90களி ல் இ ளை ஞ ர் களி ன் க ன வு க் க ன் னியா க இ ரு ந் த ந டி கை வி ந் தி யா வின் த ற் போ தை ய நி லை எ ன் ன தெ ரி யு மா … ? ? ? அ டை யா ள ம் தெ ரி யாத அ ளவி ற் கு ஆ ளே மா றி ட் டா ரே . . . ! ! ! பு கை ப் ப டத் தை பா ர் த் து அ தி ர் ச் சி யில் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

90 க ளின்  கா ல   க ட்  ட த் தி  ல்   அ றிமு க  மா ன   ப ல   ந டி  கை க ளில்   விந் தி யா வு ம்   ஒ ரு வ ர் .    இ வ ர்   தமி ழி ல்  ந டி க ர்   ர கு  மான்    ந டி ப் பி ல்    1  9 9 9 ஆ   ம்    ஆ ண் டு   வெளி யா ன   ச ங் க ம ம்   எ ன்  ற   திரை  ப் பட த்  தி  ன்    மூ ல ம்   க தா நா ய கி யா க  அ   றி மு க மா னார்   எ ன் ப து   கு றிப் பி ட த் த க் க து.   அ ந் த   தி ரை ப்  ப ட த் தி  ல்   இ ட  ம்   பெ  ற்  ற    மா ர்  க ழி த்  தி ங் க ள்    எ ன்  ற   பா ட ல்   அ ப் போ  தை ய     9   0 க ளி ன்  வி  ரு ப் ப ப்   பா ட லா க வு ம்   அ வ் வ ப் போ து  மு ணு  மு ணுக்  கு  ம்   பா   ட லா  க வு ம்     இ  ரு ந் தி   ரு க் கு ம் .   அ ந்  த   தி ரை ப் ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   பி ர ப ல ம்   அ டை ந் த வ ர்   தா ன்   நடி  கை   வி ந் தி யா   எ ன் ப வ ர் .

மே லு ம் ,  ச  ங் க ம ம்   தி ரைப் ப ட த்தி ன்   வெ ற்   றி  யை த்   தொ  ட ர் ந் து   இ வ ரு க் கு   அ டு த் த டு  த் து  ப ல  பட   வா ய் ப் பு க ள்   கு வி ந் தது   எ ன் று   தா ன்   சொ ல்ல    வேண் டு ம் .   ச ங் க ம ம்   தி ரை ப் ப ட த் தி ற் கு ப்   பி ன் ன ர்   தி ரு நெ ல் வே லி ,   க ண் ணு க் கு   கண் ணா க    போ ன்ற   ப ல் வே று   தி  ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்   இ வ ர்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த்த  க்க து .   ஆ னா  ல் ,   ச ங் க ம ம்   திரை ப் ப ட த்  திற்  கு ப்   பி ன் ன ர்   இ வ ரு க்கு    வே று   எந் த    பெ ரி ய  ப ட மு  ம்   வெ ற் றி   பெற வி  ல்லை .     த மி ழ்   ம ட் டு ம ல் லா மல்   ம லை யா ள ம்   ம ற்று ம்   தெ லு ங் கு

தி ரை ப் ப ட ங் க ளி  ல்   ந டி த் து  வ ந் தா ர்   ந  டிகை  வி ந் தி யா .   இ வ ரு க் கு   ப ட   வா ய் ப் பு க ள்   கு றை ய வே  க ட ந் த ,   2 00 8 ஆ ம்   ஆண் டு   பா னு ப் பி ரி யா வி ன்   ச கோ த ர ரா  ன  கோ  பா ல கி ருஷ் ண ன்   எ ன் ப வ ரை   தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   கொ ண் டா ர்   ந டி கை  வி ந் தி யா .   பி ன்   அவ ர் க ளு க் குள்   ஏ ற் ப ட் ட  க ரு த் து   வே று பா டு   கா ர ண மா க   2 0 1 2 ம்   ஆ ண் டு   விவா க  ர த் து   பெ ற் று   இ ரு வ ரு ம்   பி ரிந் து   வி ட் டா ர் கள்.  பி ற கு   சி னி மா வி ல்   இ ரு ந்து  ஒ துங்  கி   அ தி மு க வி ல்   இ ணை ந்   தா ர் .

அ த ன்   பி ற கு   தி மு கவி ற்கு    எ திரா  க  ப ல   பி ர  ச்ச னை  க ளும்   செ ய்  தா ர்.   இ ள ம்  வ யதி ல்  ஆர  ம் ப த் தில்    கு டு ம் ப ப் பா ங் கா ன    ந டித் த   ந  டி கை   வி ந் தி யா   பி ன் னர்    ப ட   வா ய் ப் பு க ள்   கு றை ய வே  க  வ ர் ச் சி     யை  கா ட் டி   ப  ல   பா ட லு க் கு  ந ட ன  ம்  ஆ டி   இ ருந் தா ல்   எப் ப டி   ஒரு   நி லை யில்   இ ள ம்  வ ய தி ல்  ப டு ம்  க வ ர் ச் சி யாக   போட் டோ   ஷூ ட்  ந ட த் தி  வ ந் தா ர் .  இ ப் ப டி  ஒ ரு   நி லை யில்   த ற்போ து   இ வ ர்   எடு த் து   கொ ண் ட  பு கை ப் பட த் தை   ச மூ க  ப க் க த் தி ல்  வெ ளி யி ட் டு   உள் ளா ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.