எதிரி க் கு கூ ட இ ப்ப டி ஒ ரு நி லை மை வ ர க் கூ டா து . . . ! ! ! அ ப் ப டி ப் ப ட் ட ஒ ரு நி லை மை யி ல் இ ற ந் த ந டி க ர் வி னு ச் ச க் க ர வ ர் த் தி . . . ! ! ! அ வ ர் எ ப் ப டி இ ற ந் தா ர் தெ ரி யு மா. . . ? ? ? வீ டி யோ வை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

வி னு   ச க் ர வ ர் த் தி   டிச ம்பர்   15, 1945 – ஏப்ரல் 27, 2017 மதுரை மாவட்டம், உசில ம்ப ட் டி யி ல்   பி ற ந் தா ர் .   இ வ ர்   த மி ழ்  ந  டி க ரு ம் ,   எ ழு த் தா ள ரு ம்   ஆ வா  ர்.  இ வ ர்    த மி ழ் ,   ம லை யா ள ம் ,   தெ லு ங் கு ,   ப டகா    போன்  ற   4  மொ ழி க ளி ல்   1 0 0 0 க் கு ம்  மே  ற் ப ட் ட   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள் ளா ர் .   பெரு ம் பா லு ம்   நகை  ச் சு வை ,   கு ண சி த் தி ர ,   கெ ட் ட   கு ண மு டை ய   ( எ தி ர் நா ய க ன் )   வே ட ங் க ளி லு மே   ந டி த் து ள் ளா ர் .   இ வ ர்   த மி ழி லே யே   மி கப்  பெ ரு ம் பாலா ன   ப ட ங் க ளி ல்  ந டித் துள்  ளா ர் .  பி ர ப ல   ந டி க ர்  வி னு ச க் க ர் த் தி   ம றை வு க் கு   நடி க ர் க ள்   ர ஜி னி கா ந் த் ,  வி ஜ ய கா  ந் த்   ஆ கி யோ ர்   த ங் க ள து   இ ர ங் க லை   தெ ரி வி த் து ள் ளன  ர் . இ வ ர்   ம து ரை   மா வ ட் ட த் தி லு ள் ள   உ சி ல ம் ப ட் டி யி ல்   மே ல் பு தூ ரி ல் ஆதி மூ ல   தே  வரு க் கு ம்  ம  ஞ்சு வா ணி

அ ம் மா ளு க் கு  ம்  மூ  த் த   ம க னா க   பி ற ந் தா  ர் .   இ வ ரு க் கு  பிரே ம கா ந் த ன்   எ  ன் ற   இ ளை ய   ச கோ த ர ரு ம் ,   கு ண் ட ல கே சி   எ ன் ற   இளை ய   ச கோ த ரி யு ம்   உ ள் ள ன ர் .   இ வ ரி ன்   ம னை வி   க ர் ண   பூ   ஆ வா ர் .   இ வ ரி ன்   ம க ள்   ச ண் மு க   பிரி யா   பே ரா சி ரி யை யா க   அ மெ ரி க் கா வி ல்   உ ள் ளா ர் .   ம க ன்   ச ர வண   பி ரி ய ன்   இ ல ண் ட னி ல்   ம ரு த் து வ ராக    உள் ளார் .   இ வ ர்    இ ராய ப் பே ட் டை   வெ ஸ் லே   ப ள் ளி யி லு ம்   மீன ம் பா க் க ம்   ஜெ யி ன்   க ல் லூ ரி யி லு ம்   ப டி ப் பை    மே ற் கொ ண்டா  ர்.   வ ணி க த் தி ல்   இ ள ங்  க லை   ப ட் ட ம்   பெ ற் றா ர் .   இ வ ர்   ப ள் ளி   கல் லூ ரி   நா ட் க  ளி ல்   நா ட க ம்   எ ழுதி   ந டி த் து ,   இ ய க் கி   உ ள் ளா ர் .

