மறை ந்த கு மரி மு த் து வை ப டி க் க வை த் து ஆளா க் கி ய அ வர து அ ண் ணனு க் கு இ ப் ப டியொ ரு நி லை யா . . .? ? ? இ வ் வள வு பெ ரிய ந டிக ரின் அ ண் ண னு க்கு   இ ப் ப டி யொ ரு நி ல மையா . .. ?? ? ப ல ரு க் கு ம் தெரி யாத உ ண் மை ச ம் ப வ ம் . . . ! !!

0

ந டி கர்  கு மரி மு  த்து வை   க ஷ்டப் ப ட் டு   ப  டி க்க    வை த் து ,   ஆளா  க் கிய   அ வ   ர து   அ ண்  ண ன்   நீ ல க ண்ட ன்   மி க வு ம்   க ஷ் ட     ஜீ     வ ன த்  தி ல்  வா ழ்  ந் து   வ ரு கி றா  ர் .      அ  வ ரு  க் கு   ஆ ர் .எ ஸ்  .எ ஸ்    அ மை ப் பி ன ர்  தா ன்    சி ன் ன தாக   ஒ ரு   வீ டு க ட்  டிக்    கொடு த்  திரு க் கு ம்   வி ச  ய ம்   இ ப் போ து   இ ணை ய  த் தி ல்   வை ரல்   ஆ கி வ ரு கி ற  து .   க ன்னி யா கு  ம ரி   மா வ ட்ட த்தை ச்  சே ர்  ந்த  கும ரி மு த்  து   தன்   ந கை ச்  சு வை   ந டிப் பா ல்  புக ழின்    உ ச் சி க் கே  போ ன வ ர் .    க ண்       ஒ ரு   சை  சாக    இ ரு ந்தா லு ம்  ,   அதை யே     த ன்    பா ஸிட்  டி வா க   மா      ற் றிய வ ர் .  அ தி லு ம்  கு  ம ரிமுத் து  வை  சி ன்ன வ யதி ல்  படிக் க வைத்  து,          சென்னைக்கு   வ ந் த அ வ ரை  அ ர  வணை த்து  சி  னிமா   சா  ன்ஸ் வாங்கி  க்    கொ டு த்த து   அ வர து    அண் ண  ன்     நீ       ல க ண் ட ன்  தா ன் .

நீ ல   க   ண் ட ன்   செ ன்னை யி  ல்   ம ர   அ று வை   வே லை   செ ய் து   வ ந்  தி  ருக்  கி றா ர் .   அ வ    ர து   அ ட் ர ஸை  எ டு  த்து க் கொ ண் டு   தா ன்   செ ன்னை க் கு ப்  போ யி ரு க் கி  றா ர்   கு ம ரி மு த் து .   அ வ ர் தா ன்   த ன க் கு த்   தெ ரி ந் த  ந ண் ப ர்க  ளிட மெ ல் லா ம்   சொ ல் லி   சி னி மா வி ல்   சா  ன்ஸ்   வா  ங் கி க்   கொ டு த்து  ள் ளார்  .  ஆ னா  ல்  கு மரி மு த் து   சி னி மா வி ல்  ஓ  கோ வெ ன   வ ந் த பி ன்  பு   தன் னை   வ ள  ர் த்து   ஆ ளா க் கி ய   அ ண் ணன்   நீ ல க ண் ட னை க்   கை வி ட் டு விட் டா ரா ம் .   அவ ரு க்கு   வ ந் தா ல் ,   போனா ல்   செ ல வு க் கு   ம ட் டு ம்   கை க் கா சை க்   கொ டுப் பா ரா ம் .

பை ங் கு ள ம்   எ ன் னு ம்   கி ரா ம த் தி ல்   ஒ ரு   சி ன் ன ஞ்       சி றி ய  கு டி சை   வீ ட் டி ல்  தா ன்   நீ ல க ண்ட ன் ,   த ன்   ம னை வி   சு சீ லா வோ டு   வ  சி த் தா ர் .    அ ந் த   வீ ட் டி ற் கு   க த வுகூ ட   இல் லை .   அ வ ர து   க ஷ்ட மா ன    வா ழ் க்  கை யைப்    பார் த் த    அ ந் த ப்   ப கு தி வா சி க ள்   தா ன்   அ வ ர து   நி லை யை   ஆ ர் . எ ஸ் .எ  ஸ்  இ ய க் க த் தி ன ரி ட ம்   சொ ன் னா ர் க ள் .  அ  வ  ர் க ள்  கு ம ரி மு த் து வின்    அண் ண ன்   நீ  ல க ண் ட னு க்கு   சி ன் ன  தா ய்   ஒ ரு   வீ டு க ட்  டி க்   கொ டு த் து ள் ள ன ர் .  நீ ல க ண் ட னு க் கு   கு ம ரி மு த் து   அ வ ரு க்கு    எ து வு ம்   செ ய் ய வி ல் லை எ ன்னு ம்   வ ரு த் த மு  ம் ,   ஏ க் க மும்  இ ரு க்கி ற து.

க டை சி யா க   கு  ம ரி மா வ ட் ட த் தி  ற் கு  தி மு க வி ற் கா க   தே ர் த ல்   பி ர சா ர  த் தி ற் கு   வ ந் த   கு ம ரி மு த் து ,   அ ண் ண ன்   நீ ல க ண்ட  னி ட ம்  உ ன க்கு  ஏ தா வ து   அ டு த்  த   வா ர ம்   வ ந் து   செ ய்வே  ன்     எ ன ச்  சொ ல் லி யி    ருகி  றார்  .   ஆ னா ல்   அ த ற் கு  ள்  கு ம ரி மு த் து   உட  ல்  ந ல மி ல் லா ம ல்    இ றந் து வி ட் டா ரா ம் .   இன் று ம்   கு ம ரி மு த் து   அண் ண ன்   நீ ல க ண் ட னு க் கு  ரே ச  ன்  கா ர் டு   கூ ட   இ ல் லை யா ம்.  இவ் வ வு    பெரி ய   ந டி க ரி ன்   அ ண் ண னு க் கு   இ  ப் ப டி யொ ரு   நி ல மை யா ?   எ ன   நெ  ட் டி ச ன் க ள்  இ தை   ப ற்      றியே பே சி வ ரு கி ன் ற ன ர் . 

Leave A Reply

Your email address will not be published.