சினிமா வி ல் த னி ஆ ளா க ந டி த் து 2 5 0 கோ டி சொத் து க் க ளை சேர் த் து வை த் த பி ர ப ல முன் ன ணி ந டி கை. . . ! ! ! அவ ர் ம றை ந் த பி ற கு அம் மா சொ த்து க் கு ச ண் டை யிட் டு க் கொ ள்ளு ம் மக ள் க ள் .. . ! ! ! யா ர் அ ந்த ந டி கை தெ ரியுமா. . . ?? ?

0

தமி ழ்  சி னிமாவி ல்  மி க ப்   பெரி ய  ஒ ரு  ந டி கை யா க   இரு ந் து  வ ந் த   நடி கை   ஸ்ரீ தே வியி ன்  கு டு ம் ப த் தி லே யே  மி க ப்   பெ ரிய   ஒ ரு   கு ழ ப் ப ம்   ஒ ன் று   உ ரு வா கி   இ ரு க் கி ற தா ம் .   இ ப் போ து   அ ந் த க்   கு ழ ப் ப ம்   எ ல் லா ம்   எ த ற் க் கா க    என் று   கே ள் வி   கே ட் டு   ப ல ர்   செ ய் திக ளை   வெ ளி யி ட் டு    வரு கி ன் ற ன ர் .   அ தா வ து   ம றை ந் த   ந டி கை   ஸ் ரீ தே வி   சே ர் த் து   வை த் த   சொத் து க ளு க் கா க   அ வரி ன்   ம க ள் க ள்   பி ரச் ச னை   செ ய் து   கொ ள் கி றா ர் க ள் .   சொ த் து க் களை   பி ரி ப் ப தி ல்   சி ல   சி க் க ல்  இ ரு ப் ப தா க   தக வ ல்   வெ ளி யா கி யு ள் ள து .    ஸ் ரீ தே வி  பா லி வு ட்   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து க்   கொ ண் டி ரு ந் த   போ து   தயா ரி ப் பா ள ர்   போ னி   க பூ ரை  தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் டார் .

இந் த  த ம் ப தி யி ன ரு க் கு   ஜா ன் வி   க பூ ர்   ம ற் று ம்   கு ஷி   க பூ ர்  எ ன் ற   இ ர  ண் டு   மக ள் க ள்   இ  ரு க் கின் ற  ன ர் .  சில   வ ரு ட ங் க ளு க் கு   மு ன் பு  தா ன்  துபா யி ல்   ஒ ரு   உ ற வி ன ரி ன்   வீ ட் டு   தி ரு ம ண தி ற் கு   செ ன் று   இ ரு ந் த   ஸ்ரீ  தே வி  அ  ந் த   தி ரு ம ண   நி க ழ் ச் சி யி லே யே  மா ர  டைப் பு   கா  ரண மா க   கா ல மா னா ர் .   ஸ் ரீ தேவி   எ ப் போ து மே   த ன் னு டை ய   ம க ள்   வி ஷ ய த் தில்   கொ ஞ் ச ம்   க ண் டிப் பா ன வ ரா க த்   தா ன்   இ ரு ந் து ள் ளா ர் .   ஸ் ரீ தே வி   சினி மா வி ல்   ந டி த் து க்   கொ ண் டி ரு க்கு ம்   போ து

சு மா ர்   2 5 0   கோ டி   ம தி  ப் பிலா  ன   சொ த் துக ளை   சே ர் த் து   வை த் தி ரு ந் தாரா ம் .   அ தி ல்    மொத் த  மாக    சேர் ந் து   நி றை ய   ப ங் க ளா  வீ  டுக ள் ,   ஷே ர்   மார் க் கெ ட்  ப ங்  கு கள்   எ ன் று  ஏக ப் ப  ட் ட   வி ஷ ய ங் கள்   இ ரு க் கி ன் ற ன .   இ ந் த   வி ஷ ய த் தி ல்   யா ரு க் கு   எ ந் த   வி ஷ ய த் தி னை   பி ரி த் து   கொ டு ப் ப து    எ ன் ப தி ல்   சி க் க ல்   ஏ ற் ப ட் டு   இ ரு க் கி ற தா ம் .   அ வ ரி ன்   மக  ள்   ஜா ன் வி   க பூ ர்   த ற் போ து  சி னி மா வி ல்  பி ர ப ல   ந டிகை யா கி   வி  ட் ட தா ல்    த ன் னுடை ய   சொ த்  து   ம தி ப் பு க ளை   உ ய ர் த் த   அ ம்மா வி  ன்   சொ த் தை ப்

பி ரி த் து க்  கொ டு க் க   சொ ல் லி   வி வா  த ம்   கி ள ப் பி   இ ரு ப்ப தா க   போ னி   க பூ  ரி ன்   நெ ரு ங்கி  ய  வ ட் டா ர ங் க ள்     கூ று கி  ன் றனர் .    இப் போ து    த யா ரி ப் பா ள ரா க  இ ரு ந் து   வ ரு ம்   போ  னி   க பூ ர்   இந்  த   சி க் க ல்   கா ர ண மா க   மி  க  அ தி க மா ன   ம ன   உ ளை ச் ச லி  ல்  இ  ரு ந் து  வ ரு கி றா ர் .   இ ப் போ து    இ ரு க் கு ம்   இ ர ண் டு   ம க ள்க ளு மே   இ ப் ப டி   சொ த் து க்  கு   இவ் வ ள வு   ஆ சை ப டு வதை   நி னை த் து   கூ ட   பா ர் க்  க வி ல் லை   எ ன   த ன் னு டை ய    வ ட்  டா  ர ங் களி  ல்  சொ ல் லி   பு   ல ம் பி வ ரு கிறா ரா ம்   போ னி .

Leave A Reply

Your email address will not be published.