ந டி கை பா னுவி ன் ம க ள் இ ந் த ப ட த்தி ன் கு ழ ந் தை ந ட் ச் ச த் தி ர மா . . . ? ? ? அ து எ ன் ன ப ட ம் எ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ? ? எ வ் வ ள வு அ ழ கா க இ ரு க் கா ங் க ன் னு நி ங் க ளே பா ரு ங் க ளே . . . ! ! !

0

நடி கை   பானுவி ன்   ம க  ளா   இ து ?    சி ல    ந டி கை க ளு க் கு   சி னி மா வில்   மார்  க் கெ ட்   கு றை ய   ஆ ரம் பித் த து மே   அ வ ர் க ள்  த ன் னு டை ய   கு டு ம் ப ம் ,   கு  ழந்  தை   எ ன   செட் டி ல்    ஆகி வி டு    கி ன்ற  ன ர் .  சி ல   ந டி கை க ள்   த ன் னு டை ய   கு ழ  ந்தை  க ளை   சி னி மா   உ ல கி ற் கு   அ றி மு க ம்   செய் து   வை க் கி  றா ர் க ள் ,   ஆ னா ல்   இ ன் னு ம்   சி ல   ந டி க ர் க ளு ம்    ந டி கை க ளு ம்   த ங் க ள து   கு ழ ந் தை க ளை   சி னி மா   உ  லகி ற்   கு   அ   றி மு க ப் ப டு த் து வ தே    கி டை யா து .     ந டி கை      மீ னா   கூ ட   த  னது    ம க ளை   தெ றி   எ ன் ற   ப ட த்  தி ன்   மூ ல மா  க   சி னி மா  உ ல கி  ற் கு   அ றி மு க ம்   செ ய்து   வை த்தா ர்  .  ஏதா வ  து  ஒ ரு   ப ட     த் தி ல்       அ றிமு  கம்   கி  டை த் தா லே   ம க்    க ள்   ம த் தி யி ல்   மிக வு ம்    பி ர ப ல ம்      அ     டைந்  து   வி டு வா  ர் க ள்   கு ழ ந் தை   ந ட் ச த் தி ர ங் க ள் .   அ ந் த வ கையி ல்   இ  மைக்  காநொ டி க  ள்  ப  ட த் தி ல்   கூ ட   ந ய ன் தா ரா வி ற் கு        ம க ளா க   ந டி த் து   அ றி மு க மா னா ர்.

கொ ட் டா ச் சி யி ன்     ம க ள் .   அ ந்   தவ கை யி    ல்   தா மி ரப ர ணி    பட த்  தி ல்  வி ஷாலு க் கு    ஜோ டி யா க   ந டி த் து   இ ரு ந் தவ  ர் தான்   ந டி கை    பா னு.    இ ந் த   தி ரை ப் ப ட ம்   ம க்க ள்  ம  த் தி யி ல்   மி கு ந் த   வ ர வே ற் பை ப்   பெற்  ற து .   இ வரு ம்   தொ  ட ர் ந்து   சி னி  மா வி ல்   ந டி ப்பா ர்   எ ன   எதி ர் பா ர் த் த  நி  லை யி ல்  சி ல   ப ட ங்  க ளு க்கு   பிற  கு   இ வ ரு க் கு   எ ந் த வி த   வா ய் ப் பு க ளு ம்  இ ல்  லாம ல்   போ ன து ,   இ வ ர்   ந டி த் த   வே று   எ ந் த   தி ரை ப் ப டங் க ளு ம்    வெ ற்றி   பெ ற வு ம்   இ ல் லை  .   ஆ கை யா ல்   ம லை யா ள   சி னிமா வி ல்   த ன து  க வ ன த் தை  செ லு த் தி  வ  ந்   தா ர்.    ஒ ரு க ட் டத் தி ல்  இ வ ரு  க்கா ன

மா ர் க் கெ ட்   கு றைய   ஆ ர ம் பி த் தது ம்   ரி ங் கி   டோனி   எ ன் ற    ஒரு   தொ ழி ல தி ப ரை  க ட ந் த  2 0 1 5   ஆம்   ஆ ண் டு   திரு ம ண ம்   செய் து   கொ ண்டு  செ ட் டி லா கி விட் டா ர் .   நீ ண் ட   இ டை வெ ளி க் கு ப்   பி ற  கு   வி ஜ ய்   தொ லை க் கா ட்சி யி ல்   ஒ ளி ப ர ப் பா ன   வே ல ம் மா ள்  எ ன் ற   சீ ரி யலி ல்   மு க் கி ய மா ன   க தா பா த் தி ர த் தி ல்    நடி த் தி ரு ந்  தா ர் .  அ  த ன்   பி ற கு  ஒ ரு   சி ல   கா ர ண ங் க ளா ல்   அந் த   சீ ரி ய ல்   பா தி யி லேயே    நி று த் தப் ப ட் ட து .   பி ன் ன ர் ,    இ வ ர்   வே று   எ ந் த   சீ ரி ய ல் க ளி லு ம்   ந டி க் க வி ல் லை .   அ ந் த   வகை யி ல்    த ற்போ  து  இ ந் த   த ம் ப தி யி  ன ரு க் கு   கி யா ரா  எ ன் ற   ஒ ரு   பெ ண்   கு ழ ந் தை யு ம்    இ ரு க் கி ன் ற து .

ஐ ந் து   வ ய தா ன   இ வ ர்   கு ழ ந் தை   ந ட் ச த் திர மா க   ப த் தா ம்    வ ள வு   எ ன் ற  ஒ ரு   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்   ந டித் து  ள் ளா ர் .   அ டி க் க டி   த ன் னு டை ய   சோ சி ய ல்   மீ டி யா   ப க் க ங் க ளி ல்   ந டி கை   பானு   ம ற் று ம்   அ வ ர து   மக ளா ன   கி யாரா   இ ரு வ ரு ம்   ஒ ரே  மா தி ரி   உ டை   அ  ணி ந் து  வி த வி த மா ன   போஸ் க ளு ட ன்  பு கை ப் ப  டங் க ளை   வெ ளி  யி டு வ தே  வா டி  க் கை யா க   வை த்து ள் ளா ர்  .   அழ கு   ப  து மை யா க   இ ரு க் கு ம்   இ ந் த   கு ழந் தை   தொ ட ர் ந் து   தி ரை ப் ப ட ங் க  ளி ல்    ந டி த்து    வெ ற் றி  பெ ற   வே ண் டு மெ ன   அ வ ருடை ய   ர சி கர் க ள்  த ங் க ளி ன்   வா ழ் த் து க் க ளை   தெரி வி த் து   வ ரு கி றா ர் க  ள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.