எலு ம் பு ம் தோ லு மா க மா றி ய மீ ரா ஜா ஸ் மி ன் . . . ! ! ! மொ த் த உ ட ல் எடையை யு ம் க ரை த்து இ ப் போ எ ப் ப டி இ ரு க்கி ன் றா ர் தெ ரி யு மா . . . ?? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து விய ந் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

தி டீர்   எ ன   ச மூ க   வ    லை  த ள த் தி ற் கு   எ ன் ட் ரி     கொ டு  த் த    மீ  ரா   ஜா ஸ் மி ன்     த   ன   து  மொத்  த   உ ட ல்  எ டையை யும்   க ரைத் து  எ ழு ம் பு ம்  தோ லு மாக  மா றி வி ட்டா ர் . மீ ரா  ஜா ஸ் மி ன்    எ  ன் ற றி ய ப்  ப டு ம்   ஜா ஸ்மி ன்   மே ரி    ஜோ ச  ப்     கே ர ளா வி ல்   பி ப் ர வ ரி  1 5   1 9 8 2   இ ல்  பி ற ந் தா ர் .   மீ ரா   ஜா ஸ் மினு  க்கு   2  00 3    இல்   வெ  ளிவ ந் த    ம லை யா  ள த்   தி ரை ப் ப  டத் து க் கா  க   சி ற ந்த    ந டி கைக் கா  ன  இ ந் தி ய த்   தே சி  ய     வி ரு    து   வழ  ங்க ப் பட்டது. மீரா  ஜா ஸ் மி ன்   ம  லை  யா ள    ந டி கை களி  ல்   அ திக ப ட்ச   ச ம் ப ள ம்   வா ங் கு ம்   ந டி கை    ஆ வா ர் . 2 0 1 4   ஆம்    ஆ ண் டு   அ னி  ல்   ஜா ன்    என் ப வ ரை    தி ரு ம  ண ம்   செ ய்து  க் கொ ண் டா ர் .   அ த  ன்   பி ன்பு    எ ந் த   ப ட ங் க ளி லு ம்   பெ ரி தா க   ந டி க் க  வி ல் ல் லை .    தற்  போது   ம லை யாள த் தில்   உ ரு வாகி யு ள்ள   ‘ மக் க ல் ‘    என் ற  ப ட ம்   மூ லம்   மீ  ண் டு ம்   சி னிமா வி ல்   எ ன் ட் ரி  கொடு க் க   உ ள் ளா ர்   மீரா   ஜாஸ் மி ன்    .   இ ன் ஸ் டாகி  ராமி  ல்  பு து     க ண க் கை யு ம்   தொ ட ங் கி   ஆ க் டி வா க   இ ரு ந் து  வ ரு  கிறா  ர்.   தெ ன் னி ந் தி ய   சி னி மா வி ல்    பி  ர ப ல    நடி கை யா  க   வ லம்   வ ந் த   மீரா     ஜா ஸ் மி ன்

தன் னு டை ய   வா ழ்க் கை யி  ல்   எ டுத் த   இ ர ண்டு    த வ றா ன   மு டி வுக ளா  ல்   வா ழ் க் கை யே   திசை    மா றி ப்  போ ன து   ர சி கர் க ளை    க வ லையி  ல்  ஆ ழ் த் தி யு   ள்  ள து .  ஜெ னி லி யா வு  க்கு   மு  ன் பு   த மி  ழ்     சி  னி மா வில்   து ரு து  ருவெ ன   ஒ ரு   ந டி கை    இ ரு க் கி றா ர்  எ ன் றா ல்   அ து   மீ ரா  ஜா ஸ் மி ன்   தா ன்  .   அ வ ரு டை ய   கு ழ ந் தை த் த ன மா ன   ந டி ப் புக் கு   ஏ க ப் ப ட் ட   ர சி க ர்   ப ட் டா ள ம்     உரு வா  ன து .  அ து ம ட் டு மி ல் லா ம ல்  அ  ஜித் ,    வி ஜய்    என   அ னை த் து   மு ன் ன ணி   ந டி க ர் களு ட னு ம்   ஜோ டி  போ ட் டு  ந டி த் து   வ ந் தா ர் .    த மி ழி ல்     ம ட் டு  ம ல் லா  ம ல்    ம லை யா  ள ம் ,   கன்ன  டம் ,   தெ லு ங் கு      ஆ கி ய   மொ ழி  க  ளி லு ம்  பி ர  ப ல   ந டி கை  யாக   வ  லம்   வ ந் தா ர்   மீ  ரா   ஜா ஸ் மி ன்            .

