வி ஜய் ந டிக் க இரு க்கும் 67 வ து பட த் தில் வி ல்லி யாக இ ந்த ந டிகை ந டிக்கி றா ரா. ..?? ? வெ ளி வ ந்த த கவ லை க ண் டு இ ன்ப அதி ர்ச்சி யில் ர சிக ர்கள். .. ! !!

0

கடந்  த,   சி ல  ஆ ண்  டு க ளா க  இ ந் த   சி   னிமா  உ ல கி ல்   ஏ ரா  ள மா ன   பு து மு க  இ  யக்  கு  ன ர் கள்   உ ரு வா கிக்    கொண்   டி  ரு க்கி ன்   றா ர் க ள்.   அ தி லு ம்  வெ   ற் றி யா  ன   தி ரை  ப் பட   த் தை   கொடு   த்  துவி   ட் டு   இன் று   அ வ  ர் க ளு க் கெ   ன்று   ஒ ரு   த னி   ர சி க ர்  ப ட்   டா ள மே  உ   ருவா கி   வரு கி   ன்  றது .   அ  ந் த   வ கை யி ல்  இ ய க் கு ன ர்   லோ கே ஷ்   க ன க ரா ஜ்  எ  ன் பவ ரு  ம்  ஒ ரு வர் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   2 0 1 7  ஆ ம்   ஆ ண் டு   மா ந க ர ம்  எ ன் ற   திரை ப் ப   ட த் தி ன்   மூ   ல ம்  இ ய க் கு   னராக   அ றி மு   கமா ன வ ர்   தான்  இயக் கு ன ர்  லோ கேஷ்   க ன க ராஜ்  எ ன்ப வ ர் .  அ ந் த   தி ரைப் ப  ட த் தை   தொ டர்   ந் து  ந டி க ர்   கா ர்த் தி   ந டி ப்பி ல்  201 9ஆ ம்  ஆ ண் டு   வெ ளி வந் த   கை   தி    திரை ப் ப ட ம்  ம ற்  று ம்  2 0 2 0 ஆ ம்   ஆ ண் டு   ந டி கர்  வி ஜ ய்  ந டி ப் பி ல்   வெ   ளி வ ந்த

மா   ஸ் ட   ர்   திரை  ப் ப ட ம்   இ து   எ ல் லா ம்   லோகே ஷ்   க ன க ரா ஜ்   இ ய   க் கி   யு ள் ளார் .   இ ய க் கு ன ர்  லோ கே ஷ்   க ன க ரா ஜ்   இ ய க் க   த் தி ல்   ந டிக ர்   கம ல் ஹா ச ன்  ந டி   ப் பி ல்   உ   ல கம்   மு   ழு வ தும்     த   மி ழ் ,   தெலு   ங் கு ,   ம  லை யா ள ம் ,  க   ன் னட ம் ,   ஹி  ந் தி   ஆகி ய   5  மொ   ழிக   ளி ல்   பி ர   ம் மா ண்  ட மா க   வெ   ளி யா ன     திரை   ப் ப ட ம்   தா ன்  வி க்    ரம் .    இத  னை   தொ ட ர்   ந் து   லோ கே ஷ்  க  ன க ரா ஜ்   அ டு   த் ததா   க   ந டி க ர்  வி ஜ யை  வை த் து  6 7 – வ து  தி ரை ப் ப  ட த் தை  இ ய க் க   யு ள் ளார் .

மே லு ம் ,  ந டி க ர்  வி ஜ ய்  வா   ரி சு   எ ன்ற   தி ரை ப் ப   ட த் தில்   ந டி த் து  வ   ருகி   ன் றா ர் .   இ ந் த   திரை   ப் ப ட ம்   மு டி  ந்து   பிற கு  லோ கே ஷ்   உ ட   ன்   இணை    இ ருக் கி   ன் றா ர் .   மே லு ம் ,   இந் த   தி ரை ப் ப   ட த்தி  ல்  வி   ல்   லி  க தா பா   த் திர த் தி   ல்     நடி கை   ச ம ந்  தா   நடி க் க   உ   ள் ள தா   க  வே றொ   ன் று   ஒரு   த க வ  ல் க ள்  இ ணை   ய தள ங் க  ளி ல்   மி க  வை ர  ளா க   பர   வி   வ ரு கி   ன் ற து .   ஆ னால் ,   இ த ற் கான   அ தி   கா ரபூ   ர்  வ மா   ன  அ றி வி   ப் பு   வெளி   வ ந்தா   ல்   ம ட்  டு மே  இ து   நி ர  ந்தர ம் என்று ப லரும் கமெ ண்ட் செய்து வருகி ன்றா ர்கள்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.