பி ரப ல சீ ரி ய ல் ந டி க ர் த ற் கொ லை மு ய ற் சி . . . ! ! ! அ து வு ம் எ ந் த சி ரி யல் ந டி க ர் எ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ து வு ம் எ ன் னகா ர ணத் தி ற்கா க எ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ து தெ றி ச் ச நி ங் க ளே அ ப் ப டியே ஷா க் காயி டு விங் க . . . !! !

0

மன   அழு த் த த் தா ல்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   இரு ப் ப து   போல   பு கை ப் ப ட த் தை   வெ ளி யி ட் டுள் ளார்  .   க னா   காணு  ம்  கா ல ங் கள்   9 0 – கி ட் ஸ் க ளு க் கு   பிடி  த் த மா ன   நி க ழ் ச் சி க ளி ல்   மு க் கி ய மா  ன து   கனா   கா ணு  ம்  கா ல ங்க ள் .  வி ஜ ய்   டி வி யி ல்   ஒ ளி  ப ர ப் பா கி   வ ந் த   இ ந் த  சீரி ய ல்  அ ப் போ து   ப ள் ளி   மா ண வர்  கள்   ம த் தி யி ல்  ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி ய து .   தற் போ து   இ தி ல்   ந டி த் த   நடி  கர்   ந டி கை க ள்   ப ல ரு ம்  பெ ரி ய   பி ர ப ல ங் க ளா க   உ ள் ள னர் .   இ தி ல்   புலி   எ ன் ற   கே ர க் ட ரி ல்  ந டி த் து   ர சி க ர் க ள்  ம த் தி யி ல்   பி ரப ல மா ன வ ர்   ரா க வே ந் தி ர ன் .  த ற் போ து   வி ஜ ய்   டி வி யி ல்  கா ற் று க் கெ ன் ன   வே லி   எ ன் ற   தொ ட ரி ல்   ந டி த் து   வ ந் தார் .   ஆ த ங் க ம்   ஆ னா ல்   இ ந் த   தொ ட ரி ல்   அ வரு க் கு   ச ரி யா ன   மு க் கி ய த் து வ ம்   அளி க் க ப் ப ட வி ல் லை   எ ன் று ம் ,

சம் ப ள ம்   ச ரி யா க   கொ டு க் க வி ல்லை   எ ன் று ம்   கூ றி   தொ ட ரி  ல்   இரு ந் து   வி ல கு வ தா க   அ றி வித் தா ர் .    மே லு ம்   சீ ரி ய லி ல்   ந டி க் கு ம்  ப ல ரு க் கு ம்   ச ரியா ன   கா ட் சி க ள்   இ ல் லை   என் று ம் ,   ச ம் ப ள மு ம்   ச ரி யா க   கொ டு ப் ப தி ல் லை  எ ன்  றும்   த ன து   ஆ  த ங் க த் தை   டி வி   பே ட் டி    ஒன் றி ல்  வெ ளி ப் ப டு த் தி ய   ரா க வே ந் தி ர ன்  பு லி ,   இ னி   சீ ரி ய லி ல்  ந டி க் க வே   மாட் டே ன்   எ ன் று   அ திர டி யா ன   அ றி வி ப் பை யு ம்   வெ ளி யி ட் டிரு ந் தா ர் .   த ண் ணீ ர்   கே ன்   டெ லி வ ரி   இ த னை ய டு த்து    பா ர் ட்  டை மி  ல்  த ண் ணீ ர்    கே ன்  டெ லி வ ரி   செ ய் யு ம்   வே லை   செ ய் து   வ ரு வ தா க   கூ றி யு ள் ள   அ வ ர் ,

ச மூ க   வ லை தள ங் க  ளி ல்  ஆ க் டீ வா க   இ ரு ந் து   வ ரு கி றா ர் .   இ த னி டை யே   தற் போ து   இ வ ர்   தன  து   இ ன் ஸ் டாகி ரா ம்   ப க் க த் தி ல்   வெ ளியி ட் டு ள் ள   பு கை ப் ப ட ம்   இ ணை ய த் தி ல்   வைர லா கி   வ ரு கி ற து .   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   இ ருப் ப து   போ   ல   பு கை ப் ப ட த் தை   வெ ளி யி ட் டு ள் ள  அ வ ர் ,   த ற் கொ லை   மு ய ற்சி   “ ஒ ரே   ஒ ரு   ஒ ன்   சை டு    ல வ் .   மொத் த   பா டி   க் ளோ ஸ் .   ம ன   அ ழு த் த த் தா ல்  மொ த்  த  உ ட ம்  பும்   டே மே ஜ்   ஆ கி வி ட் ட து ”   எ ன   எ ன் று  ப தி வி ட் டு ள் ளா ர் .   இ ந் த   ப தி வு  த ற் போ து   வை ர லா கி  வ ரு ம்   நி லை யி ல் ,   நெ ட் டி ச ன் க ள்  ப ல ரு ம்   அ தி ர் ச் சி ய டை ந் து   வ ருகி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.