என் ன து , 4 8 வ யதி ல் மீ ண் டு ம் க ர்ப் ப ம் . . . ! ! ! பொ ன் னி யி ன் செ ல்வ ன் ப ட விழா வி ற்கு ஐ ஸ் வ ர் யா ரா ய் ஆ ப் செ ன் ட் ஆ ன த ற் கு இ து தா ன் கா ர ண மா . . . ? ? ? இ தை கே ட் டு அ தி ர் ச் சி ய டை ந்த ர சி க ர் க ள் .. . ! !!

0

இந்தி ய   அ ள வி ல்   மி க வு  ம்      பி ர ப ல மான   ந டி கை   ஐஸ் வ ர் யா  ரா ய்.  இ  வர்  தமி ழி ல்    வெ    ளி வ ந்  த      இ   ரு வ ர்   ப  ட  த்   தி      ன்   மூ  ல   ம்   தி ரை யு ல கி ல்  ந டி கை யா க   அறி மு க மா னா ர் .  இ ப் ப ட த் தை   தொ ட ர்  ந் து  த  மி ழி  ல்    வெ ளி வ ந் த   ஜீ ன் ஸ்,   க ண் டு கொ ண் டே ன்   க ண் டுகொ ண் டே ன் ,    எந்  தி ர ன் ,   ரா வ ணன்   ஆ கி ய   சி ல   தி ரை ப் ப ட ங்க ளி ல்     ம ட் டு மே   ஐ ஸ் வ ர் யா   ரா ய்    ந டி த் து ள்ளா ர் .  மே லு ம் ,  த ற் போ து  ம ணி   ர த் ன ம்   இ ய க்க த் தி ல்   பி ர மாண் ட மா க   த யாரா கி   இ ருக் கு ம் ,   பொ ன் னியி ன்   செல் வ ன்   ப டத் தி ல்   ந ந் தி னி   க தா பா த்தி ர த் தை   ஏ ற் று   நடி த்  து ள் ளா ர் .   ந  டி கை   ஐ ஸ் வ  ர் யா   ரா ய் க் கு   ஏ ற் க ன  வே   ஆ ரா த் யா   எ ன் கி ற   பெ ண்   கு ழ ந் தை    உ ள் ள   நி லை யி ல்,   த  ற் போ து   அ வ ர்  இ  ர ண் டாவ து    மு றை யா க   க ர் ப் ப மா க   உ ள் ள தா க   த க வ ல்   ப ர வி   வரு கி ற து .

முன்  னா ள்   உ ல க  அ  ழ கி யா ன   ஐ ஸ் வ ர் யா   ரா ய் ,    க ட ந் த   2 0 0 7 – ம்   ஆ ண் டு   பா லி வு ட்   ந டி  க ர்     அ பிஷே க்   ப  ச்ச னை   தி  ரு ம ண ம்  செ ய் து கொ ண் டா  ர் .   இத் த ம் ப தி க்  கு   க ட ந் த   2 0 1 1 – ம்  ஆ ண் டு   ஆ ரா த் யா   எ ன்கி ற  பெ ண்    கு ழ ந் தை   பி ற ந் த து .   கு ழ ந் தை   பி ற ந் த  பி ன் ன ர்   சி ல   ஆ ண் டு க ள்   ப ட ங் க ளில்  ந டி க்  கா ம ல்   இருந்த   ஐஸ் வ ர் யா  ரா ய்,   த ற் போது   மீ ண் டும்     நடி க் க த்   தொ ட ங் கி விட் டா ர் .  இ ந் நிலை யில் ,  ந டி கை  ஐ ஸ் வ ர்யா   ரா ய்  த ற் போ து   கர் ப் ப மா க   இரு ப் ப தா க  த க வ ல்   ப ரவி   வ ரு கி றது .   இ த ற் கு  கா ர ண ம்   அ வ ரது   ச மீ ப த்தி ய   பு கை ப் ப ட ங் க ள்   தான் .   ச மீ ப த்தி ல்   த னது   க ண வ ர்  அ பி ஷே க்  ப ச் ச ன்  ம ற் று ம்

ம க ள்   ஆ ரா த்யா   உ ட  ன்   மு ம் பை   வி மா ன   நி லை யத்  தி ற் கு   வந்  த   ஐஸ் வ  ர் யா    ரா ய்  ,   கரு  ப் பு   நி ற   உ டை   அ ணி  ந் து   அ த ற் கு   மே ல்   ஓ வ ர்  கோ ட்   ஒ ன் றை யு ம்   போ ட் டி ரு ந்  தா ர்.    அ வ ர்   க ர் ப் ப மா க    இ ரு ப் ப தை  ம றை ப் ப த ற் கா க  வே   அ ந் த  ஓ வ ர் கோ ட் டை   போ ட் டி ரு ந் த தாக    கூ    றி   பா லி   வு ட்   ஊ ட க ங் க ளி ல்   செ   ய் தி  க ள்  வெ ளி வ ந்த   வ ண் ண ம்   உ ள் ள ன .   சமீ ப த் தி ல்    ந ட ந் த   பொ  ன் னி யி ன்   செ   ல் வ ன்   பட   டீ  ச ர்   வெளி  யீ ட்டு   வி ழா வி லு ம்   ஐ  ஸ் வ ர் யா   ரா ய்   ப ங் கே ற்க வி ல் லை .    அ வர்   க ர்  ப் ப     மா க   இ ரு ப் ப த னா ல்   தா ன்   இ ந் த   வி ழா வி ல்   ப ங்கே ற்  கவி  ல்லை   எ ன்  றும்   த க  வல்   ப  ரவி    வ ரு கி ன் ற ன .

Leave A Reply

Your email address will not be published.