நி த்யா மே ன னு க் கு வி ரை வி ல் திரு மண மா . . . ? ? ? பிரபல ம லையா ள ந டி கரை க ரம் பி டி க் கி றா ரா. . . ??? புகை ப் ப டத் தை பா ர் த் து அ ட இவ ர எ ன் று ஆ ச் ச ர் ய த் தில் ர சி கர் க ள் . .. ! ! !

0

தமி  ழ்   சி னி மா வி  ல்   ஓ  கா தல்   க ண் ம ணி,   கா ஞ் சனா   2 ,   மெ ர்ச ல்    என    பல   ப ட ங் க ளி ல்  ந டித்து   பிரப ல மான   நடி கை நி த் யா  மே ன  ன்,   த  ற் போ து   ந டி க ர்  த னு  ஹூ டன்   திருச் சிற் றம் ப ல ம் படத் தில்   ந டி த்து  வரு கிறா ர் .   ம லை யா ள த்தி லு ம் ,  அவ ர்  நடி த் து  வ ந் த ,  ஆ றா ம்   தி ருக ல் பனா   பட ப்பி டிப் பு ம்  மு டிந் துவி ட்ட து .   இ த ன் பி ன்   ப டங் க ளி ல்  நடி க் க   ஒப்  ப ந்த    ஆக  வி ல் லை .  ஏ னெ ன் றா ல் ,   நித் யா   மே ன ன்   தி ரு ம ண ம்  செ ய் து கொ ள் ள  இ ரு ப் பதா க    தக வ  ல்க ள்  வெ ளியா கி   இ ருக் கி ற து .  அ த  ன்  படி நி த் யா   பி ரப ல  ம லையாள    க தா நா ய கன்  ஒ ரு வ ரை   கா த லித் து   வ ரு வ தா க வும் ,   இ ரு வரு ம் தி ரு ம ண ம்   செய் ய    முடி வெ டு த் து ள் ள தாக வு ம்   கூ ற ப்ப  டுகி ற து  .  இ ரு வரு ம்   தங்க ள்   வீ ட் டா ரை   ச மா தா  னப்  ப டு த் தி ய தா க வு ம் ,

த ற் போ  து   தி ரு மண த்  திற்  கான    ஏ ற் பா டு கள்    நட  ந் து   வ ரு வ தா க வு ம்   கூ ற ப் ப டுகி ற  து .   இ துப ற் றி   அ தி கா ர ப்பூ ர் வ மாக  நி த் யா  மே ன ன்   எ து வு ம்  தெ ரி வி க் க வி ல் லை .   த மி ழி ல்   18 0 ,   வெ ப் ப ம்  ,   மெ ர்ச ல்  ,    ஓ கே   க ண் ம ணி ,   2 4   உ ள் ளி ட் ட  ப ல    ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து  இ ரு  ப்ப  வ ர்   நி த் யா   மே ன ன்  .  அ வ ரிட த் து    கி யூட் டா ன   ந டி ப் பு க் கு   ர சி க ர் க ள்   எ க் க ச் ச க் க ம்   இ ரு க் கி றார்க ள்   எ ன    சொ ல் லி  தெ ரி ய வே ண்  டிய து    இல் லை .   க டை சி யா க    சை க் கோ   ப ட த் தி ல்   ந டி த் து   இ ரு ந் த  அ  வ ர்  த ற் போ து   த னு ஷி ன்   திரு ச் சி ற் ற ம் ப ல ம்   ப ட த் தி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .

மேலு  ம்   சி ல   வே று   மொ ழி   ப ட ங் க ளி லு ம்   அ வ ர்   ந  டி த் து   வரு கி றா ர் .   ச மீ ப   கா ல மா க   நி த் யா   மே ன ன்   தி ரை ப ட ங் களை   ஒ ப் பு க் கொ ள் வ தி ல் லை   எ  ன் று ம்   அ வரு க் கு    வி ரைவி ல்   தி  ரு ம ணம்   ந டை பெ ற   இ ரு க் கி ற து   எ ன் று ம்   த க வ ல்    ப ர வி   வ ரு கி ற து .   ஒ ரு   பி ர ப ல   ம லை யா ள   ஹீ ரோ   ஒ ருவ ரை   நி த் யா   மே ன ன்  கா த லி த்து   வ ரு வ  தா க வு ம் ,   வி ரை வி ல்   அ வ ரை   க ர ம் பி டி  க் க   இ ரு க் கி றா ர்   எ ன் று ம்   கூ ற ப் ப டு கி ற து .   இ ரு ப் பி னு ம்   நி த் யா   மே ன  ன்   அ தி கா ர பூ ர் வ   அ றி வி ப் பு  எ  து வு ம்   த ற் போ து  வரை    வெளி யி ட வி  ல்லை

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.