கு ரு வி பட த் தில் ந டித் த இ ந் த சி று வ ன் யா ர் தெ ரி யுமா. ..? ? ? எ ன்ன து, இவ ரும் தற் பொ ழு து பி ரப ல மா.. .? ? ? ப ல ரை யு ம் ஆ ச்ச ரிய ப்ப டுத் தி ய பு கை ப்படம் உ ள் ளே.. .! ! !

0

நடி  கர்   வி ஜ ய்   ஆ ர   ம் பா   கா  ல க ட் ட    த்தில் தோ ல் வி க  ளை யே   ச  ந் தி   த் து  இ ரு   ந் தா லு ம்.   த ற் போது   ந டி க ர்  விஜய்   வள ர் ந் து   நி  ற் கு ம்   உ  ய   ர ம்  எ ல்   லை யை  தா ண்   டி யது   எ ன் று  தா ன்   சொ ல்   லவே   ண் டு ம்.   மே லு ம் ,   தொ ழி ல்   ரீ   தி யா க  ந டி க ர்   விஜ ய்   எ ன் று   அ ழை   க்க ப் ப டு ம்    ஜோச ப்   வி  ஜ ய்   சந் தி  ர சே க ர்   ம க   ன்   ஆ வா ர் .   ஒ ரு   இ   ந் தி ய   ந டி க ர்,   ந ட ன க்   க லை ஞ ர் ,   பி  ன்   ன ணி   பா ட க ர்   ஆ வா ர்.   க ட ந் த ,   ஆ  ண் டு   ந டி க ர்   வி ஜ ய்  ந டி   ப் பி ல்   வெ ளி வ ந் த   தி ரை  ப் ப ட ம்   தா ன்   கு   ரு வி .   இ ந் த   தி ரை ப் ப   ட த் தை   இ ய க் கு ன ர்   த ர ணி   அ வர் க ளே   இ ய   க் கி யு  ள் ளா  ர் .

மே லு ம் ,  2 0 0 8 ஆ ம்   ஆ ண் டு   இ ந் த   தி ரை   ப் ப ட ம்   வெ   ளி வ ந் து   ம   க் க ள்   ம   த் தி யி ல்   பி ரப   ல மா க   ஓ     டி ய து .     மே லு ம் ,  இ ந் த   தி ரை ப் ப   ட த் தி ல்   ந டி கை   தி ரி ஷா   அ வ ரு க் கு   பி டி   க் கா த   மா   ப் பி   ளை யுட ன்   நி   ச் ச   ய தா ர்    த் த ம்   ந ட க் கு ம்.    அப் பொ ழு து   ந டி கை   தி ரி ஷா வி ன்   கை யி ல்   அ ணி   ந் தி ரு   க்கு  ம்   மோ தி  ர  த் தை   கழ    ட் ட  ஒ ரு   சி   ன் ன  பை ய   ன்  உ த   வி  செ ய் தி  ரு ப் பா ர் .   அ ந்த   சி   று வ   ன்   யா ர்   எ ன் று  ப   ல ரு ம்     இ ணை   ய த ள  ங் க ளி ல்   கே ட் டு   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள் .

இ ந் த   வ கை யில்    த ற் போ து   வி ஜ   ய் யி ன்   அ ர பி   கு   த்து    பா ட லு க் கு   ந ட  ன மா டி    வீ டி யோ   ஒ ன் று   வெ   ளியி ட் டி ரு   ந் தா  ர்.   மே லு ம் ,  அ ந் த   தி ரை ப் ப   ட த் தி ல்   ந டி  த் த   பை   ய ன்   பி க்   பா ஸ்  சீ ச ன்   3   வெ ற்   றி யா ள   ர்   முகே னி ன்   நெ ரு   ங்கி ய    ந   ண் ப ர்   எ ன் ப து   குறி   ப் பி ட த் த   க் க து .     அ வ ரு டை ய   பெ ய ர்   இ ர் பா ன் .   இ த னை த்   தொ டர் ந் து   த   மி ழ்  சி   னி மா  பி   ர ப ல ங் க   ளு டன்    எ டு   த் து க் கொ   ண்ட   பு கை  ப் ப ட  ங் க ளை   த ன து  வ லை   த் தள   ப க் க   த்தி ல்   வெ ளி   யி ட் டு  வ ரு கி   ன் றா ர் .   இதோ …

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.