தி   ற் கா ன   ட்  ரெ  ய் ல ர்

வெ ளி   யீ ட் டு   வி   ழா வில்   ந டி  க ர்  விஷா ல்   ந டி க ர்  ரோபோ  ச ங் க ர்  ம ற் றும்   சூ  ரி யை   மே டை  யி லே யே   அ டி  ப் ப து    போ   ன் ற  வீ டி யோ   கா ட் சி   த ற்பொ  ழு து   வெ  ளி யா  கி   உ ள் ள து .   அ த னை  பா  ர்த் த   ப ல ரு ம்   கோ   ப   த்   தி   ல்  தா ன்  அ வ ர்  அ   டி க் கின்   றா ர்   எ ன் று  ப  லரும்   நி னை   த் து   உ ள்ளா   ர் க ள் .   ஆனால் ,  ந கை   ச் சு வை  யாக   தா ன் அந் த   நி க   ழ் வு  நட   ந்து ள்   ளது .   அ ந் த   வீ டி யோ வை   த ற் போ து   நீ ங் க ளு ம்  பா ரு   ங் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.