ச ற்று மு ன் பி ரப ல ந டி கர் அ ர் ஜு ன் வீ ட் டில் ந ட ந்த தி டீ ர் ம ர ண ம். . .! ! ! பெ ரும் அ தி ர்ச் சியி ல் தி ரை பி ர பல ங் க ள் .. . ! ! ! சோ க த் தி ல் கு டும் ப த் தி ன ர் கள் ம ற் று ம் பி ர ப ல நடி கர் . . . ! ! !

0

தமி ழ்    சினிமா வி ல்  ஆ  க்ஷ  ன்   கி ங்   எ  ன  ர சி க ர் க ளா ல்   கொ ண் டா ட  ப் படு ப வ ர்   அ ர்  ஜு ன் .   க ர் நா டகா வை   சே ர்  ந் த   அ வ ர து    ம க ளு ம்   த ற் போ து      சி னி மா வி ல்   ந டி கை யா க   இ ரு ந் து   வ  ரு கிறா  ர்  . த மி ழ் ,   தெ லு ங் கு ,   க ன் ன ட ம் ,   ம லை யா ள ம்   உ ள்ளி ட் ட   மொ  ழி க ளி ல்   பிர  ப ல   ந டி க ரா க   வ ல ம்   வ ரு ப வ ர்   ந டி க ர்   அ ர் ஜு ன் .   ர சி க ர் க ளா ல்   ஆ க் ஷ ன்    கி ங்   என் று    அ ழை க் க ப் ப டு ம்   அ ர் ஜு ன்   தெ ன் னி ந் திய    மொழி க ளி ல்   2 0 0 க் கு ம்   மேற் ப  ட் ட   பட ங் களி ல்   ந டி த்து ள்  ளார் .   சி னி மா   ம ட் டு மி ன் றி   சி ன்ன  த் தி ரை   நி க ழ் ச்சி யை யு  ம்   தொ கு த் து   வ ழங் கி   வ ரு கி றார்  ந டி க ர்   அ ர் ஜு ன் .  அ ர் ஜு  னி ன்  மக ள்   ஐ ஸ் வ ர் யா வு ம்   சி னி மா வி ல்   ந டி கை யா க  உ ள் ளா ர் .   இ ந் நி லை யி ல்

அ வர து    தா யா ர்   ல ட் ச மி   தே வ ம் மா   இ ன் று  கா  ல மா கி யு ள்ளா  ர் .  க  ர்நா  ட க   மாநி  ல ம்   மைசூ  ரில்   ப  ள் ளி   ஆ சி ரி ய ரா க   ப ணி யா ற் றி ய வர்   ல ட் சு மி   தே வ ம் மா .  இ வ ரு க் கு    இர ண் டு   ம க ன் க ள்   ம ற்  றும்   ஒ ரு   ம  கள்   உ ள் ள ன ர்.   க ட  ந்த   சி ல    நா ட் க ளாக   உ ட ல்   ந ல க் குறை  வால்   பா தி க் க ப் ப ட் டிரு ந் த    ல ட் சுமி   தே வ் வ ம் மா ,    பெ ங் க ளூ ரி ல்   உ ள் ள   த னியா  ர்  ம ரு த் துவ  ம னை யி ல்   சி கிச் சை  ப்  பெ  ற் று    வ ந் தா ர் .      பெ ங்க ளூ ரு  ஜெ யா ந க ர்    அ ப் ப ல் லோ   ம ரு த்துவ மனை யில்   இரு ந் து   அ வ ர து  உ ட ல்   வீ  ட் டு க் கு   கொ ண் டு   வ ரப் ப ட்  டு

இ று தி   சட ங் கு க ள்   இ ன் று   ந டை பெ ற் று   எ ன   தெ ரி கி ற து .   தா யா ர்   ம ரணம்   ம ற்று  ம்  இ று தி   ச ட ங் கு   பற் றி   அ ர் ஜு ன்  கு  டும் ப ம்   இ ன் னு ம்   அ றி வி ப் பு  எ து வு ம்   வெ ளி யி ட வி ல் லை .   சி ல    மாத  ங்க ளு க் கு   மு ன் பு   தா ன்   அ ர்  ஜுனி ன்   மா ம னா ர்    நடி க  ர்  ரா ஜே ஷ்   கா ல மா னா ர் ,   இ  தனை   தொ ட ர் ந் து   த ற் போ து  மீ ண் டு ம்   ஒ ரு  து ய ர ம்   ஏ  ற்ப ட் டு   இ ரு க் கிற து .   அ  ர் ஜு னின்   அ க் கா ள்  ம கனா  ன   சி ர ஞ் சீ வி   ச ர் ஜா  க ட ந் த   2   ஆ ண் டு க  ளுக் கு   மு ன் பு   கா ர் டி யா க்   அ ரெ ஸ் ட் டா ல்  அ கா ல   ம ர ண ம டை ந் தா ர் .   க ட ந் த   சில   மா த ங் க ளு க் கு   அ ர் ஜு னி ன்

மா ம னா ர்   ரா ஜேஷ்    கா ல மானா ர்  .   இ ந் நி லை யி ல்   அ வ ர து   தா யா ர்   ம ர ணம டை  ந் தி ரு ப் ப து  அ வ  ர து   கு டு ம் பத்  தி ல்  பெ  ரும்    சோ க த் தை  ஏற் ப டுத் தியு ள்ள து .இ  ந்   நி  லை  யி  ல்   சி  கிச் சை    ப ல னின்  றி   ல ட் சு மி   தே வ ம் மா   ம ர ண ம டை ந் தா ர் .   அ ர் ஜு னி ன்   தா யா ர்   ம றை வு க்  கு   தி ரை யு ல க   பி ர பல ங்  க ள்   பல ரு ம்   இ  ர ங் கல்   தெ  ரி வித்  து  வ  ரு கி ன்ற ன  ர்.    அ வ ரது    இ று தி ச் ச ட ங் கு க ள்   கு றி த் த   த க வ ல்   எ து வு ம்  இ து வ ரை   வெ ளி யா கா த   நி லை யி  ல்  நா ளை   இ று தி ச் ச டங் கு க ள்   ந டை பெ று ம்  எ  ன   கூ ற ப் ப டுகி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.