பிர ப ல கா மெ டி நடி க ர் யோ கி பா பு வி ன் ம க னா இது . . . ?? ? அடே ங் க ப் பா , ஆ ளே அடை யாள ம் தெ ரி யா ம ல் வ ளர் ந் து ட் டா ரே . .. !! ! இ ப்போ எ ப் ப டி இரு க் கி ன்றா ர் எ ன் று உ ங் க ளு க் கு தெ ரியு மா. .. ? ? ?

0

கா மெடி    ந டி க   ர்   யோ கி   பாபு வி ன் ம கனி ன் பு  கைப் படம்    இ ணை ய த்தி ல்   தீயாய்  ப ர வி   வ ரு கி ன் ற து .த மி ழ்   சினி  மா  வில்   2 0 0 9 ம்   ஆ ண் டு   யோ கி   எ ன் ற  தி ரைப் ப ட த்தி  ன்   மூ லம்   அ றிமு க மான வ ர்   யோ கி   பா  பு .   இப் படத்தின்  கா ர  ணமா க வே   பாபு   எ  ன் ற   பெ ய ர்   யோ கி   பா பு   எ ன   மா றி ய து .   மா ன்   கரா த் தே ,    யா ம்  இ ரு க் க   ப ய மே ,   ஆ ண் ட  வ ன்   க ட் டளை   எ  ன  அ டு த் த டு த்  து   அ வ ர்   ந  டித் த   ப ட ங் கள்   த மி ழ்   சி  னி மா வி ல்   மு க்கி  ய   இ ட த் தை  கொ  டு த் தது . த  ற்போ து    த மி ழ்   சி னி மா வில்   மு ன்  ன ணி   கா மெ டி   ந டி க ராக   தி க ழ் ந் து   வ ரு ப வ ர்   ந டி க ர்   யோ கி   பா பு .   இ வ ர்   ர ஜி னி ,   அ ஜி த் ,   வி ஜ ய்   எ ன   த மி ழ்   சி னி மா வி ன்   மு ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளி ன்   ப ட ங் க ளி ல்   ந கை ச் சு வை   க தா பா த் தி ர ங் க ளி ல்   ந டி த் து   வரு கி றா  ர் .

ஆ ர ம் ப த் தி ல்   சி ன் ன   சி ன் ன   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி த் து   வ ந் த   இ வ ர்   த ற் போ து   மு ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளி ன்   ப ட த் தி ல்   மு க் கி ய   கா  மெ டி   ந டி க ரா க   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   அ து  ம ட் டு ம ல் லா ம ல்   த ற் போ து   ப ல் வே று   ப ட ங் க ளி ல்   ஹீ ரோ வா க வும்    ந டி த் து   வ  ரு  கி  றார்   யோ கி   பா பு . இ று   தி யா க   இ வ ர்   ஹீ ரோ வா க   ந டி த் த  ‘ ம ண் டே லா ’  ப ட  ம்   ப ல   வி ரு து க ளை    குவி த் த தோ ட    இ ந் த  ஆ ண் டி ன்    டா ப்   1 0    ப டங் க  ளி ல்   ஒன் றா  க  வ  ந்து    இரு க் கி றது   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட  த் த க் க து.   இ ந்  த   ஆ ண் டு   ம ட் டு ம்   இ வ  ர து   ந டி ப் பி  ல்   20    க்கு ம்

மே ற்ப  ட்ட    தி ரை  ப் பட ங் கள்   கை  வ ச  ம்  வை  த் து   இ ரு க் கி றா ரா ம்  யோ கி   பா பு . ந டி க ர்   யோ கி    பாபு வி ற் கு   தி ரு ம ண ம்   எ ப் போ ? எ ப் போ ?  எ ன் று   ப  ல  கே ள் வி கள்   சோ சிய  ல்  மீ டி யா வி ல்   வந் து    இ ரு ந் தது .  இப்  ப டி  ஒ  ரு  நி  லை யி ல்  க  டந் த    ஆண் டு    ஒ  ரு  வ  ழி யா க   ந டி க ர்   யோ கி     பா பு   தி ரு மண   ம்      செ ய்து   கொ ண் டா ர் .    யோகி   பா பு  அ வ ர் க ளு  க் கு   க  ட ந்த   ஆ ண் டு  பி  ப்ர வ ரி   மா த  ம்  தி ரு  மண ம்   ந ட  ந் து   மு டி ந் த து.    இ  வ ர்   வே லூ ரை   சே ர் ந் த ம ஞ் சு   பா ர் க வி என்  கி ற   பெ ண் ணை   க ட ந்த   ஆ  ண் டு  பி ப்ர  வ ரி   மா த ம்   5   ஆ ம்   தி ரு ம ண ம்  செ  ய்து    கொ ண் டா ர் .

