வி வா கர த் து க் கு பி ன் பு சமந்தா வு க் கு ப தி ல டி கொடு த்த நா க சை த ன் யா .. . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன சொ ல் லி யிரு க் கி றா ர் எ ன் று தெ ரி யு மா .. .? ?? அ வ ர் கூ றிய தை கேட் டு அதிர் ச்சி ய டை த் த ர சிக ர் க ள் . . . ! ! !

0

விவா க  ரத் து  க்கு   பி ன் னர்  தா ன்   ஒ ரு  பு தி ய   ம னி த ரா க   உண ர் வ தா க   தெரி வி த் து ள் ளா ர்  நா க   சைத ன் யா .   பிர ப ல   பாலி வு ட்  இ ய க் குந ரா ன  க ர ண்   ஜோ ஹ ர்  தொ கு த் து   வ ழங் கு ம்   நி க ழ் ச்சி   தா ன்   கா பி  வி த்   க ர ண் .  இ ந் த   நி க ழ் ச் சி யி ல்  ப ல   மொ ழி க ளை   சே ர் ந் த   திரை ப் பி ர ப ல ங் க ள்   க ல ந் து  கொ ண் டு   ப ல்வே று   அ னு ப வ ங்க ளை ப்   ப கி ர் ந் து  கொ  ள் வா ர் கள் .   இ ந் த   நிக ழ் ச் சி க் கு   மக் க ள்   ம த் தி யி ல்   பெரு ம்   வ ர வே ற் பு   உள் ள து .   இ ந் த  நி லை யி ல்   கா பி   வி த்   க ர ண்   7  நி க ழ் ச் சி யி ல்   க ல ந் து கொ ண் ட  ந டி  கை  ச ம  ந் தா   மு ன் னா ள்   க ண வ ரா ன   நா க   சை த ன் யா   ப  ற் றி   ம ன ம்   தி றந் து   பே சி யி   ரு க் கி றா ர் .   கா பி   வி த்   க ர ணி ல்

ச ம ந் தா  க  ண வ ர்  நாக   சை த ன் யா வி ன்   பி ரி வி ற் கு  பி ன் பு ,   வா ழ் க் கை   க டின மாக   இரு ந் த து,     ஆ னால்   த ற் போ து  ப ர வா யி ல் லை.   மு ன்  பை விட    நா ன்   தை ரிய மா   ன வ ளா க   இ ரு ப் ப தாக வு ம் , ஜீ வ னாம்  சமா க  2 50  கோடி   வாங்கி ய தா க  செ ய் தி   வெ ளி யா ன து .   தி ன மு ம்   கா லை யி ல்   எ ழு ந் தவு ட ன்    வ ருமா ன  வ ரி த் து றை   அதி கா  ரிக ள்    வ ரு வா ர் க ள்   எ ன் று   எ தி ர் பா ர் த் தே ன் .   ஆனா ல்  வ ர வி ல் லை”   எ ன் று  ந க் க லா க  பதி ல்   அளி த் து ள்ளா ர் .   மே லு ம்   க ரண்   ஜோஹ ர்  க ண வ ர்  எ ன் று   கூ றி   கே ள் வி   கே ட்கை யி ல் ,   ச ம ந் தா   ச ற் று   முக ம்   சு ழி த் து க்   கொ ண் டு   முன்  னா ள்  க ண வ ர்   என் று   ப தி ல்

அ ளி த் ததோ  டு,   பி  ரி வி ற்கு   பின்பு   க டின மா ன   உண  ர் வு   கு றி த் து கேள் வி  எழு ப் பி ள் ளா ர் .   அ த ற் கு   ச ம ந் தா ,   ” எ ங் க ள்    இ  ரு வ ரை யும்    ஒ ரு  அ றை யி ல்   வி ட் டா ல் ,   கூ ர் மை யா ன   பொரு  ட் க ளை  ம றை க் க   வே ண் டு ம்   என் ப து    போ ன் ற  க டி ன மா ன    உண ர் வு  கள்  உ ள் ள ன ”   எ ன் றா ர் .  த  ற் போ து   இ வரு க் கு ம்   இ டை யே   ந ல் ல   சு மு க மா ன   சூ ழ் நிலை   இ ல் லை   எ ன வு ம்   ஆனால்   எ தி ர் கா ல த் தி ல்   மா றலா ம்  என்றா ர் .   நாக  சை தன் யா   ப  தில டி       நா க   சை த ன் யா   ந டி த் து ள்ள   தே  ங்க்   யூ   ப டம்   கு றித் து   பே ட் டிய ளி த் த   போ து   அவ ரி ட ம்   விவா க ர த் து  கு றி த்து   கே ள் வி   எ ழு ப் ப ப் ப ட் டது  .

அ தி ல் ,   வி வா க ர த் து க் கு ப்  பி ன் ன ர்    எ னது   வா ழ் க் கை   நி றை யவே    மா றி யு ள் ள து .   நான்   இ ப் போ தெ ல்  லாம்   எ ன்   கு டு ம் பத் தி  ன ர்   மற் று ம்   ந ண் ப ர் க ளு ட ன்   அ தி க ம்   செ ல வ ழி க்கி றே ன் .   மு ன் ன ர்    என் னா ல்    நிறை  ய  ம ன ம்   தி ற ந் து   பே ச    முடி யா  து .  இ  ப் போ து   நா ன்   ஒ ரு   பு தி ய   ம னி த னா க   இ ரு க் கி றே ன்   எ ன   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .   இ ந் நி லை யி ல்   இ ர ண்டா ம்   தி ரு ம ண ம்   செய் ய   நா க   சை த ன் யா வு க் கு   அவ ர து    கு டு ம் பத் தி  ன ர்   பெ ண்   பா ர் த்து   வ ரு வ தா க வு ம் ,   அ ந் த பெ   ண்   சி னி மா   துறை யை   சே ர் ந் தவ ரா க   இ ரு க் க   மா ட் டார்   எ னவு ம்  த க வல்க ள்   வெ ளியா கி யுள் ள ன .

Leave A Reply

Your email address will not be published.