அப் பா வும் ம க ளு ம் செ ய் யும் வே லை யா இ து . . . ! ! ! பி ர ப ல ந டி கை போ ட் டோ வை பா ர் த் து நடி க ரை தி ட் டி த் தீ ர் த் த ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

த ற் போ து    வ ரை   பாலி வு ட்   தி  ரைப் படத்தி ல்   கொ டி கட் டி  ப ற க்   கு ம்   ந  டி க ராக வு ம்   ஹி ந் து   ந டி க ரா க வு ம்  இ ரு க் கு ம்   பிர  பல மா ன   ந டி க ர்   தா ன்   அ மீ ர்   கா ன் .   இ ன்  று ம்   இந் தி   சி னி மா வி ல்   இ ரு ந் து    க தா பா த் தி ர ங் க ளி ல்   தே ர்தெ டு  த் து   நடி த்  து   வ ரு கி றா ர் . ஆ னா ல்   த ற் போ து   வ ரை   சி னிமா    பி ர ப ல ங் க ள்  த ன்    சி று வ யதி லே யே   தி ரு ம ண ம்  செ ய் து   கொ ள் வ தை   வ  ழக் க மா க  வே    வை த் து ள் ளா ர் க ள் ,   ஆ னா ல்   அ ப் ப டி   இல் லா ம ல்   த ன் னு டை  ய  5 3   வ ய தி ல்    தா ன்   திரு ம ண ம்   செய் து ள்  ளா ர்   அ மீ ர்   கா ன் ,   ர னா   த த்தா   எ ன் ப வ ரை    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து கொ ண் டா ர் .   தி ரும ண த் தி ற் கு   பி ன் னர்   இவ  ர்க  ளு க் கு   ஜு னை த்   எ ன் ற   ம க னு ம் ,   ஐ ரா   என்  ற   ம க ளு ம்   பிற ந்  தன  ர்.   பி ன்  ன ர்  2  00 2   ஆ ம்   ஆ  ண்டு  த ன து   ம னை வி   ரனா   தத் தா வை   விவா க ர த் து  செ ய் து   விட் டா ர்   அ மீர்   கா ன்.    வி வாக ர த் தி ற் கு  பி ன் ன ர்   அமீ ர்   கா ன்   பு தி ய   ப டத் தி ல்   ந டி க ரா க   இ ல்லா  ம ல்

து ணை  இ ய க் கு னரா க   ப ணி யாற் றி   வ ந்தா ர் ,   அ ப்போ து   தா ன்   அ மீ ர்    கான்    கி ர ண்   ராவ்   எ ன் னு ம்   பெ ண் ணை   கா த லி த் து   கல் யாண ம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் . இ வ ர் க ள்   இ ரு வ ரு க் கு ம்   அ சா   த்   ரா வ்   கா ன்   எ ன்ற  ம க னு ம்  பி ற ந் தா ர் .   த ன து   மு த ல்   ம னை  வியு ட  ன்  வி வா க ர த் து   ஆ ன   போ து ம்   த ன து   மு த ல்   ம னை வி க் கு   பி ற ந் த   இ ர ண்   டு   கு ழ ந் தை க ளை யு ம்   அ மீ ர்   கா ன்   ந ன் றா க   பா ர் த் து க்   கொ ள்  கி றா ர்.   ச மீ ப த் தி ல்    கூட   ந டி க ர்   அ மீ ர்   கா ன்   த ன து   மூ த் த   மனை வி க்கு   பி ற ந் த   மக  ள்   ஐ ரா வு ட  ன்    சே ர்      ந் து       நி க ழ் ச் சி    ஒ ன் றி ல்  கூ ட   க ல ந் து   கொ ண் டா ர் .

நீ ண் ட   வ ரு ட ங் க ளு க் கு   பி ன் ன ர்   த ன து   ம  க  ளு ட ன்  நீ ண் ட   க ண் டு   அ மீ  ர்    கா ன்   ர சி க ர் க ள்   மகி ழ்  ச்சி ய டை ந் த ன ர் .   இ  ப் ப டி  ப ட் ட    ஒ ரு   நி லை மை யி ல்   ந டி க ர்   அ மீ ர்   கா ன்   த ஹ் ன து   ம க ளு ட ன்   மி க வு ம்   கே வ ல மா க   போ ஸ்   கொ டு த் து   பு கை ப் ப ட த் தை   வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் ,         இ தை  பா    ர் த் து   ப ல ரு ம்   கழு  வு   ஊ த் தி   வ ரு கி றா ர் க ள் .   வ ய து   வ ந்த    த ன்   ம களை   ப டு த் து க் கொ ண் டு   அ வர்   மீ து    அ ம ற வை த் து க்   கொ ண் டு ள் ளா ர்  .  எ ன் ன தா ன்   ம க ள்   எ ன் றா லு ம்   வ ய து க் கு   வ ந் த   ம க ளி  டம்   இ ப் ப டி   பு  கைப் ப ட  ம்  எ டு த் து க் கொ ள் ள லா மா   எ ன் று   ர சி க ர் க ள்   கே ள் வி    எ ழு ப் பி   வ ரு க்கி ன்  ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.