இ ந் நி லை யி ல்   2  0 0 8 ஆ ம்   ஆ ண் டு   மா ண் ட லி ன்   ரா ஜே ஷ்   எ ன் ப வ ரை   தி ரு ம ண ம்  செ    ய் ய  இ ரு ப் ப தா க   ஓ ப னா க வே    பே ட் டி யி ல்    தெ ரிவி த்  தார்  .   ஆ னா ல்   அ தன்    பிற கு   இ ரு வ ரு க்  கு ம்   இ டை யி  ல்    எ ன்ன     ஆ ன து     எ  ன்ப து   தெ ரி ய வி ல் லை .    தி டீ ரெ ன   2 0 1 1 ஆ  ம்   ஆண் டு    வெ ளி நா ட் டை ச்   சேர்  ந்த   சா    ப் ட்வே ர்   இ ன் ஜி னி ய ர்  ஜா  ன்  எ ன் ப வ ரை   தி ரு மண  ம்  செ ய் து   கொ ண் டா ர் .   இ த ற் கி டையி ல்   எ ன்  ன   ப ஞ் சா யத்  து  ந ட ந் த து  எ ன் ப தை   த ற் போ து  வ ரை   வெ ளி வரா ம ல்   மூ டி   ம றை த் து  விட்  டார்  .   அ த ன்   பி ற கு   ந ன் றா க   செ ன்று   கொ ண்  டி ரு ந் த   அ வ ர து   தி ரு ம ண   வா ழ் க் கை

2 0 1 6 ஆ ம்   ஆ ண் டு  வா  ய்த்   த க ரா று   கா ர  ண மா க   வி வா க ரத் து   வ  ரை  செ   ன்    ற  து  .     க ரு  த்        து   வே றுபா டு         கா ர ண மா க   இ ரு வ   ரு  ம்  பி ரி ந் து   வி ட் டதா க   மீ ரா   ஜா ஸ் மின்   வ ட் டா ர ங்க ள்   கூ று கி ன் ற ன .  த ற்   போது      3 9      வ ய தைத்   தொ ட் டி ரு க் கும்   மீ ரா   ஜா ஸ் மி ன்   இ னி மே ல்   த ன் னு டை ய   வா ழ் க் கை யி ல்   தி ரு ம ண ம்   எ ன் ற  பே ச் சு க் கே   இ  ட மில் லை   எ ன வு ம் ,  மீண் டு ம்   சி னிமா வி ல்  கவ ன ம்    செ லு த்த   போ வ தா க  ந ண் ப ர் க ளிட ம்   கூ றி  வி ட் டு   தீ வி ர  உ ட ற் ப யிற் சி யி ல்   இ ற ங் கி   வி ட்டா ரா ம் .  அ டு த் த தா க   மீரா   ஜா ஸ் மி ன்  ம லை யா ள த் தி ல்   ஜெ ய ராம்   ந டி க் கு ம்   பு திய   ப டம்   ஒ ன் றி ல்  ந டி க் க   உ ள் ளா ர்.

தன்  வா ழ் க் கை யி ல்  எ டு த்த   இந் த   இ ர ண் டு   தவ றா ன   மு டி வு க ள்      வா ழ் க்கை யி ன்   பா  தை யை  மா ற் றி  வி ட் ட து   எ ன  ந ண் ப ர்   வ ட் டா ர ங் களி ல்   பு ல ம் பி   க வலை ப் ப டு கி றா ரா ம்  மீ ரா   ஜா ஸ்மி ன் .   இ வ ரு க் கும்   து பா யி ல்   பொறி யா ள ரா  க  வே லை   செ ய்  யு ம்  அ னி ல்   ஜா ண்   டை ட ஸ்  எ ன் ப வ ரு க் கு ம்   1 2   பி ப் ரவ ரி   2 0 14   அ ன் று   தி ரு வன ந் த பு ர த்தி ல்   உள் ள    தே வா ல ய த் தி ல்  தி ரு ம ண ம்   நட ந் த து .  சண் டை க் கோ ழி   ப ட த் தி ல்  வி ஷா லு க் கு  ஜோ டி யா க   வ ந் து   ர சிக ர்   ப ட் டா ள த் தை  பெ ற் ற வ ர் .   ஆயு த   எ ழு த் து ,  ர  ன், உ ள் ளி ட் ட   ப டங் க ளி லு ம்  க வ ர் ந்த   இ வ ர்   த ன்  க வ ர் ச் சி யா லும்   ம லை க் க   வை த் திரு  ந்தா ர் .

ம லை யா ள   தி ரை   உ ல கி லு ம்   பி ர ப ல மா க   இ ரு  ந் து   வ ந் த   மீ ரா   ஜா ஸ்  மின்    தி டீ ரெ ன   தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   கொ ண் டு   சி னி மா வி லி ரு ந்  து   ஒ து ங் கி   விட்  டா ர் .   இ த ன்   பி ன் ன ர்   ப ல   ஆ ண் டு க ளா க  கே ம ராவி ற் கு   மு ன்  வ ரா த  இ வ ர்  சி ல   மா த ங் க ளு க் கு  மு ன் ன ர்   ந கை க் க டை யி ல்   ர சி க ர் க ளா ல்   பு கை ப் ப ட ம்  எ  டுக் க  ப்ப ட்  டா ர்.   அ  ந்த    பு கை ப் ப ட த் தி ல்   மி க வு ம்    உ ட ல்   எ டை   கூ டி   அ டை யா ள மே   தெ ரி யா   ம ல்   மா றி   இ ரு ந் தா ர் .    இ தை   அ டு த் து  தி டீ ர்   எ ன   ச மூ க    வ லை த ள த் தி ற் கு   எ ன் ட் ரி   கொ  டுத் த   மீ ரா   ஜா ஸ் மி ன்   த ன து  மொ த்  த  உ ட ல்   எ டையையு ம் க ரை த்து  ஸ் லி ம் மா க மா றி வி ட் டா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.