அ ந்த பி ர ப ல மு ன் ன ணி ந டி க ரை 5 வ ரு ட மாக கா த லி த்த ந டி கை கு ஷ் பு . . . ! !! அ ந் த ந டி க ரை வி ட் டு ஏ ன் பி ரி ந் தா ர் தெரி யு மா . . . ? ? ? பி ரி ய இ து தா ன் கார ண மா .. .? ? ? ப ல ஆ ண்டு க ளுக்கு பி ன் வெ ளி வந் த ர க சிய ம் . . .! ! !

0

சி னி மா வி ல்   பிரப ல ங் களாக   இ ரு ந் து   பின்   தா ன்   ந டி க் கு ம்    ப  ட ங் க ள்    மூ  லம்       ச க   ந டிக ரை யோ   ந டி கை யை யோ  கா த ல் ,   தி ரு ம ண ம்   செ ய்  து  வ  ருவ து   வ ழ க் க ம் .   அதே   ச ம யம்    சூ ழ் நிலை க் கே ற் க   அ து  பிரி ந் து  தோ   ல்வி யை   ஏ ற்ப டு த் தும் .   மே லும்   அ ந் த  வ கை யி ல் ,   20 0 0   ஆ ம்  ஆ ண் டு க ளி ல்  ந டி கை   கு ஷ் பூ  ம ற் று ம்   பி ரபு   கா த லி த் து   வரு வ தா க வு ம்,   ஆ னா ல்   சிவா ஜி   கு டும் ப த் தி ன ர்   இத ற் கு   ஒ ப்பு த ல்   அ ளிக் கா த   கா ர ண  த் தினா ல்   அ வ ர்  க ள து   கா த ல்   தி ரும ண த் தி ல்   மு டி ய வி ல்லை   எ ன   கி சு   கி   சு க் க ப்ப ட் ட து .    கட ந் த  வ ரு ட ம்  பே ட் டி   அளி த் த   கு ஷ்பூ ,   பி ரபு க் கு ம்   என க்  கு ம்    அ ழ கா ன   உற  வு   இ ரு ந்த து   எ ன் ப து  உ ண் மை   தான் .

அ து  மி க   அ ழ கா ன  த ரு ண மு ம்   கூ ட   ஆ னா ல்  அ து    ஒ ரு  ச ம ய த் தி ல்   முடி வு க் கு   வந் து   வி ட் ட து .  அ த ன்   பி ற கு  தா ன்   சு ந் த ர்  சி   எ ன்   வாழ் கை  யி ல்   வ ந்தா ர்   எ ன   கு ஷ் பூ   தெரி வி த் து   உள் ளா ர் .   இதை ய டு த் து   பிர பு  வை   பிரி ந் த து   ஏ ன் ..   எ ன் ற   கேள் வி க் கு   இந் த   த ரு ண த் தி ல்  பி ர பு   உ ட னான   உ ற வை  ப ற் றி  பே  சி       த  ற்  போ து   பே    ர ன்   பே த் தி   உ ட ன்   ச ந்  தோ  ஷ    மா க   இ ரு க் கு ம்    அ வரை   ப ற் றி   பே சி   வீ ணாக   ச  ங் க டத் தை   அ வ ரு க்  கு   கொ டு க் க    வே ண்  டா ம்  எ ன   நி னைக் கி ற ன் . .  எ ன க் கு ம்  1 8   வ ய தி ல்  ம க ள்   உ ள் ளார்   எ ன் று ம்   தெ ரி வி த்து   உ ள் ளா ர் .

மே லு ம் ,   சுந் த ர்  சி   ப ற் றி ,   “ எ ன்னி ட ம்   சு ந் த ர்  சி   அ வ ரு டை ய   கா தலை   ப ற் றி   தெரி வி க் கும்   போ து   தி ரு ம ண த் தை  ம  னதி  ல்   வைத்  து  தா  ன்  பே சினா ர் .   அ  து   எ னக் கு   பி டி த் து   இ ரு ந் த து .   அ தே    வே ளை யி ல்   எ ன் னை   வாழ    வை ப் ப த ற் கா க   தே வை யா ன  அனை த்தும்   செ ய் து  வை த்த   பின் ன ர்  தா ன்   திரு ம ண ம்  செ ய் து   கொ ள்வே ன்   எ ன   தெ ரிவி த் து    இரு ந் தா ர்   பி ன்ன ர்   தா  ன்   1 9 9 9  ஆ ம்   ஆ ண்டு   மி க   அ ழகா ன   ஒ ரு  வீ ட் டை   க ட்டி னா ர் .   பி ன்ன  ர்  தா ன்   2 0 0 0   ஆ ம்   ஆ ண் டு   எ ங் க  ள்  தி ரு ம ண ம்  ந டை  பெ ற் றது   எ ன  தெ ரி வி த் து  உ ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.