ச ற்று மு ன் பி ர ப ல இ ய க் கு ன ர் ம ணிர த் ன ம் அ ப் ப ல் லோ ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ னு ம தி. . .! !! மனை வி சுஹா சினி வெ ளியி ட் ட ப ர பர ப்பு த கவ ல் . . . ! ! ! தி ரை யு ல கி ன ர் க ளை அ தி ர் ச் சி யி ல் ஆழ் த் தி யு ள் ள து . . . ! ! !

0

பிரப ல   இ  ய க் கு ன ர்   மணி  ர த்  ன ம்    மரு  த்து வம னை யி ல்   அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டு ள் ளா ர் .   இ  யக் கு  நர்    ம ணி ர த் ன ம்   க ல் கி   எ ழு தி ய   பொ ன் னி யி ன்   செ ல் வ ன்   தி ரை ப் ப ட த் தை   இ ர ண்டு   பா க ங் க ளா  க    உ ரு வா க் கி யு ள் ளா ர் .    அ தி ல்   மு த ல்   பா கத் தை   வெ ளியி  டுவ  த ற்கா ன   வே லை க ள்   தீ வி ர மா க   ந டை பெ ற் று  வ ரு கி ன் ற ன .   இ ந் த   நி  லை யி ல்    ம ணிர த் ன ம்   கா ய் ச் ச ல்  கா ர ண மா க   செ ன் னை   அப் ப ல் லோ  ம ரு  த் துவ ம னை  யி ல்  அ னு ம தி க்க ப் ப ட் டுள் ள தாக  த க வ ல்   வெ ளி யா கி யு ள் ள து .  ஆ னா ல்   அ வ ருக் கு   கொ ரோ னா  இ ல் லை   என   ப ரி சோ த னை யி ல்   உ று தி யா கி யு ள் ள து  .   இ ய க் கு ன ர்   ம ணி ரத்  ன ம்   த மிழ்    சினி மா    கொ ண் டா டு ம்   ஒ ரு   பி ர ப ல ம் .   இ வர து   இ ய க் க  த் தி ல்   த யா ரா கி   வ ரு ம்   பொ ன் னி யி ன்   செ ல் வ ன்   ப ட த் தி ற்கா க   ர சி க ர் க ள்   ஆ வ லா க   உ ள்  ள ன ர் .

பி ர ம் மா ண் ட த் தி ன்   உ ச் ச மா க    ப ட ம்   ரூ .  3 5 0   கோ டி   ப ட் ஜெ ட் டி ல்   த யாரா கி   இ ரு க் கிற து .   க டந் த   சி ல   நா ட் களு க் கு   மு ன்    ப ட த் தி ன்  டீ ஸ ர்   வெ ளி யா க   ம க் க ளி ன்   பெ ரி ய   எ தி ர் ப்பா ர் ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி யி ரு க் கிற து .   வ ரு ம்   செ ப் ட ம் ப ர்   3 0ம்   தே தி   ப ட ம்   வெ ளி யா க   உ ள் ள து.     இ து   தொ ட ர்பா க   ம ணி ர த் ன ம்  ம னை வி   சு ஹா சி னி   த னி யா ர்   தொ லை க் கா ட் சி க் கு   அ ளி த் த  பே  ட் டி யி ல் ,   ம ணி ர  த்னத்  தி ற்கு  கா ய் ச் ச ல்   அ றி கு றி   தெ ன் ப ட் டு ள் ள து .   இ த ன்   கா ர ணமா க   இ ன் று   காலை   ம ரு த் து வ   ப ரி சோ த னை க் காக   அ ப் ப ல் லோ   மரு  த்துவ ம னை யில்   அ னு ம தி க்க ப்ப ட் டு ள் ளா ர் .

அ த்து  டன்   த ன்  னுடை  ய   த ந் தை க் கு   9 2   வய  து,  அ தே  போ ல்    தாய் க் கு   8  8  வ  ய து.   எ ன வே    த னி மைப் ப டு த் து வ து   அவ சி ய ம்   எ ன் ப தால்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்  இ ரு க் கி றோ ம்   எ ன வு ம்   கூ றி யு ள்ளா  ர் .   மே லு ம்   ம ணி ர  த்ன ம்   ந  ல மா க  இ ரு  க் கி றார்   எ ன   சு ஹா சி னி   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் . ப ட த் தின்  வே லை களி ல்   பி ஸியா க   இ ரு க் கு ம்   ம ணி ர த் ன ம்   அ வ ர் க ளு க் கு   கொ ரோ னா   நோ ய்   தொ ற் று   ஏ ற் ப ட் டு ள் ளது .    சென் னை  யில்   உ ள் ள   த னி யா ர்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ வர்   அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டு ள் ளாரா ம் .   இ ய க்  குன ர்   வி ரை வி ல்  கு ண ம டைய    வே ண் டு ம்   எ ன   ரசி க ர் க ள்  டு வி  ட்ட ரி ல்    பதி வு   செ ய் து   வ ரு கி ன் ற ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.