“ஓ டும் ர யிலி ல் பா டி அ ச த் தி ய பெண் ணை வ லை வீ சி தே டி வ ரு ம் டி . இ மா ன் ” . . . ! ! ! அ து வு ம் எ ன் ன கா ர ண த் தி ற் கா க தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ து தெ றி ச் ச நி ங் க ளே ஷா க் கா யி டு வி ங் க . . . !! ! வீ டியோ உ ள் ளே . . . ! ! !

0

திற மை க ள்   இரு  க்கு ம்  இ ட த் தி லே யே   க  லை   வ ள ரு ம் .   ப ல   ரி  யா லி ட் டி   ஷோ க் க ள்   ந ட க் கி ற ன .   சி ற ப்  பா க   ப ட க் கூ டி ய ர் வ ரக  ள்,    ஆட க் கூ டி ய வ ர் க ள் ,   கா மெ டி   செ ய் ய   கூ டி ய வ ர் க ள்   எ ன   ப ல் வே று   தொ லை க் கா ட் சி   சே ன ல் களி லு ம்   ப ல் வே று   போ  ட் டி க ளை   ந ட த் து கி றா ர் க ள் .  ப  ல ர்   வெ ன் று ம்   இ ரு க்கி றா ர் க ள் .   ஆ னா ல்   இ தி ல்   மு க் கி ய மா ன  வி ஷ ய ம்    இதி ல்  எத் த னை  பே  ர்   அங் கி ரு ந் து    க லை த் து றை யி ல்   வெ ற் றி   கொ டி   நா ட் டி   உ ள் ளா ர் க ள்   எ ன் ப தே .   சி ல ர்  அ  ந் த   சா த னை யை   செ ய் து   காட் டி னா லு ம்   ப ல ர்   கா ணா  மலே   போ யு ள் ளா ர் க ள் .   மே டை  யி ல்  ஏ  றி   அ வ ர் க ள து   தி ற மை க ளை   கா ண் பி த் து  போ  திலு ம்   வா ய் ப் பு க ள்   இ ன் றி   த வி க் கு ம்   ப ல ர்   ம த் தி யி ல் ,

அ ந் த   மே டை   கூ ட   கி டை  க்கா  மல்   ந ல் ல   தி ற மை   கொ ண் ட வ ர் க ள்   ப லர்    இ ந் த   உ லகி ல்   உ ல வி   வ ரு கிறா ர் க  ள்.   அ  ப்ப டி ப் ப ட் ட   ஒ ரு வ ர்   தா ன்   இ ப்  பொ து   த மி ழ க   ம க் க ள்   ம த் தி யி ல்  கொ ஞ் ச ம்   பி ர ப ல ம டை ந் து   வ ரு கி றா ர் .    சென் னை யி லு ள் ள   ஒ ரு   ர யி லி ல்  அ ந் த   பெ ண்  கை யி ல்   வெ று ம்   ஒ ரு   சி ன் ன   இ சை க் கரு வி யை   கொ ண் டு   இ சை ய மை ப் பா ள ர்   ஏ . ஆ ர் . ரகு மா ன்   இ சை யி  ல்   வெ ளியா ன    “ ஜீன்  ஸ் ”   ப ட த் தி ல்   வ ரு ம்   “ க ண் ணோ டு   கா ண் ப தெல் லா ம் ”   பா ட லை   மி க வு ம்   அ ழ கா க

பா டி   அ னை வ ர து   பா ரா ட் டு க ளை யு ம்   பெ ற் று   வ ரு கி றா ர் .   இ ந் த   வீடி யோ   சி ல    தின ங் க ள்   மு ன் பு   ச மூ க வ லை த் த ள ங் க ளி ல்   மி க வு ம்   வை ர லா ன து .   இ த னை   க ண் டு ள் ள   இ சை ய மை ப் ப ள ர்   டி . இ மா ன்   இ ப்பொ  து   அ வ ரை     தே டி   வ ரு கி றா ர் .   தி றைமை சாலி களை  கண் டு  கொ  ண் டு  அவ ர் க ளு க் கு   ஏ தே னு ம்   ஒரு   வா ய் ப் பு   வ ழ ங்க   மு றை ப் ப ட் டு   வரு கி றா ர்   டி . இ மா ன் .    ஏ ற் க ன வே   இ வ ர்  க ண் பா ர் வை ய ற் ற    பா டக ர்    தி ரு மூ ர் த் தி க் கு   த ன் னு டை ய   இ சை யமை ப் பி ல்   வெ ளி யா ன   ப ட ம்

“ க ள த் தி ல்   ச ந்தி ப் போ ம் ”   ப ட த் தி ல்    பா ட   ஒ  ரு  வா ய் ப் பு   வ ழ ங் கி னா ர் .  அ த ற் கு   ம க் க ள்   ம த்தி யி ல்   இ வ ரு க் கு   ந ல் ல   பா ரா ட் டு க ள்   குவி  ந் தன .   இ ப் பொ து   அ தே   போ ல   இ ந் த  பெ ண் ணை யு ம்   அ வ ர்   தே டி  வ ரு கி றா ர் .     அ த னை   க ண் ட   ம க் க ள்   சி ல ரும்   இ ப் பொது   அ ந்  த   பெ ண் ணை  தே டி   வ ரு கி  றா ர் க ள் .   நே   ற்றை  ய   தி ன ம்   மு த லே   இ ந் த   செ ய் தி   ச மூ க வ லை த் த ள ங் க ளி ல்   மி க வு ம்   வே க மாக   ப கி ர ப் ப ட் டு ம் ,   அ ந் த   வை ர ல்   பெ ண் ணை யு ம்   சி லர்   தே டி   வ ரு கி றா ர க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.