த னுஷூ ட ன் நெ ரு க் க ம் காட் டு ம் பிர ப ல பா லி வு ட் நடி கை . . . !! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரியு மா . . . ? ? ? பு கைப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க்கா ன ரசிக ர் க ள் .. .! ! !

0

தி கிரே   மே ன்   ப ட  த் தி ன்  இ ய க் கு ன ர் க ள்   ரூ ஸோ   ச கோ த ர ர்க ள்    கொ டு த்த   பா ர் ட் டி யி ல்  ந டி க ர்   த னு ஷ்  உ ள் ப ட  ஏ ரா ள மா ன   பா லி வுட்   பி ர ப ல ங் க ள்   க ல ந்து கொ ண் ட ன ர் .   ந டி க ர்   தனு ஷ்   த னுஷ்   ந டி த் த   தி    கிரே   மே ன்   என் கி ற   ஹா லி வு ட்   ப ட ம்  வெ ளி யா கி   உ ள் ள து.   இ ப் ப ட த் தில்   அ வி க்   சா ன்   என் கி ற   க தாபா த் தி ர த் தி ல்  ந டி த் து ள் ளா ர் .   ரூ ஸோ  ச கோ த ர ர் க ள்   இ ப் பட த் தை   இ ய க் கி  உ  ள்ள ன ர் .   மே லு ம் ,   டோ லி வு ட் டி ல்   வா த்தி ,   த  மி ழில்   தி ரு ச் சி ற் ற  ம் ப ல ம் ,   நானே   வ ரு வே ன் ,   கே ப் ட  ன்  மி  ல் லர்   எ  ன  ஏ  ராள மா ன    ப ட ங் களை   கை வ ச ம்   வை த்து ள் ளா ர்   த னு ஷ் .

இ தி ல்   தி ரு ச்சி ற் ற ம் ப ல ம் ,   நா  னே  வ  ருவே ன்   ஆ கி ய   ப ட ங் க ள்   ஷூ ட் டி ங்   மு டி ந் து   வி ரை வில்   ரி லீ சா க   உ ள் ள ன .   வா க  ர த் து   இ வ்வா று   சி னி மா  வ ட் டா  ரத்தி ல்    முன் ன னி யி ல்   வ ல ம்   வ ரு ம்   த னு ஷ் ,    க டந்  த   ஜ ன வரி   மா த ம்   த ன து   ம னை வி   ஐ ஸ் வ ர் யா வை   வி  வாக ர த் து   செ ய் வ தா க   அ றி வி த் தா  ர் .  இ து    ர சி க ர் க ளி டை யே   அ தி ர் ச் சி யை   அ ளி த் தது .    ந டி க ர்   த னு ஷ்  ந டி கை க ளு ட ன்   நெ ரு க் க ம்   கா ட் டி ய து  பி டி க் கா த தா ல்   தா ன்   ஐ ஸ் வ ர் யா    அ வ ரை   பி ரி யு ம்   மு டி வு க் கு   வ ந் த தா க வு ம்    ஏரா  ளமா ன    செ ய் தி க ள்   ப  ர வி ன .

இ ந் நி லை யி ல் ,   ந டி க ர்   த னு ஷு ட ன்  பி ர ப ல   பா லி வு  ட்   ந டி க ர்   சையி  ப்  அ  லி   கா னி ன்  ம க ளு ம் ,  ந டி கை யு மா ன   சா ரா   அ   லி       கா ன்     நெரு க் க மா க   போ ஸ்   கொ டு த் த   பு கை ப் ப  ட ங்க ள்   வெ ளி யா  கி  வை  ர லா கி   வ ரு கி ன் ற  ன.   சா ரா   அ லி  கா ன்  த னு ஷ்    நடி த் த  கிரே    மே ன்  ப ட த் தி ன்   இ ய க் கு ன ர் க  ள்  ரூ ஸோ    ச கோ த ர ர் க ள்    ச மீ ப த் தி ல்   இ ந் தி யா   வ ந் தி ரு ந் த ன ர் .    அப்  போ து   அ வ ர் க ள்   ஒ ரு   பா ர் ட் டி   ஒ ன் றை   ஏ ற் பா டு   செ ய் தி ரு ந் த ன ர் .   அ தி ல்   ஏ ரா ள மா ன   பாலி வு ட்    ந டி க ர் ,

ந டி கை க ள்   க ல ந் து கொ ண் ட ன ர் .   சா ரா     அலி கா னு ம்   அ தி ல்   க ல ந் து கொ ண் டா ர் .    அ வ ர்   ந டி க ர்   த னு ஷு ட ன்   தா ன்   அ ந் த   பா ர் ட் டி  க் கு   வ ரு கை   த  ந் தார்  .     த னு ஷி  ன்   கை யை     பி டி த் த வா ரு   வந் த   சா ரா    அ லி கா ன் ,   போஸ்    கொ டு க் கும் போ து   கூட    அ வ ர து   கை யை   வி ட வி ல் லை .   த னு ஷு ம்   சா ரா   அ லி கா னு ம்   க ட ந் தா ண் டு   வெளி யா ன    அ ட் ரா ங் கி   ரே   எ ன் கி ற   பா லி வு ட்   ப ட த் தி ல்   ஜோ டி யா க   ந  டி த் தி ரு ந் த ன ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.