ச த்த மில் லாம ல் இ ரண் டா ம் தி ரு ம ணம் செ ய் து கொ ண் ட பி ர ப ல மு ன் ன ணி சீ ரி யல் நடி கை . . .! ! ! அ ட இ வ ரு க் கு இ து இ ர ண் டா வ து தி ரு ம ண மா … ? ? ? க ண வ ர் இ வ ர் தா னா . . . ? ? ? இ தோ நீ ங் க ளே பா ரு ங் க ஷாக் ஆ கி டு வீ ங் க . . . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ன்   மு ன் ன ணி   ந டி க ரா ன   ச ர த் கு மா ர்   அ வ ர் க ள்  ந டி த்  து  வெ ளி யா ன   ப ட ம்   தா ன்   மாயி .   இ ந்  த   ப ட த் தி ல்   ந டி த் த த ன்   மூ ல ம்  ம க் க ள்   ம த் தியி ல்   இ ட  ம்  பி டி த் த  வர்   தா ன்   ந டி  கை    மி ன் ன ல்   தீ பா .  மா யி   ப ட த் தி ல்  இ ட ம்   பி  டித்  த   கா மெ டி   சீ ன்  ஒ  ன் றில்    வடி   வேலு வு க் கு   பெ ண்   பா ர் க் க   செ ல்  லு ம்   போ து   “வா  ம் மா  மி ன் ன ல் ”   எ ன் ற   அ ந் த   ஒ ரு   ட ய லா க்  மூ  ல ம்    ப ல   ம க் க ளி ன்   ம த் தி யி ல்   பெ ரு ம்   வ ர வேற்  பை   பெ ற்ற  வ ர்  தா ன்    ந டி கை   மி ன் ன ல்   தீ பா .   மா யி   ப ட த் தி ற் கு  பி ற கு  இ வ ரு க்கு   த மிழ்   சி னி மா வில்   ப ட ங் க ளின்   வா ய் ப் பு   கி டை   க் க   தொ ட ங் கி   த ற் போது   ப ல  ப  டங் க ளி ல்   ந டி  த் து   த ன க் கெ ன் று   ஒ ரு   ர சி கர்  க ள்   கூ ட் ட த் தை   வை த் து ள் ளா ர் .

மே லு ம்   இ வ ர்   வெ ள் ளி த் தி ரை யி ல்   க லக் கி ய தை   தொ ட ர் ந் து   சி ன் ன த் திரை   சீ ரிய  ல்  தொ  ட ர் க ளி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   ஜீ    த மி  ழ்   தொ லை க்கா ட்   சியி ல்   இ வ  ர்   ந டி த் த   சீ ரி ய லா ன   யா ர டி  நீ  மோ கி னி   மூ ல ம்    த ன து   நடிப் பை    வெ ளி க் கா ட்டி   இ ரு ப் பா ர் .  மே லு ம்   த ற் போ து   ப ல  சி னிமா   பி ர பல  ங்க ளி ன்   தி ரும ண ம்   ச த் த மி ல் லாம ல்   ந ட ந் து   வரு கி ற து .   அ  ந் த   வ கை யி ல்   மி ன் ன ல்  தீ பா அ வ ர்    க ளு க்  கு  சு  ப்பி  ர ம ணி   எ ன் ப வ ரு ட ன்   தி ரு ம ணம்   அ வ  ர்க ள து    வீட் டி ல்   சி ம் பிள்   ஆக   ந ட ந் து   மு டி ந் தது  .  இ ந் நி லை யி ல்  நெ ரு ங் கி ய   ந ண் ப ர் க ள்  ம ற்  றும்

உ ற வி ன ர் க ள்   மு ன் னி லை யி ல்   இ ந்த   தி ரு ம ண ம்   எ  ளிமை யா க   மு டி ந்து ள் ள து .    மே லு ம்   தன து   தி ரு ம ண   பு கைப் ப ட ங் க ளை   அ வர து   ச மூக   வ லை த்த ள   ப க்க மா ன   இன் ஸ் ட் கிரா மி ல்   ப தி விட் டு ள் ளா ர் .  அ தை   க ண் ட  ர சி க ர்க ள்   அ வரு க் கு   வா  ழ்த் து க்   களை   தெ ரி வி த் த   வ ண் ண ம்   இ ரு கி றா ர் க ள்  .   இ  து   இ வரு   க் கு   இ ர ண்    டா வ து தி ரு  ம ணம்   எ ன்பது  கு றி  ப் பி ட த க் க து.     மே லு ம்   இவ ரு க் கு   2 0 1 3 ஆ ம்   ஆ ண் டு   ர மே ஷ்   எ ன் ப வ ரு ட  ன்   திரு ம ண  ம்   ஆகி யு ள்  ள து .  ர மே ஷ்   ம ற் று ம்   தீ பா  அ வ ர் க ளு ம்   வி வாக ர த் து வா ங் கி   வி ட் டா ர்க ள் .  த  ற்போ து   இ ரு வ ரு ம்   பி ரி ந் து  வி  ட்டா ர் க ள்   எ ன் ப து    குறி ப் பி  டத் த க் க து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.