கர்ப் ப மா ன அ ஜி த் ம க ள் அ னி கா . . . ! !! 1 7 வ ய தி ல் இ து தே வை யா .. . ? ? ? தீயாய் ப ர வும் பு கைப் ப ட த்தை பா ர்த் து ஷாக் கா ன ர சி க ர் க ள் .. . ! ! !

0

நடி க ர்  அ ஜி த்  கு மா  ரின்  எ ன் னை  அ றி ந் தா ல்  ப ட த் தி ல்   ரீ ல்  ம க ளா க   ந டி த் த  அ னி கா   1 7  வ ய தி ல்   த ற் போது   க ர் ப்பி  ணி யா க  ந டி  த்து   ச ர்ச் சை யை   கி ள ப் பி யு ள் ளா ர் . அ ஜி த்   கு மா ரி ன்   ரீ ல்   ம க ளா ன   அ னி கா   சு ரே ந்தி ர ன்   க ர் ப் ப மா க   இ ரு க் கு ம்   பு கை ப் பட  ம்   வெளி யா கி   வைர லா கி யு ள் ள து .  க ர் ப் பிணி யா க   ந டித் தி ரு க் கு ம்   அ னி கா  1 7   வ ய தே   ஆ கு ம்   அ னி கா    கவு த ம்   மே ன ன்  இ ய க் க த் தி ல்   அ ஜி த்   நடி த் த    எ ன் னை   அ றி ந் தா ல்   ப ட த் தி ல்   அ வ ரி ன்   ம க ளா க   நடி த் து   பி ரபல மா ன வ ர்   அ னி கா  சுரே ந் தி ர ன் .   அ த ன்   பி ற கு   சி று த் தை   சி வா   இ ய க் க த்தி ல்   அ ஜி த் ,    ந ய ன் தா ரா   ந டி ப் பி ல்  வெ ளி யா ன   வி ஸ் வா ச ம்   ப ட த் தி ல்  அ வ ர் க ளி ன்   செ ல் ல   ம க ளாக   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .

17   வ ய தா கு ம்   அ னி கா வை   தே டி   ஹீ ரோ யி ன்   வா ய் ப் பு க ள்   வ ந்து   கொ ண் டிரு க் கி றது .    தெலு ங் கு   ம ற் று ம்   ம லை யா ள த் தி ல்   த லா   ஒ ரு   ப ட ங் களி ல்   ஹீ ரோ யி னா க   ந டி க் க   ஒ ப் பு க்   கொ ண் டிரு க் கி றார்   அனி கா .   மணி நா க ரா ஜ்   இ ய க் க த் தி ல்   நீ யா   நா னா   பு க ழ்   கோ பி நா த்   ந  டித்திரு க் கு ம்   வா  சு வி ன்   க ர் ப் பி ணி கள்   ப ட த் தி ல்   க ர் ப் பி ணி யா க   ந டி த் து ள் ளா ர்   அ னி கா .   பெ ரி ய   வ யி று ட ன்   அ னி கா   பா வ ம்   போ ன் று   நி ற் கு ம்   பு கை ப் ப ட ம்   வெ ளி யா கி   வை ர லா கி யு ள் ள து .

a n i k h a இ ந் த   சி ன் ன   வ யதி லே யே   க ர் ப் பி ணியாக  ந டித்திரு க் கிறா ரே  எ  ன  ர சி க ர் கள்  வி யந் து  பே சி க்  கொ ண் டிரு க் கி றா ர் க ள் .  வா சு வின்   க ர் ப் பி ணி கள்    ப ட த்  தை  வி ஜய் யி ன்   மா மா  சே வி ய ர்  பி  ரி ட் டோ    த யா ரி த் து ள் ளா ர் .  அ ந் த  ப ட  த் தி ல்   வ னிதா  விஜ ய கு மா ர் ,   சீ தா   ஆ கியோ ரு ம்   நடி த் து ள் ள ன ர்   எ ன் ப து   கு றிப் பி ட த் த க் க து . Zachariayude Garbhinikal எ ன் கி ற  ம லை யா ள  ப  டத் தி ன்   ரீமே க்   தா ன்  வா சு வி ன்   க ர்     ப் பி ணிக ள் .  நா ன் கு  க ர் ப் பி ணி க ளை  க வ னி த் து க்  கொ ள் ளு ம்   டா க் ட ரா க   கோ பி நா த்  ந டி த் தி ரு க்கி றா ர் .

அனி கா   1 7  வ ய தி ல்   கதா நா ய கி யா க   தெ லு ங் கு   ப ட ம்  ஒ ன் றி லு ம்   ந டி த் து  வரு கிறா ர்.  அ தே   சம  யம்  ,  வா சு வி ன்   க ர் ப் பி ணி க ள்   எ ன் ற  ப ட த்  தில்   க ர் ப் ப மா ன   ரோ  லி ல்   நடி த் து  ள் ளார் .   அ தி ல்    தா ன்   கர் ப் ப மா க   இ ரு க் கு ம்   போ ஸ் டரை  இ ணை ய த் தி ல்   வெ  ளி யி ட் டு   ஷா க்   கொடு த் து ள் ளா ர்.    இ தனை   பா ர் த் த  ர சி க ர் க ள்   இ ப் ப டி யொ ரு   போ ல் ட் டா ன   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி க்க   பா ரா ட் டு க ள்   எ ன் று   வா ழ் த் தி   வ ருகி  றா ர் கள் .   இ தே வே ளை ,   ந  டி ப் பு   எ ன் றா லு ம்  1 7   வ ய தி ல்   இ ப் ப டி   தே வை யா   எ ன   நெ ட்டி ச ன் கள்   தி ட் டி   வ ரு கி ன் ற ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.