திரை யு ல கில் பெரு ம் ப ரப ர ப் பை ஏ ற்ப் ப டுத் தி யு ள் ள பிர ப ல ந டி கர் . . .! ! ! 6 ந டி கை க ளை ஏ மா ற் றி இரு ப் ப தா க வெ ளி வ ந் து ள் ள த க வ ல் . . . ! ! ! ர சிக ர் க ளி டை யே பெ ரு ம் அ தி ர்ச் சி யை ஏ ற் ப் படு த் தி யு ள் ள து . . . ! ! !

0

ந டி க ர்   பி ர பு தே வா    6  ஹீ ரோ  யி ன் க ளை   ஏ மா ற்றி   இ  ருப்  பதா க   த க வ ல்   வெ ளி வ ந் து ள் ள து   பெ ரு ம்  ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி  உ  ள்ள து . த மி ழ்    சி னி மா வி ல்   ந ட ன  மாஸ் ட ரா க வு ம் ,   ந டி க ரா கவு ம்  ,  இ ய க் கு ன ரா க வு ம்   வ ல ம்   வ ரு ப வ ர்   பி ரபு தேவா.   இ வ ர்  த ற் போ து   ஆதி க்   ர வி ச் சந் தி ர ன்  இ ய க் கத் தி ல்  ப கீ ரா   எ ன்ற   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   ந டி த் து ள் ளா ர் .   இந் த   ப ட த் தி ல்   நடி கை க ள்   அ மை ரா  ம ற் று ம்   கா ய த்ரி    ஹீ ரோ யி ன் க ளா க  ந டி த் துள் ள ன ர் .   இ ந் நி லை யில்   சை க் கோ   தி ரி ல் ல ர்  ப ட மா க   உ ரு வா கி யு ள் ள   பகீ ரா   ப ட த் தி ற் கு   அ பி நந் த ன்   ரா மா னு ஜன்   ஒ ளி ப் ப தி வு   செ ய் ய ,   க ணே ச ன்   சே க ர்  இ சை ய மை த் து ள் ளார் .

இ ந் த   ப டத் தி ன்   ப ட ப் பி டி ப் பு   த ற் போ து   மு டி வ டை ந் து ள்ள து .   க ட ந் த   ஆ ண் டு  ப கீ ரா  பட   த் தி      ன்  டீ ச ர்   வெ ளி     யா கி   ர   சி க ர்களி டை யே   ந ல் ல  வ ர வே ற் பை   பெ ற் ற  நி லை யில் ,  படத் தி ன்   ரிலீ ஸ்   தேதி   குறி த் த   அ ப்   டே         ட்   வெளி யா கி யு ள் ள து .   அத ன் ப டி   ஆ க ஸ் ட்   1 1 -ஆ ம்   தே தி   ப டம்   ரி லீ ஸ்   ஆ கு ம்  எ ன   ப ட க்   கு ழு வி ன ர்   அதி கா ர பூ ர் வ மா க   அ றிவி த் த தோ டு,   ஒ ரு   போ ஸ் டரை யு ம்   இ ணை ய த ள த் தி ல்   வெளி யி ட் டு ள் ள ன ர் .    பி ர புதே வா   ந டி த் த   ’ மை   டி ய ர்  பூ த ம் ’   எ ன்ற   தி ரை ப் ப ட ம்   ச மீப த் தி ல்   வெ ளி யா கி

ந ல் ல   வ ரவே ற் பை   பெ ற் று   வ  ருகி ன் ற து .   பி ர பு தேவா   ம ற் று ம்   ர ம் யா   ந ம் பீ ச ன்   ந டி ப் பி ல்  இ ய க் கு ந ர்   எ ன் .   ரா க வ னி ன்  இ  ய க்க  த் தில்   கு ழ ந் தை க ளு க்கா ன   ப  ட மா க    ‘ மை   டி ய ர்  பூ த ம் ‘   வெ  ளி யா கி யு ள்ள து .   ந டி க ர்     பி ர பு   தே வா   நடி  ப் பி ல்   வெ ளி யா கி யு ள் ள   மை   டி ய ர்   பூ த    ம்    ப ட த் தி ன்    இ ரண்டா வ து  ஸ் னீ க்   பீ க்   வீ டியோ வை   ப ட க் கு ழு  வெ ளி யி ட் டு ள் ள து. பி ர பு  தேவா   ம ற் று ம்   ர ம் யா   ந ம்பீ ச ன்   ந டி ப் பி ல்  இ ய க் கு ந ர்   எ ன் .   ரா க வ னி ன்   இ  ய க்க த் தி ல்   கு ழ  ந்தை  க ளுக் கா ன   ப ட மா க   ‘ மை   டி ய ர்  பூ த ம் ‘    வெ ளியாகியுள்ளது.

