விஜய் தூ க்கி வை த்தி ரு க் கும் இ ந் த கு ழந்தை யா ருன் னு தெ ரி யு மா . . .?? ? த ற் போ து பி ர ப ல சீ ரி ய ல் ந டி கை இரு க் காக ளா .. .! ! ! புகை ப் ப டத் தை பா ர் த் து அ ட இ வங் களா இவ் வள வு நாள் இ து தெ ரி யா ம போ ச்சே . . . ! ! !

0

இ ளை ய த ள பதி   வி ஜ ய்க்கு   ரசிக ர்க ள்   இ ல்லா த   வீடு க ளே  இ ல்  லை  எ ன் று     சொ ல் ல லா ம் .   த மி ழ க த் தி ன்   செ ல் ல ப் பி ள்ளை   எ ன் றே   அவ ரை   சொ ல் லிவிட லா ம் .   இ ளை ய த ளப தி   என   அவரை   ரசி க ர் க ள் உச் சி  முக ர்  ந்து   கொ ண் டா டி க்  கொ ண் டி ரு க் கி ன் ற ன ர்.   அவ ர து   ந டி ப்பி ல்   இ ப் போ து  மா ஸ் ட ர்   தி ரை ப் ப ட ம்  பொ ங் க ல்   ரி லீ ஸா க   வெ ளி யா கி   ச க் கை ப் போ டு   போ ட் டு க்   கொண் டி ரு க் கி றது .   வி  ஜய்,  வி ஜய்  சே து ப தி   இ ணைந்து   நடி த்திருக் கும் மாஸ் டர்  படத் தை   லோகே ஷ்  க னக ரா ஜ்   இ யக் கி    இ  ரு க் கி றா ர்.  இ ய க் கு ன ர்  ச ந்  திர சே கரி ன்    மக ன்   எ ன   அடை யா ள  த்தி  ல்   இரு  ந்த   வி ஜ ய்     இப்  போ து,  எ ஸ்.ஏ . ச ந் தி ர சே க ரு க் கே  வி ஜ யி ன்  அ ப்   பா   எ ன் னு ம்  அ டை யா ளத் தை க்    கொடு த் தி ரு க்கி றா ர் .    க  ட ந்த    1 9 8 4 ல்   வெ ற்றி   எ ன் னு ம்  ப ட  த்தி  ல்   கு ழ ந்தை    ந ட் சத் தி  ர  மாக  அ றி மு   கமா ன   விஜ  ய்,

1 9  88 ல்     வெளி யா ன    இ து    எ ங்க  ள்   நீ தி  ப  ட  ம்வ ரை  யி லும்    குழந் தை  ந ட்ச த் திரமா க த்   தொடர் ந் தா ர்.  வி ஜய்  எப்ப டி  குழ ந்தை   ந ட் சத் திர மாக  அ  றிமு க ம்   ஆ னா  ரோ,   அதே போல்   அ வ ர் கை யி ல்   குழந் தை யா க  இ ரு க் கு ம்   இ ந்த   பெ ண் இ ப் போ து  சி ன் ன த்தி ரை   பி ர ப ல ம் .  அ து   யா ர் எனத்   தெ  ரிந் து கொள் ள   தொ டர்ந்து  ப டி யுங் கள்.   இளை ய   த ள ப தி   விஜய்   ஒ ரு   கு  ழந் தையை   தூ க்கி வை த் தி ரு க் கு ம்   ப   டம்     ஒ ன் று    சோசிய ல்  மீ டி யா க் களில்  வை ர லா கிவ ரு கிற தே . . . அ து   யா ர்   எ ன த்   தெ ரியு மா ?   கல ர் ஸ்   த மி ழி ல் கா தல்   தொ லை க் காட் சி   சீ ரி ய லி ல்  ச ஹா னா   கதா பாத் தி ர த் தி ல் ந டி க்  கு ம்

பு து மு க   ந டி கை   ஹி மா   பி ந் து தான்   வி ஜ ய்   கை யி ல்   இ ரு க் கு ம்   அ ந் த க் கு ழ ந் தை    இ து .  க ல ர் ஸ்   ம ரா  த் தி யில்     ஒளி ப ர ப்பாகி ஹி ட்   அ டி த் த   ஜி வ்   ஜ லா   . ஏ  டா   பி சா   தொ ட ரி ன்  ம று   ஆ க் க ம்    ஆகும்.    இ தே  போ ல் பி ரபல   தொ லை  க் கா ட் சி யி ல்   ஒளிப ரப் பாகிவ ரும்  இ த ய த் தை   தி ரு டா தே   சீ ரி  ய ல்   நா ய கி யு ம்   இ வ  ர் தா ன்.   இ  ந் த  பு  கை   ப்   ப ட த் தை   ஹி   மா   பி ந் து வே   த ன்    இன்  ஸ் டா கி ராம்   ப க் க த் தி ல்   வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் .  இ தை ப்   பா ர்த் த    ர   சி க  ர் க ள்   அ ட டே   இ ளை ய   த ள ப தி   வி ஜ ய்   தூ க் கி   வை த் தி ருப் பது    நீ ங் களா  ?   எ ன   ஹா ர்  ட்டீ ன்   வி  ட் டுச்   செ  ல் கின்  ற னர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.