உ ன் னை வள ர்த்து வி ட்டதே நா ன் தா ன். . .! ! ! கா சு வந் த தும் இ யக் கு ன ரை க ழ ட் டிவி ட் ட முன் னா டி ந டி க ர் . . . ! ! ! யா ர் அந் த ந டி க ர் தெ ரி யு மா .. . ! ! ! பு கை ப்ப ட த்தை பார் த்து அ ட இ வ ரா எ ன் று ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

தற் பொ ழு து  தி ரை   யு ல கி ல்   ஏ ரா   ள மா ன   ந டி க ர் க ள்  த   ங் க ளு    டைய   தி   ற மை   மூ   ல ம்   ந டி   த் து  கொ ண்   டிரு க் கி   றா ர் க  ள் .  அ  ந்த    வகை யி ல்   கொ   ஞ் ச ம்   கொ   ஞ்ச மா  க   த ற் போ து   தி ரை யு   ல கி ல்   இ  ட த் தை  பி டி த் து   வ ருபவர்   தா ன்   நடி க ர்   சி வ கா ர்த் திகேய ன் .   ஆ   ர ம் ப   கா ல க    ட் டத் தி  ல்  காமெ டி   ந டி க ரா க   நா ன்   வ ரு வா ர்   எ ன் று   எ தி   ர் பா ர் க்   க ப் ப   ட் ட   இ வ ர்   இ ன் று   மா   ஸ்   ஹீ ரோ வா க  தி க   ழ் ந் து   வ ரு கி ன் றா ர் .   இ த ற் கு   இ வ ரு டைய   அ தி   ர் ஷ் ட  மு ம்   வி   டா மு ய  ற் சி யு   ம்   தான்  கா ர  ண ம் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   இ ய க் கு னர்   பா ண் டி ரா ஜ்   ஒ ரு   மு   க் கி   ய   கா ர   ண மாக   இ ரு ந் து   வ ரு கி   ன் றா ர் .  அ ந் த   வ கை யி ல்   சி வகா ர் த் தி கே யன்

சி   னி மா   உ   ல கி ல்   ஹீ  ரோ வா க   அ டை   யா ள ம்   கா ட்   டி ய வ ரே  இ வ ர் தான் .  இ வ ர து   இ ய க் க  த் தி ல்   மெ ரி னா    எ ன் ற   தி ரை ப் ப   டத் தி ல்  ந டி த் த து   தா ன்  சி வ கா ர் த்தி கே ய ன் .   அ த னை த்  தொ ட ர் ந் து   கே   டி   பி ல் லா   கி   ல் லா  டி   ர   ங் கா   எ ன் ற   தி ரை  ப் ப ட   த் தி ல்   ந டி த் த  பு க ழ்   பெ ற் ற .   இ ந் த   திரை  ப் ப ட   த் தி ன்   மூ   ல ம்   பா ண் டி ய ரா ஜ்   சி வகா ர் த் தி கே யன்   இ ரு வ ருக்கும்   இ டை யே   நல் ல   ஒ ரு   ந ட் பு   ஏ ற் ப   ட் ட து .   அத ன்   பி ற கு   அடு  த் த  தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளில்   மூ   ல ம்   சி வ கா சி க் கு   மு ன் ன ணி  ந டி க ர்   எ ன் று   அ   ந் த ஸ்  தை  பெ  ற் று ள்   ளா ர் .

மே லும் ,   இ வ ர்   ப ல   இ ய க் கு   னர் க  ளின்    திரை ப்  ப  ட  த்தி  ல்   ந டி த் து   மீ ண் டு ம்   பா ண் டி யா  இ ய க் க   த் தி ன்   ந டி   க் கா ம ல்   இ ரு ந் து   வ ந் து   ள் ளா ர் .  அ த னா ல்   இ  ரு வ  ரு க் கு ம்   ஆ   னா ல்   க   ச ப்   பு   ஏ ற் ப  ட் டு வி ட்   ட து .   அ  த னா ல்   கோ   ப ம டை   ந் த  பா ண் டி ய ரா ஜ ன்   இ   னி மே ல்    சி வா வை   வை   த்து   ப ட ம்   எ டு   க் க ப்   போ வ தி   ல் லை   எ ன் று   ச   ப த  ம்   எ டு த்   து ள் ளா   ர் .   ஆ னா ல் ,   சி ல   வரு  ட  ங் க   ளி லே யே   அ வ ர் க ள்   இடை யே   ம ன   க் க ச   ப் பு   நீ ங் கி   மீ ண் டு ம்  ந ம் ம   வீ ட் டு   பி ள்   ளை   எ ன் ற   தி ரை ப் ப   ட த் தி ன்   மூ  ல ம்   இ  ணை   ந் தார் க ள்  .

அந்  த  ப ட ம்   ர சி  கன்    ம   த் தியி   ல்    பெ ரு ம்   ஹி   ட்   ப ட  மா க   அ மை   ந் த து .   அ ந் த   தி ரை   ப்ப ட   த் தி ற் கு   பி ற கு   பா ண் டி ய ரா ஜ்   ந டி க ர்   சி வா வை  வை த் து   அ   டு த் த   ப   ட த் தை   இ ய க்   கு கி றா ர்   மு   டி வெ டு   த்து ள்   ளா ர் .   அ த   ற் கா க   ந ல் ல   ஒ ரு   க தை யை   த யா ர்  செ    ய் து ம்  வை   த் தி ரு   ந் தா ர் .   அ ந் த   க தை யை  அ வ  ரி ட ம்   கூ   றி ய   போ து   இ ப் போ   தை க் கு   நா ன்   ப ல   ப ட   ங் க ளை   ரொ   ம் ப வு   ம்   பி   சி யா   க   ந டி த் து  வ ரு கி   ன் றே ன் .   அ த னா ல்   அ ப் பு ற ம்   பா   ர் க் க லா  ம்   எ ன் று   அ வ ரை   நி   ரா க ரி   த் து   வி ட்   ட தா க   ப ல   த க வ   ல் க ள்   வெ ளி   யா கி க்  கொ ண் டி   ரு க் கி ன் ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.