ப சங் க ப ட த்தி ல் கு டு ம்ப கு த்து வி ள க் கா ந டி த்த சோபி க ண் ணா இ ப் ப டி . . . ? ? ? நடு ரோ ட்டி ல் கை யி ல் கு ழ ந் தை யு ட ன் இப் ப டி யா செ ய் வ து . . .? ? ? இ ணை ய த்தி ல் வை ர லா கு ம் வீ டி யோ … ! !!

0

தற் போ து   ந டி க ர்    வி மல்  மு த ன்  மு த லில்   ந டித் த   த மி ழ்   திரை ப் ப ட ம்  தா ன்  ப ச ங் க ,   இந்  த  ப ட த் தில்   வி ம லு க் கு  ஜோ  டியா க   நடி த்த  நடி  கை   தா ன்  சோ பி    கண்ணு   ஆ னா ல்   இவ  ரது   உ  ண்   மை யா  ன   பெய ர்  வே கா  த மோடி யா .  ந டிகை   வே கா   தமோ டி  யா   ப ச ங் க  ப ட த் தில்   அ ட க் க மான   கு டு ம் ப   பெ ண் ணா க   ந டி த்து   ம க் க ளி டை யே  ஒ ரு   ந ல் ல   வர வே  ற் ப் பை   பெ ற் றுள் ளார் .   ஆ னால்  இ ந்த   ப  டத் தி ற் கு   மு ன் ன ரே  முன் னா ள்   எ ன் ற   தி  ரைப்  ப ட த் தி ல்   ந டித் து ள் ளார் ,   நடிகை   வே கா  த மோ டி யா   த மி ழ்    நா ட் டை   சே  ர்ந் த   ந டி கை  இ ல் லை,  ந டி கை வே கா   த மோ டி யா   சா ட் டி ஸ்க ர்  மா நி லத்தி ல்  தா ன்  பிறந்தா ர் .

இ த ன்   பி ன ர்   த ன்    படி ப் பி ற் கா க   ம ட் டு ம்   இ ல் லா ம ல்   வ ள ர் ந் தது   மொத் த மு ம்   ஆ  ஸ் தி ரே லி யா வி ல்   தா ன் .   ஆ னா ல்  த ன்   ப டி ப் பை   மு டி த்த   ந டி கை வே கா   த மோ டி யா  த ன து   ஊ ரி ல்    இ ரு ந் தே   மா ட லி ங்   து றையி ல்    சி ல  கா ல ம்   வே லை   பா ர் த் து ள்  ளார் ,    இ த ன்  பி ன்  னர்   தா ன்   ச ரோ ஜா   என் னு ம்  ப ட  த் தி ல்   ந டி த் து   தா ன்   சி னி மா வி ல்  அ றி மு க மா னா ர் . அ ந் த  ப  டத் தி ற் கு   பி ற கு   ஹி ந் தி , ஆ னா ல்   த ற் போ து   வ ரை  ப ச ங் க   ப ட த் தை   தொ ட ர் ந் து   எ  ந் த   ஒ ரு

த மி ழ்   ப ட த் தி லு ம்  ந டி க் க வி ல் லை    ந டி கை   வே கா   த மோ டி யா   ஆ னா ல்   ஹி ந் தியி  ல்  வெ ளி யா ன   ஜெ ய்  க ங் கா தா ல்   எ ன் ற    ப ட த் தி ல்   ந டி த த   இவ ர்   த ற் போ து  ப ட ங் க ளி ல்   எ து வு ம்   ந டி க்க  வில் லை .   ஆ னா ல் இ ப் ப டி ப ட் ட   ஒ ரு   நி லை யில்   ந  டிகை   வே கா   தமோ டி யா த ன து   சமூ  க   வலை த ள த் தி ல்    அ டி க்க டி   பு கை ப் ப ட த் தை   வெ ளி யி ட் டு  வ ரு வ தை   வ ழ க் க மா கவே   வை த் து ள் ளா  ர், த ற் போ து    கை யி ல்   கு ழ ந் தை யு ம்   இ ரு க் கு ம்   ஒ ரு   வீ டி யோ   வெளி  யா கி யு ள் ள து .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vega Tamotia (@vegatamotia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.