இ ருவ ரை யும் ஒ ரே அறை க்கு ள் விட்டா ல்.. . ! ! ! கண வ ர் நா க சை தன் யா க கு றித் து ச ம ந் தா ஓ ப ன் டாக் . . . !! ! எ ன் ன கூ றி னா ர் தெ ரி யு மா . . .? ?? வீ டி யோ உள் ளே .. .! !!

0

ந டிகை   ச மந்   தா  த ன து   மு ன் னா ள்   க ண வ  ரா ன  ந டி க ர்   நா க  சை த ன் யா வை க்   கு றி த் து   கூ றி ய   ப தி ல்   ர சி க ர் களை   அ  திர் ச் சி யடை ய  வை த் து ள் ள து .  நடி கை  ச  ம ந் தா   கா ஃ பி   வி த்   க ர ண்   7   நி க ழ் ச் சி யி ல்   க ல ந் து  கொ ண் ட   ச ம ந் தா   த ன்   மு ன் னா ள்   க ண வ ரா ன   நா க   சை த ன் யா   ப ற் றி   ம ன ம்   தி ற ந் து   பே சியி ரு  க் கி றார் .    பி ரப  ல  பா  லிவு ட்    இ ய க் கு ந ரா ன    க ர ண் ஜோ ஹ ர்  தொ கு த் து   வழ ங் கு ம்   நி க ழ் ச் சி   தா ன்   கா பி   வி த்   க ர ண் .   இ ந் த   நி க  ழ் ச்சி யி  ல்   ப ல   மொ ழி க ளை  சே ர் ந் த   தி ரை  ப் பி ர ப ல ங் க ள்   க லந் து  கொ ண் டு   ப ல்வே று   அ னு ப வ ங்  க ளை ப்   ப கிர்ந்  து    கொள்  வா ர்க  ள் .    இ ந் த   நி க ழ் ச் சி க் கு   ம  க் க ள்   ம த் தி யி ல்   பெ ரு ம்   வ ர வே ற் பு   உ ள் ள து .    இ ந் த   நிலை  யில்    காபி   வி த்   க  ர ண்   7   நி க ழ்ச் சி யி ல்   க ல ந் து  கொ ண்ட

ந டி  கை   ச ம ந் தா   மு ன் னா ள்   க ண வ ரா ன  நா க     சைத ன் யா   ப ற் றி   ம ன ம்   தி ற ந் து   பே சி யி ரு க் கி றா ர்.   க ண வ ரி ன்   பி ரி வு    க ண வ ர்   நா க   சை த ன் யா வி ன்   பி ரி வி ற் கு   பி ன் பு ,   வா ழ் க்கை    கடி  ன மா க   இ ருந் த து  ,   ஆ னா ல்   த ற் போ து   ப ர வா யி  ல் லை .  மு  ன் பை வி ட   நா ன்   தை ரி ய மா ன வ ளா க   இரு  ப் பதா  க வு ம் ,   ஜீ வ னா ம் ச மா க   2 5 0   கோ டி  வா ங்  கி ய தா க   செ ய்  தி   வெ ளி யா ன து .   தி ன மு ம்   கா லை யி ல்   எ ழு ந் த வு ட ன்   வ ரு மான    வரி த் து றை    அதி கா ரி க ள்   வ ரு வா  ர்க  ள்   எ ன்று    எ தி ர் பா ர் த் தே ன் .   ஆ னா ல்   வ ர வி ல் லை ”   எ ன் று   ந க் க லா க   ப தி ல்   அ ளி த் து ள் ளா ர் .

மே லு ம்   க ரண்    ஜோ ஹ ர்  க  ண வ ர்   எ ன் று  கூ றி    கேள்  வி  கே ட் கை  யி ல் ,   ச ம ந் தா   ச ற் று   மு க ம்   சு ழி த் து க்   கொ ண் டு   மு ன் னாள்    க ண வ ர்   எ ன் று   ப தி ல்   அ ளி த் த தோ டு ,   பி ரி வி ற் கு   பின் பு   க டி ன மா ன   உ ண ர் வு    கு றி த் து   கே ள் வி   எழு  ப்பி ள் ளா  ர்.    அ த ற் கு   ச ம ந் தா ,   ” எ ங் க ள்   இ ரு  வரை யு ம்    ஒரு   அ றை யி ல்   வி ட் டா ல் ,      கூ ர் மை யான    பொ ரு ட் களை    ம றை க் க  வே ண் டு   ம்   எ ன் ப து   போ ன் ற   க டி  ன மா ன  உ ண ர் வு க  ள்  உ ள் ள ன ”   எ ன் றா ர் .    த ற் போ து  இ வ ரு க் கு ம்   இ டை யே   ந ல் ல   சு மு க மா ன   சூ ழ் நி லை   இ ல் லை   எ ன வு ம்   ஆ னா  ல்  எ தி ர் கா  லத் தி  ல்   மா ற லாம்   எ ன் றா  ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.