பி ரப ல ந டி கை கீ ர் த்தி சுரே ஷ் க் கு எ ன் ன ஆச்சு . .. ? ? ? மு கத் தி ல் ர த்த ம் வ ழி ந் த நிலை யி ல் வெ ளி யா ன புகை ப் படத் தை க ண்டு ஷா க்கா ன ரசி கர்க ள் . . . !! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   முன் ன   ணி   ந டி கை    யா க   வ ல ம்   வ ரு ப வ ர்  ந  டிகை    கீர் த் தி   சு ரே  ஷ்.   இ வ ர்   த மி ழ் ,   மலை யா ள ம் ,   தெ லு ங் கு   உ ள் ளி ட் ட  தெ ன் னி ந் தி  ய  மொ ழித்   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து    வ ரு கி றா ர் .  ந டி கை   கீ   ர் த்  தி   சு ரே ஷ்  தெ ன் னி ந் தி ய   தி ரை  யு ல கி ல்  டா ப்   ந டி கை யா க   தி க  ழ்ந் து   வ ரு கி றா ர் .     இ வ ர்   நடி ப் பில்  க டை சி யாக   அ  ண்ணா த் த   தி ரைப் ப ட ம்   வெ ளி யா ன து ,   இ ப் ப ட த் தி ல்    அ வ ர்   சூ ப் ப   ர் ஸ் டா ர்   ர ஜி னி க்  கு   த ங் கை யா க   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .   அ த னை   தொ டர் ந்  து   இ வ ர்    ந டி ப்பி ல்   சா ணி   கா யி த ம்    தி ரை ப் ப ட ம்   வெ ளி யா க வுள் ள து .   ச மீ ப த் தி ல்   கூ ட   இ வ ரி ன்   கு ட்   ல க்   ச க் கி    தி ரை ப் ப ட ம்   வெ ளி யாகி    ஏமா ற் ற த்தை   அ ளி த் த   து  .

இந்  நி லை யி   ல்     தெ லு ங்கு   சூ ப் ப ர்   ஸ் டா ரா ன   ம கே  ஷ்  பா பு வி ற் கு   கீ ர் த் தி   சு ரே ஷ்   ஜோ டி யா க   ந டி த் து ள் ள   தி ரை ப் ப ட ம்   ச ர் கா ரு   வா ரி   பா ட்டா .    இப் ப ட த் தி ன்   மு த ல்    சிங் கி  ள்   பா ட ல்   F e b   1 4  ஆ ம்   தே தி      வெ ளியா க வு ள்ள து .   இ ந் நி லை யில்   த ற் போது   அ ப் பா ட லி ன்   அ றி வி ப்பு   போ ஸ் ட் ட ரை   வெ ளி யிட் டு ள் ள ன ர் .   அ தில்   ந டி கை   கீர் த் தி   சு ரேஷ்   கொ ஞ் ச ம்   கி ளாம ர்   கா ண் பி த் து ள்ளா ர் .    குழ ந் தை   நட் ச த் திர மா க  அ றி மு க மா ன  இ வ ர் ,  2 0 1 3 ம்   ஆண் டு   ‘ கீதா ஞ் ச லி ’

என் ற   ம லை யாள த்   தி ரை ப் பட  த் தி ன்  மூ ல மா க   க தாநா ய கி யா க  அ றி மு க மா னா ர் .  இ த னை ய டுத்  து ,   தமி ழி ல்   வி க் ரம்   பி ர பு  ந டி த் த  ‘ இ து   என் ன   மா ய ம்’   தி ரை ப் பட த் தி ல்   நடி த் தா ர் .  இ த னை ய டு த் து ,  த மி ழி ல் ,   வி ஜ ய் ,  வி க் ர ம்,   த னு ஷ் ,   சி வ கா ர் த் தி கே யன்   உ ள் ளி ட் ட   மு ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளு ட ன்  ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   ச மீ ப த் தி ல் ,   ரா க் கி   ப ட த்தை    இ ய க் கி   இ ய க்கு ன  ரா க   அ றி மு க மா ன   அ ரு ண்   மா தேஸ் வ ர  ன்  இ ய க் க த் தி ல்   வெ ளியா ன   ‘ சா  ணி   காயி த ம் ’    பட ம்   வெ ளி யா ன து  .    இ ப்ப ட த் தி ல்   இ ய க் கு ன ர்   செ ல் வ ரா க வன் ,   க ண் ணா   ர வி ,   லி ஸ் டி ல்   ஆ ண் ட னி ,

வி னோ த்  உ ட் ப ட   பல ர்   ந டி த் த னர் .   கீ ர் த் தி   சு ரே ஷி ன்   ர த் த ம்   வ ழி ந் த   புகை ப் ப ட ம்   இ ந்நி லை யி ல் ,   ச மூ க வ லைத் த ள ங் களி ல்   கீ ர் த் தி   சு ரே ஷ்   க ன் ன ம்   வீ ங் கி   ர த் த ம்   வ ழியு  ம்   பு கைப் ப ட  ம்   வை ர லா கி   வ ரு கி ற து .    மு க த் தில்   ர த் த  ம்   வ ழி ந்த    நிலை யி ல்   வெ ளி யா ன   பு  கைப் ப ட  ம்  பா ர் த் த   அவ ர து   ர சி க ர் க ள்   ஷா க் கா னா ர் .   ஆ  னா ல் ,   இந் த   ர த்த  ம்  வ ழி யு ம்   கறை   ப டி ந் த   மு க ம் ,   ‘ சா ணி   கா யி த ம்’   படத்  தி ற் கா க  மேக் க ப்   போ ட ப் ப ட் ட தா க   வீ டி யோ   வெளி யா ன தா ல் ,    ர சி க ர் க ள்   நி ம் ம தி   பெ ரு மூ ச்சு  அடை ந் த ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.