பட ப் பி டி ப் பி ல் வ டி வே லு செ ய் த ர களை . . . ! ! ! சு ய ரூ ப த் தை கா ணொ ளி யா க அ ம் ப ல ப் படு த் தி ய ந டி கை ரா தி கா. . .! !! வ டி வே லு அ ப் ப டி என் ன செ ய் தா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? வீ டி யோ உ ள் ளே …!!!

0

ந கைச்  சு வை   ந டி க   ர்  வ டி வே லு    மீ தா  ன   த டை     நீ க் கப் ப ட் ட   நி லை யி ல் ,   ப ழை ய ப டி   ப ல   ப ட ங் க  ளி ல்   க மி ட்   ஆகி   ந டி  த் து   வ ரு கி றா ர் .   நா ய்  சே க ர்  ரி ட்ட ர் ன்ஸ் ,    மா ம ன் னன்   ப ட ங் க  ளில்   ந டி த் து   வ ரு ம்   வ டி வே லு ,   அ டு த் த தா க   ச ந்தி ர மு கி    2   ப ட த்தி ல்   த ற் போ து  ந டி  த்  து   வ  ரு  கிறா ர் .   இ ந் நி லையி ல் ,   சந் தி ர முகி   2   பட ப் பி டி ப் பில்   வ டி வேலு   செ ய் து  கா ட் டிய   சுறா   ப ட த் தின்   சூப் ப ர்  கா மெடி   சீ ன்   வீடி யோ   டி ரெ ண்டா கி   வ ரு கிற து .   ந டி க ர்  வ டி வே லு   இ ய க் கு ந ர்   ஷ ங் க ர்   த யா ரி ப் பில்  உ   ரு வா ன   இ ம் சை   அ ர ச ன்   2 4 ம்   பு லி கே சி   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   ஏ ற் ப ட் ட    பி ர  ச்ச னை  கா ர ணமா க  ந டி க ர்  வ டி வேலு   ந டி க் க வே   தடை   வி தி க் கப் ப ட் டது .   அத ன்   கா ர ணமா க   ப ல  ப ட   வா ய் ப்பு க ள்   அ வரை   வி ட் டு ச்  செ  ன்ற து .

ஆ னா ல் ,   அனை த் து  பி ர ச் ச னைக ளு ம்   சுமூ க மா க   தீர் வா ன   நி லை யி ல் ,  மீ ண் டு ம்   ப ட ங் களி ல்  பிசியாக ந டி த்து   வ ருகி றா ர் .  ஹீ ரோ வாக  நா ய் சே க ர்   ரி ட்ட ர் ன் ஸ்   பட த் தி ல்   நடி த் து   வ ரு ம்  வ டி வே லு  ம ற் ற   ப டங் க ளி ல்  சி ற ப் பா ன   க தாபா த் தி ர ங் கள்    ஏ ற்று   ந டித் து   வரு கி றா ர் .  லை கா   த யா ரி ப் பில்   இ  யக் கு நர்   பி .  வா சு  இ ய க்க த் தி ல்  ரா க வா லா ர ன்ஸ் ,   ராதி கா  ச ர த் கு மார்   ந டி ப்பி ல்   உ ருவா கி   வ ரும்    சந் தி ர மு கி  2   ப ட த்தி ல்   மீ ண் டு ம்   கா மெ டி ய னா க   நடி  த் து     வ ரு கி றா ர்   வை கை ப்   பு ய  ல்      வடி  வேலு .   ப ட ப்பி டி ப் பி ல்   செ ய்த   ர க ளை  ச மீ ப த் தி ல்    பட க் கு ழு     ந ட த் தி ய   பூ ஜை   பு கை ப் பட  ங்க ள்   வெ ளி யா கி   டிரெ ண் டா ன   நிலை யி ல் ,

த ற் போ து  வ  டிவே லு   ப ட ப் பி டிப் பு   த ள த் தி ல்   செ ய் த  ர க ளை   வீ    டி யோ  டி ரெ ண்  டா    கி    வ ரு கி ற து .   வி ஜ ய் ,   த ம ன் னா   ந டிப்  பி ல்   வெ ளி யா ன   சு றா   ப ட த் தி ல்   வெண் ணி ற   ஆ டை   மூ ர் த் தி  பா ட் டு ப்   பா டு ம்   போ து ,   ரொ ம் ப   உ ச் ச   க ட் டையி ல்   பா டா தீ ங் க   அ ப் புற ம்   ஹா ர் ட்   வெ டி ச் சுடு ம்   எ ன் பதை   சொ ல் லா மல் ,   செ ய் கை யி லே யே   செ ய் து   வ டிவே லு   கி  ண்   ட  ல்  செ  ய் தி ரு ப் பா ர்  .  த ற்போ து  அதே   காமெடி   கா ட் சி யை   ச ந்தி  ரமு கி   2   ப ட ப் பி டிப்  பில்  வ டி வேலு   செ ய் ய   அ தனை   ப ட ம்   பி டி த் த  ந டி கை   ரா தி கா   ச ர த் கு  மா ர் ,   த ன து  ட் வி ட் ட ர்   ப க் க த் தி ல்   வெ ளி யி ட் டு   ர சி க ர் க ளை    கு ஷி யாக் கி   உ ள் ளா  ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.