யோ கி   பா பு   அ வ ர் க ளு டை ய   கு ல தெ ய் வ   கோ வி  லி ல்   மி க வு ம்   சி ம் பி ளா க   த ன் னு டை ய   தி ரு ம ண த் தை   செ ய் து   கொ ண் டா ர் .   இ தி ல்   பி ர ப ல ங் க ள்   யா ரு ம்   க ல ந் து கொ ள் ள வி ல் லை . இ ரு ப் பி னு ம்   ரி ஷ ப் ஷ ன்   வை த் து   அ னை வ ர யு ம்   அ ழை த் து   த ன்  தி  ரு ம ண த் தை   கொ ண் டா ட   தி ட் ட மிட்டு    இ ரு  ந் தா ர்   யோ கி   பா பு .   இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யி ல்   கொ ரோ னா   பி ர ச் சனை   கா  ர ண மா க   இ வ ர து   தி ரு ம ண   வ ர வே ற் பு   ந டை பெ றா  மே லே   போ ன து .   இ ந் த   நி லை யில் கடந் த ஆ ண்டு   டி சம்  ப ர்  மா த ம்   யோ கி   பா பு வி ன்   ம னை வி க் கு   ஆ ண்   கு ழ ந் தை   பி ற ந் த து .

ச மீ ப த் தி ல்  தா ன்   தி  ரு வ ள்ளூ ர்   மா வ ட் ட  ம்   ஊத் து க் கோ ட் டை    அ ரு கே   இ ரு   மா நி ல  எ  ல் லை யி ல்   அ மை ந் து ள் ள   ஆ ந் தி ர   மாநி  லம்    சு ரு ட் ட ப் ப ள் ளி   ப ள் ளி கொ ண் டே ஸ் வ ர ர்   கோ வி லி ல்   கு டு ம் ப த் து ட ன்   த ரி ச ன ம்   செ ய் தா ர்   யோ கி   பா பு . அ தே   போ ல   க ட ந் த   ஆ டி   மு த ல்   வெ ள் ளி யை   மு ன் னி ட் டு   த ன து   ம க னு க் கு   பெ ய ர்   சூ ட் டு ம்   வி ழா வை   ந டாத் தி   இ ரு ந் தா ர்   யோகி   பா பு .   மே லும் ,   த  னது   ம க னு க் கு   ‘ வி சா கன்  ’   எ ன் று   பெ ய ர்   வை த்து  ள் ளா ர் .    வி சா க ன்   என்  ப து   த மி ழ்   க ட வு ள்   மு ருக னி ன்   பெ ய ர் க ளு ள்   ஒ ன் று .

மே லு ம் ,   ந டி க ர்   யோ கி  பா பு   ,  மு ரு க  க டு வு ளி  ன்   தீ வி ர  ப க் த ன்   எ ன் ப து  கு  றி ப் பி ட த் த க் க து .    இ த  னா ல்   அ வ ர  து  மகனு க் கு   மு ரு க   பெ ரு மா  ன்   பெ ய ரை   வை த் தா ர் .   இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யி ல்   யோ கி   பா பு வின்   ம க னு ட ன்   ந டி கை   வெ ளி யி ட் ட  வீ டியோ  ஒன் று   த ற் போ து   வை ரலா கி  வ  ருகி ற  து.  த மிழி ல்  ரே  ணி கு ண் டா   ப ட த்தி ன்  மூ ல ம்    பி ர ப ல மா ன   ச ஞ் ச  னா  தா ன்   யோ கி   பா பு வி ன்   பி ற ந் த நா ளு க் கு   அ வ ரி ன்   வீ ட் டு க் கு  செ ன் று   அ  வரு க் கு  வா ழ் த் து   தெரி வி த் து  இ ரு ந் தா ர் .

மேலு ம்    யோகி   பா   புவி ன்   ம  கனுட ன்   வீடி யோ வை   வெ ளி யி ட் டு   இ ரு க் கி றா ர்   ச ஞ்ச னா  .   இது  வ ரை   யோகி    பா பு   கூ ட   த ன து   ம க னு  ட ன்   வீ டி யோ   வெ ளி யி டா த   நி லை யி ல்   ச ஞ் ச னா   வெளி  யி ட் டு  இ ரு க்  கு ம்   இ  ந்த   வீ டி  யோ   த ற் போ து   சமூ க   வ லை த ள த் தி ல்    வை ர லா க   ப ர வி   வ ரு கி ற  து .        இ ந்த    பு கைப் படங் க ளி  ல்  யோ கி   பா  பு வி ன்   மக ன்,  மிகவு ம்   கியூட்டா க  அவ  ரது மடியி ல்  அமர்ந்து ள்ளார் .   இ தை   பார் த்  து  ர சி க ர் கள்  ப ல ரு ம் ,   யோ கி  பா புவி ன்  ம க ன்  நன்றா க  வ ள ர் ந் து   வி ட் ட  தா க   கூ றி   த ங் க ளு டை ய   வாழ் த் து க் க ளை   தெரி வி த்து   வ  ருகி றா  ர்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.