இ வ ர்   இரு  ப்பு   து ணை   ஆய் வா ள ரா க   6   மா த ம்   ஐ ஸ்  அ வு ஸ்    பகு தி யி ல்   ப ணி யா ற் றி வி ட் டு   தெ ன் ன க   இ ரு ப் பு ப் பா தை யி ல்   4    ஆ ண் டு க ள்   பணி  பு ரிந்  தா ர் .   இ வ ர்   க ன் ன ட   இ ய க் கு ன ர்   பு ட் ட ண் ணா   க ன க லி ட ம்   க தை யா சி ரி யா ரா க  பணிபு  ரி ந்தா ர்  .   அ வ ருட ன்   இ ணை ந் து   பணியா ற் றிய    ப ர ச க் கே   க ண் ட   தி ன் மா   எ ன் ற   ப ட ம்   வெ ற் றி பெ ற் ற தை ய டு த்து   அ தை   தி  ரு ப்பூ  ர்   மணி   த மி  ழி ல்  த யா  ரி க் க த்   தி ட் ட மி ட் டா ர் .   அ த ன்   பொ ரு ட் டு    இ வ ர்   தமி   ழ்   தி ரை யு ல கு க்  கு   வ ந் தா ர் .  பர ச க் கே    கண்  ட   தி ன் மா   எ ன் ற    பட ம்   ரோ சா  ப் பூ   ர விக் கை க் கா ரி   எ ன் று   த மி ழி ல்   சி வ கு மா ரை   கொ ண் டு   எடு க் க  ப் ப ட் ட து .

இ வர்   வ ண்  டிச்  ச க் க ரம்    என் ற   ப ட த்  தி ல்   சி லு க் கு   எ ன் ற  பா த்தி ர  த்தி ல்  ஸ் மி தா வை   தி ரை  உ ல கு க்  கு  அ றி மு  க ப் ப டு த் தி னார் .     தி ரை  யுல  கி ல்   த ன க் கெ ன   தனி   மு த் தி  ரை   பதி  த் து ,   ஆ யி ர த் திற் கு ம்   மே ற்  பட்  ட   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்  நடி த் து   க லை யு ல கி ல்   மிக ப் பெ ரி ய   இ  ட த்  தை பி டித்திரு ந்தார் ,  எ ன் னு ட ன்   க ஜே ந் தி ரா  உ ட் ப ட   ப ல   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி லு ம்   ந டி த்து ள் ளா ர் .   கட ந் த   மூ ன்று   ஆ ண் டு ளா க  உ ட ல்ந ல ம்   சரி யி ல் லா ம ல்  இ ரு ந் தா ர் .   ந ண்ப ர்   வி னு   ச க் க ர வ ர் த் தி ,   விஜ யா   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்  இ ரு  க்கு  ம்  பொ  ழுது    நா ன்  நே ரி ல்   செ ன் று   ந ல ம்   வி சா ரி த் ததை  யும்   நி னை வு   கூ று   கி றே ன் .

உ ய ர் ர  த் த  அ ழு த் த ம்   ம ற் று  ம்  ச ர் க் க ரை   அ ள வு   அ திக ரி ப் பு   கா ர ணமா க   அ வ தி ப் ப ட் டு  வ ந் த   நி லையி ல்  செ ன் னை யி ல்   உ ள்ள   த னி யா ர்  ம ரு த் து வ ம னை யில்   சே ர் க் க ப் ப ட் டா ர் .  அ ங் கு   சி கி ச் சை   ப ல ன்   அ ளி க் கா த தா ல்   ஏ ப் ர ல்   2  7 ,   2 0 1 7   அ ன் று   மாலை    7   ம ணி ய ள வி ல்   ம ர ண ம்   அ டை ந் தா ர்.   இ  வ ர து   இ ழ ப்பு    அ வ ர து   கு டு ம் ப த் தி ற் கும் ,   உ ற வின ர் க ளு க் கும் ,   ந ண் ப ர் களு க் கு ம் ,   தி ரை யு ல கி ன ரு க் கு ம்    ஈ டு செ ய் ய   மு டி யா த   இ ழப் பா கும் .   இ வ ர து   ஆ ன் மா  சா ந் தி ய டை ய   எ ல் லா ம்   வ ல் ல   இ றை வனை   வே ண் டு கி றே ன்.   இ வ் வா று   விஜ ய  கா ந் த்   தெ ரி வித்  துள்  ளார்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.