து ப்பு ர வு தொ ழி லா ளி யாக மா றி ய வி ஜய் டிவி பிர ப லம்.. . ! !! ஒ ருநா ள் இ வ ர் க ளிட த்தி ல் இரு ந் து பா ரு ங் கள் .. . ! !! வெ ளி யி ட்ட வீ டி யோ வை பா ர் த் து குவி ந்து வ ரும் பாரா ட்டு க்க ள்…!!!

0

இ ந்த   கா ல  க    ட் ட த்  தி   ல்    சி   னி மா    ந டி க  ர்களு  க் கு எ ந் த   அ  ள வு   ர சி  க ர்   இரு  க் கி ன் றா  ர் களோ    அ  தே அளவி ல்   சி    ன் ன த் தி   ரை யி  ல்   ஒ ளி ப    ர ப் பு   செ ய்   ய ப்ப டு ம்   சீ   ரி ய ல்   ந டி  க  ர் க ளோ   அ ல்  ல து  தொ கு  ப் பா ள ர்  க  ளுக்கு என்று ஒரு   த னி   ர சி க ர்  பட்   டா ள மே  இரு   ந் து   வ ரு கி   ன் ற து.   அந் த   வ  கையி ல்    வி ஜ ய்   தொ லை   க் கா ட்   சி யி ல்   தொ கு   ப் பா ள ரா க   வு ம்   வீ டி யோ   ஜா   க் கி யா   க வு ம்   ப த் தி   ரி கை யா   ள ரா க வு ம்   செ ய்   தி   வா  சி  ப் பா ள    ரா க வு ம்   ஒ ரு   எ ழு   த் தா ள ரா    கவு ம்    இ ரு ந்து    வரு ப வ ர்   தா ன் கோ  பிநா த்  ச ந் தி  ர ன்   என் ப வர் .    இ வ ர்   த   மி ழ்   தொ லை   க் கா ட்  சி யி ல்   நி   று வ ன   மா ன   விஜய்   டிவி யி ல்  தொ  கு ப் பா ள   ரா க   இருந் து   வ ரு கி   ன் றா ர்.  இ வ ர்  அ தி ல்  நீ யா  நா னா   என் ற   நி க    ழ் ச் சி  மூ    ல ம்   ம   க் க ள்   ம   த்  தியி ல்   மி க   வும்   பி ர ப   ல மா   னா ர் .

இ ன் று    இ வ ரை   க் கெ  ன்று   ஒரு  த னி   ர சி க ர்   ப ட்   டா ள ம் இ ரு ந்து   வ ரு  கி   ன் ற து .   இ ப்  ப டி  ஒ ரு   நி லை யை  ச மீ ப   த் தி ல்   வீ டி யோ   ஒ ன்  று   வெ   ளி யிட் டு ள் ளா ர்.  அ தி ல்   து   ப் பு ர  வு   தொ  ழி லா ள   ர் க ளி ன்    க   ஷ் ட த்   தை   வெ ளி   யு ல கி   ற் கு   செ   ல் லு ம்   வி   த மா   க   ஒ ரு    நா ள்   து   ப் பு ர  வு  தொ ழிலா ளராக வே லை செய் துள்ளா ர். அவ ர் க ளை   நே   ரி ல்  ச   ந் தி த்   து   அ வ ரி   டம்  அ   ன் றா   ட   நி க  ழ் வு க    ளை  தெ ரிவித் துக்  கொண்   டு  ள்ளா  ர் .   இந் த   ச   மு தா  யத்திற் கு து ப்புர வு தொ ழிலா ள ர்க ளி   ன்  உ   ழை ப்   பு   எ வ் வ   ள வு   மு  க்கி யம் என் ப தை  அ  ந் த   வீ டி யோ  வி ல்   அ வ ர்  வெ  ளி க் கா   ட் டி   உ ள்   ளா ர் .

தி ன மு ம்   கா  லை   ஏழு   ம  ணி க் கு   தொ    டங் கு    ம்   இ  வ ர்க    ளி ன்    அ   ன் றா   ட    வே   லை   ம   தி ய ம்   ஒ ரு   ம ணி   க் கு   மு டி    கி றது  .   நா   ள் தோ   று ம்   து ப் பு ர    வு  வா க  ன த்  தை    ஓ   ட் டு வ  து    ம   க்க  ளி   ட ம்    இரு ந் து   கு    ப் பை  யை    சே  க ரி ப் ப   து  அ வ   ர் க ளி  ட ம்   உ   ரை யா   டு வ து   எ ன  ஒ ரு   ச   க த்    தொ  ழி லா ள  ரா க   ப   ய ண   ம்    செ ய் து   வ ரு கின்   றா ர்க ள் .  இ ந் த  வ கை  யி ல்   கோ பிநா த்   த ன து   yo u t  u b e   சே ன லி ல்   இர ண் டு   பா   க மா க  வெ ளி   யி ட்  டு ள்   ளா ர் .  அ ந் த  வீ டி யோவை    பா ர்   த் து  த  ற்போ  து   பல    பி ர ப  ல ங்க ளு   ம்   ர சி க  ர் க  ளு   ம்   இ வ ரு க் கு  பா  ரா   ட் டு க   ளை  தெ  ரி வி   த் து   வரு கி   ன் றா   ர் க ள் .  அ ந் த   வீ டி யோ வை  தற்  போது    நீங்க  ளும்    பா ரு   ங் கள்  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.