67 வயதி லு ம் த ன து மக ள் க ளு க் கு போ ட் டி யாக இ ரு க் கு ம் நடி கை ச த்ய பிரி யா. . .!!! இ ந் த பி ர பல ம் தா ன் இவ ர து ம க ளா . . . ? ? ? பு கை ப் பட த் தை பா ர் த் து வி ய ந் து ப் போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடி க ர்   எ ம். ஜி .ஆ  ர்  கா  ல  க ட்  டங் க ளி ல்   இ ரு ந் து   ப ல  ந  டிகை  க ள்   இ ன்று  உள்ள   ப ல   ந  டிக  ர்   க ளு க் கு   அ ம் மா ,    அ க் கா   போ ன் ற   க தா பா த் திர ங் க ளி  ல் ந டி த்  து   ம க் க ள்   ம த்தி யில்  இ ன் னு  ம்  பி ர ப ல மா க  தி க ழ் ந்து  வரு கி ன்றா  ர்க ள் .    அந் த   வ கை யி ல்   ந டி கை  ச த் தி ய ப் ரி யா வு ம்  ஒ ரு வ ர் .   இ வ ர்   ஒ ரு   இ ந் தி ய த்   தி ரை ப் ப ட    நடி  கை  ம ற் று ம்   தொ  லை க் கா ட் சி   ந டிகை யு ம்   ஆ வா ர் .   இ வ ர்   இ து  வ ரை   கி ட் ட த் த ட் ட   3 5 0   க் கு ம்   மே ற் ப ட்ட   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்    ந டி த் து ள் ளா ர்   எ ன் ப து  கு  றி ப் பி ட த் த க் க து .   அ தி லு ம்   ஐ ம் ப து   தி ரை ப் ப ட ங் க ளு க் கு ம்   மே லா க   இ வ ர்   க தா  நா ய கி யா க வு ம்   கூ ட   ந டி த் து ள் ளா ர் .

இ தை த்   தொ ட ர் ந் து    1 9 7 5   ஆ ம்   ஆ ண் டு  த மி ழி ல்  வெ ளி வ ந்த   தி ரை ப் ப ட ம்  தா ன்    மஞ் ச ள்   மு க மே   வ ரு க .   இ ந்த  த்   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   ந டி க ர்   வி ஜ ய கு மா ரு க் கு   ஜோ டி யா க   ந டி த் து   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   அ றி மு க மா னார்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .    அ ந் த   கா ல   க ட் ட ங் க ளி ல்   மு ன்ன  ணி   ந டி க ரா க  த்  தி  க ழ் ந்  த   ப ல ரு ட  ன்   ஜோ டி   சே ர் ந் து  ந  டி த் துள் ளா ர் .   இ த னை த்   தொ டர் ந் து   ந டி கை  ச த் ய பி ரி யா   த மி ழ்   தி ரை ப் ப ட த்  தில்    வந்  த   கா ல த் தி லி ரு ந் து   ந டி க ர்   சி வா ஜி ,

எம் . ஜி  .ஆ ர்    போ ன் ற    ப  ல மு ன் ன ணி   ந டிக ர் க ளு ட ன்   ந டி த் து ள் ளா ர்   எ ன்ப து   கு  றி ப் பிட த் த க்  கது.   அ வ ர்   த மிழ்    சினி மா  வி ல்   இ ன்று   வ ரை    த ன க்கெ ன   ஒ ரு   இ ட த் தை   பி டி த் து ள் ளார்   எ ன் று   தா ன்   சொ ல் ல   வே ண் டு ம் .   இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யி ல்   ந டி கை  ச த் ய பி ரி  யா   தமி ழ்   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   இ ரு ந் து   வில கி   த ற் போது   சி ன் ன த் தி ரை   பக் க ம்   செ ன்  று   வி ட் டா ர் .    இ ப் ப டி   ஒரு    நிலை யி ல்    நடி  கை   ச த் ய ப் பி ரியா வு க் கு   சி னி மா   ந டி கை க  ள்  போ  ன் று   இ ர ண் டு   ம க ள் க ள்   உ ள் ள ன ர் .

அந்  த   வ கை யி ல்   த ன து   ம க ள் க ளு ட ன்  எ  டு த் து க்   கொ ண் ட   பு கை ப் ப ட த் தை   ச மூ க   வ லை த் த ள   ப க் க த் தி ல்   ப தி வி ட் டு  ள் ளா ர் .    அ ந் த   பு கை ப் ப ட த்தை    பா ர் த் த   ப ல   ர சி க ர் க  ளு ம்     உ ங் க ளு க்கு   இ வ் வ  ளவு   பெ ரி ய   ம க ளா   எ ன் று    வா யைப்   பி ள  ந் து   பா ர் த் து  வ ரு கி ன் றா ர் க ள் .   ஒ ரு   சி ல ர்    அ  ந் த  பு  கைப்  பட த் தை   பா ர் த் து   உ ங் க ளு க் கு    இன் னு ம்   வ ய து    ஆ  கா ம ல்    இ ள மை   போ ன் று   இ ருக்  கி ன் றீ ர் க ள்  எ  ன்று    க மெ ண்ட்    செ ய்து    வரு கி  ன் றா ர் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.