அபிஷேக் பி லி ம் ஸ்   சா ர் பாக    ர  மேஷ்   பி   பி ள்ளை   இ ந் த   ப ட த் தை   த யா ரி த்து ள் ள ன ர் .   அ ஸ் வ ந்த் ,   ஆ லி யா ,   சு ரே ஷ்   மே னன் ,    ச ம் யுக் தா ,   இ மா ன்   அ ண் ணா ச் சி   ம ற் று ம்   லொ ள் ளு   ச பா   சு வா மி நா த ன்   உ ள் ளி ட்டோ ர்   ந டி த்  த   இ ப்ப ட த் தி ல்   பிர பு தே வா   ஜீ னி   எ ன் ற  பூ த மா க   ந டி த் து ள் ளா ர் .   கு ழ ந்  தை   ந ட்ச த் தி ர ங் க ளா ன   ப ர ம்   கு க னே ஷ் ,   சா த் வி க் ,   ச  க் தி   ம ற் று ம்   கே சி தா   ஆ கி  யோ ரு ம்   ப ட த் தி ல்   இ ட ம்பெ ற் று ள் ள ன ர் .   இ  ப் ப ட த்  திற் கு   இ மா ன்   இ சை ய மை த் து ள் ளா ர் .   ஒ ளி  ப்ப தி வு   யு   கே   செ ந் தி ல்   கு மா ர் ,

எ  டி ட்டி ங்   சா ன்   லோ கே ஷ் ,   க லை    ஏ   ஆ ர்   மோ க ன்   மே ற் கொ ள் ள   தேவா   வ ச  னம்    எழு தி யு ள் ளா ர் .   இ ந்  நிலை  யி ல்,  மை   டி ய ர்  பூ த ம்   ப ட த் தி  ன்   2 -வ து   ஸ் னீ க்   பீ க்   வெ ளி யா கி யு ள்  ளது .   நீ ண் ட   இ டை வெ ளி க் கு   பி ற கு    சு வா ர சி ய மா ன   கு ழ ந் தை கள்    ப டமா க   இ ந் த   ப ட ம்   உ ரு வா கி யு ள் ள து .   இ ந் த   நி லை யி ல்   அ வ ரு டை ய   அ டு த் த   ப ட மா ன   ’ ப ஹி ரா ’   எ ன் ற   ப ட ம்   ஆ க ஸ் ட்   1 1 – ஆ ம்   தே தி   வெ ளி யா க   இ ரு ப் ப தா க   அ றி வி க் க ப் ப ட் டு ள் ள து .    பி ர பு தே வா   நா ய க னா க   ந டி க் கு ம்   இ ந் த   பட த் தி ல்   அ ம் ரி யா   த ஸ் தூ ர் ,   ர ம் யா   ந ம் பீ ச ன் ,

ஜ ன னி   அ ய் ய ர் ,   ச ஞ் சி தா   ஷெ ட் டி ,   கா ய த் ரி   ச ங் க ர் ,   சா க் ஷி   அ க ர்  வால்  ,  சோ னி யா    அ க ர் வா ல்   எ ன   ஏ ழு   நா ய கி க ள்    ந டி க் கின் ற ன ர் .   இ வ ர்க ளி ல்   6   பே ரை  கா த லி த் து   ஏ மா  ற்று ம்   சை க் கோ   கே ர க் டரி ல்   பி ர பு தே வா   ந டி த் து ள் ள தா க   கூ ற ப் ப டு கி ற  து.   த மி ழ்     சி  னி மா வி ல்   இந் த   ப ட த்தி ன்   க   தை   வித் தி யா ச மா ன தா க  இ ரு க் கு ம்   எ ன்று    கூ ற ப் ப டு வ தால்  இ ந்  த   ப ட த்தி ன்   எ தி ர்பா ர் ப் பு  ம்  அ தி க ரி த் து ள்ள து   எ  ன்ப து   கு றி ப் பி ட த்த க் க  து  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.