மறை ந் த பி ர ப ல ந டிக ர் விசு வி ன் மூ ன் று ம க ள் க ளா இ து . . . ? ? ? அடே ங் க ப் பா , எ ப் ப டி இ ரு க் கா ங் க பா ரு ங் க ளே . . . ! ! ! இ து வ ரை யா ரு ம் பா ர் த் தி ரா த அ றிய பு கை ப் ப ட க ளை பா ர் த் து வா ய் ய டைத் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

த மிழ் த் தி ரை யு லகி ல்   இ ய க் க ம் ,  ந டி ப் பு  எ ன இரு த்து றையி லு ம்  மு த் தி ரை ப்   ப தி  த்த வ ர்   ந டிக ர்   விசு .   இவ ர்   க டைசி காலத்தி ல்  பாஜ க வி ல்   சேர் ந் து ,   ஆ ர். எ ஸ் . எ ஸ்   மே டை யி லு ம்   பே   சி வந் தா ர் .  க ட ந் த    20 2 0    ஆம்   ஆ ண் டு  ,   வி சு   சி று நீ ர க  பி ர  ச்சி னை  யால்  கா ல மானா ர் .  நடி க ர்  வி சு வைப்  பொ றுத் த வரை   மு த ன் முத லி ல்  க ட ந் த   1 9 7 7    ஆ ம்  ஆ ண் டு   கே .பா ல ச் ச ந்த ரி ன்  ப ட் டி  ன ப் பி ரவே ச ம்    எ ன் னு ம்   ப ட த் தி  ன்  மூ ல  ம்  அ றி முக  ம்  ஆ னா  ர் .   ம ண ல்   க யி று ,   ந ல் லவ னு க் கு   ந ல் ல வன்  ,  அ ரு ணா ச்ச ல ம்  உ ள் ப ட   ப ல   ப ட ங் க  ளி லு  ம்  ந டி த்  துள் ளா ர் .   இ யக் கு ன ர்   விசு  த ன்  அட ர்த்தி யா ன  வ ச னங் க ளால்   க வ னம்   கு வி த் த வ ர்.

அ வ ர்   ப ட த் தில்   இ டம் பெ ற்ற   பை  த்தி ய த் து க் கு   வை த் தியம்  பா ர் க் கு ற  பை த் தி  ய  வை த் தி ய ரு க் கே   பை த் திய ம்  பி டி ச் சா .. .  அந் த   பை த் திய  வைத் தி ய ர் ,   எ ந் த   பை த் தி ய   வை த் தி  ய ரை ப்   போ ய்    பா ர் ப்பா ரு   எ ன்  னு ம்   வ சன ம்   ரொ ம் ப ப்   பே ம  ஸ்.   இ தே போ ல்  வி சு வின்  இய  க்கத் தில்   வ ந் த    ப  ட ங் க ள்   அ த்த னை யு மே    குடு ம்  ப த் தோ டு  பா  ர் த் து   ர சி க்  க க் கூ டி ய  அ ள வி ற் கு   இ ரு க் கு ம் .   க  ட ந் த   1 9 86   ஆ ம்   ஆண் டு   வெளி யான  ச ம்சா ர ம்  அ து   மி ன் சா ர ம்   ப ட  ம்  தே சி ய   வி ரு து ம்  பெ ற் ற து.   1 9 7 5   ஆ ம்   ஆ ண் டு   சு   ந்த ரி        எ ன்ப வ ரை த்   தி ரு மண ம்   செ ய் த   வி சு வு க் கு ,   லா வ ண் யா ,  ச ங்கீ தா ,

க ல் ப னா  எ ன   மூ ன் று   ம க ள் க ள்  உ ள் ள ன ர்.   வி சு பட ம்   எ ன் றா லே   ந கை ச் சுவை க் கு  ம்   பஞ் ச மி ரு க் கா து .    அ தே நே  ர த்தி  ல்   சன்   டி வி யி ல்    அர ட் டை   அ ர ங் க ம் ,  ஜெ யா   டி வி யி ல்   மக் க ள்   அ ர  ங்க ம்   எ ன   மு க்கி ய மா ன   ச மூ க   அ க் க றை யு ள் ள   நி க ழ் ச் சி க ளை யு ம்   வி சு   தொ கு த் து   வ ழ ங் கி யு ள் ளா ர் .   இ ப் போ  து     இ      ணை ய த் தி ல்    மு த ன்   மு த லா க   ந டி க ரு ம், இ ய   க் கு னருமா ன   வி சு   த ன்  மனை வி ,   ம  க ள் களு ட ன்   இ ரு க் கு ம்   பு கை ப் ப  ட ம்  இணை ய த் தி ல்  வை ர ல்   ஆ கி வ ரு கி ற து .   அதை  ப்  பா ர்  த் த   நெ ட் டி ச ன் க ள்    அ டடே   வி சு வி ன்    ம க ள் க ளா   இ து ?   எ ன க்    க மெ ண் ட்   செ ய் து வ ரு கி ன் ற ன ர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.