திடீ ரெ ன மொ ட் டை போ ட் டு க் கொண் ட மு ன் னணி நடி கை . . .! !! எ ன்ன து , இ வ ருக் கு இ ப் ப டி ஒ ரு நோ யா . .. ? ?? பு கைப் ப ட த் தைப் பா ர் த் து அதி ர் ச் சி யி ல் உ றை ந் த ரசி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பொ து வா க   சி னி மா வை   பொ ரு த் த வ ரை  அ வ் வ ப் போ து   ஏ ரா ளமா ன    ந டி க ர்   ந டி கைக ள்   உ ரு வா கி க்   கொ ண் டிரு க் கின் றா ர் க ள் .   அ தன்   கா ர ண மா க வே   ஆ ர ம் ப  கா ல   க ட் ட த் தி ல்  ந டி த் த   ப ல   நடி க ர்    மற் று ம்   ந டி கை க ளு க்கு   வா ய் ப் பு   கி டை க்கா ம ல்   சி னி மா வை   வி ட் டு   வி ல கி   உ ள் ளா ர் க ள்  . த னக் கெ ன ஒரு  ர சி க ர்   பட்டா ள த்தை   உ ருவா க் கி   வை த் து   உ ள் ளவ ர் க ள்   கூ ட   பெ ரி தா க  ப ட   வா ய் ப் பு க ள்   கி டை க் கா ம ல்  ஒ ன் று  சி னி மா வை   வி ட் டு   வி ல கி   சி ன் ன த் தி ரை   பக்  க ம்   சென் று   வ ரு கி ன் றா ர் .   இ ல் லை  யெ ன் றா ல்   தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   கொ ண் டு   கு டு  ம்ப    வா ழ் க் கை க் குள்   செ ன் று  வி டு கி ன் ற ன ர் .

அ து  வும்    இ ல் லை யெ ன் றா ல்   சி ல ர்   ந டி ப் பை   ஓ ர ம்   க ட் டி   வி ட் டு   த ன து   சொ ந் த   தொ ழி லை    க வ னி த் து   வ ரு கி ன்  றா ர் க ள் .   அ ந்த    வ கை யி ல்   ந டி க ர்   வி ஷா ல்    ந டி ப் பில்    வெ ளி வ ந் த  தி ரைப் ப ட ம்   தா ன்   சி வ ப் ப தி கா ர ம் .   இ ந் த த்   தி ரை ப் ப ட த் தி ன்   மூ ல மா  க த்தா  ன்    தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   ந டி கை   யாக   வ ல ம்   வந்த வ ர்   ந டி கை   ம ம் தா   மோ க ன் தா ஸ்   எ ன் ப வ ர் .   அ ந் த   தி ரை ப் ப ட த் தை   தொ ட ர் ந் து   கு சே ல ன் ,     கு ரு   எ ன்   ஆ ளு   உ ள் ளிட் ட   ப ல   தி ரை ப்  ப டங்  க ளில்

ந  டி த் து   வ ந் து ள் ளா ர்   எ ன் ப து    கு றி ப் பி ட த் த க் க து .   இவ ர்   த மி  ழ்   மட் டு ம ல் லா ம  ல்   ம லை யா ள ம்  ,   தெ லு ங் கு   ஆ கி ய   மொ ழி த்   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்     நடி த்  து   வ ரு கி ன் றா ர் .   சி ல  கா  ல மா க   இ வ ர்   சி னி மா   ப க்  க மே  கா  ண வி ல்லை .   க ட ந் த ,   1 0   வ ரு ட ங் க ளா க   கே ன் ச ர்   நோ யி  னா ல்   பா தி க் க ப் ப ட்டு   வ ந் து ள் ளா  ர் .   அ தற் கா க    சி கி ச்சை   எ  டு த்து   வ  ந்து  ள் ளா ர்   நடி கை   ம ம்  தா  மோ  க ன் தா ஸ்.    இ  வர்   1 0    ஆ ண் டு க ளு க் கு   முன்   எ ப் ப  டி   இ ரு ந் தா ர் .   ஆ னா ல்  த    ற் போ து  எ ப் ப டி   உ ள் ளா ர்

எ ன் று    பல ரு ம்   கே ள் வி    எ ழு ப்பி   வ ரு கி ன் ற  னர் .   அ ந் த   வ கை யி  ல்  1 0   வ ரு ட ங் க ளு க் கு   மு ன்   கே ன் ச ரா ல்   பா தி க் க ப் ப ட் ட   நி லை  யில்   எ    டு த் த  பு கை  ப் ப ட த் தை  த ற் போ து   ச  மூக   வ  லை   த ள த்தி ல்   வெ  ளியி ட் டு ள் ளா ர் .   அ ந் த   பு கை ப் ப ட த் தி ல்   த லை யி ல்    இ ரு க் கு ம்   மு டி  எ ல் லா ம்   எ டு த் து   மொ ட் டை   அ டி த் த ப டி    பு கை ப் ப ட த்தை   வெ ளி யி ட் டி ரு ந் தா ர் .   அ ந் த    பு கை ப் ப ட த்தை    பா ர் த் த   பல    ர சி க ர் கள்   ஷா க் கா கி   உ ள்  ளா ர் க ள் .   இ தோ   அ ந் த   பு கைப் ப ட ம்   நீ ங் க ளு ம்   பா ரு ங் க  ள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.