வி ஜய் வ ந் தி ரு ந் தா ல் வே று பெ ண் ணி ற் கு தா லி க ட் டி யி ரு ப் பே ன் . . . ! ! ! இ ய க்கு ன ர் எஸ் . ஏ . ச ந்தி ர சே க ர் அ தி ர டி பே ச் சி . . . !! ! அ வ ர் கூ றி ய தை கே ட் டு ஷா க்கா ன ரசி க ர் கள் . .. ! ! !

0

இயக் குன ர்   எ ஸ் . ஏ .   சந் தி ர சே க ர்  த னது   ம னை வி யு ட ன்  கட ந்த  சி ல   தி ன ங் க ளு க் கு   மு ன்பு  தி  ரு க்க  டை யூ ர்  கோ  விலுக் கு ச்   சென் று   ஹோ ம ம்  செ ய்து   வ ழி ப ட்டு   வந் த னர்  .   திரு க் க  டையூ ர்   கோ வி ல்   ம யி லா டு து றை   மா  வட் ட ம்   தி ரு  க்க டை யூ ரி ல்  த ரு ம புர ம்   ஆ தீன   ப ரிபால னத் தி லு ள் ள   ஸ்ரீ   அ பி ராமி   உ ட னு றை யு ம்   ஸ் ரீ   அமி ர் த க டே ஸ்  வ ர ர்   கோ யி ல்   அ மை ந்து ள்ள து .   எ மனை   ச ம் ஹா ர ம்    செ ய் து   மார்  க்க ண் டே ய னு க் கு   ‘ எ  ன் று ம்   1 6 ‘   வ ர ம்   வ ழ ங் கி   சி வ பெ    ரு மா ன்   கா ல ச ம் ஹா ர மூ ர் தி  யா க   அ ரு ள்பா லி க் கு ம்   இ க் கோ யி ல்   ஆ யு ள்வி  ருத் தி  த்   தல  மாக க்   க   ரு தப் ப டு கி றது .    எ  ன வே  இ ங்  கு   பக்  தர் க ள்   த ங்க  ள்   ஆ யுள்   வி  ரு த் தி க் கா க   ச ஷ் டி ய ப் த பூ ர் த் தி ,

உ த் த  ர தசா ந் தி ,   பீ ம ர த  சா ந் தி ,   ச தா பி ஷே க  ம்   உள் ளி ட்ட  ப ல் வே  று   யா க பூ ஜை க ள்   செ ய் து    வ ழிப டு கி றா ர் க ள் .   இ த ற் கா க ப்   பல்  வேறு   மா நி ல ங் க ளைச்   சே ர்ந்தவ ர் க ளு ம் ,   வெ ளி நா ட்டின ரு ம்   வ ரு கி றா ர் க ள் .  இ த் த  லத் தி ல்   ம ட் டு ம் தா ன்   ஆ ண் டு   மு ழு வ து ம்   இ த் த கை ய   ஆயு ள்   வி ரு த் தி   வே ண் டி   சஷ் டி ய ப் த பூ ர் த் தி   (அ று ப தா ம்   க ல் யா ண ம்)     செ ய் யப்ப டு கி ன்ற து .   இ ய க் கு  ன ர்   எஸ். ஏ . ச  ந் தி ர சே க ர்   தி ரை ப் ப ட   இ ய க் கு ந ர்   எ ஸ் .ஏ .   ச ந் தி ர சே க ர்,    அவர்  மனை வி   சோபா ஆ  கி ய  இ ருவ ர்   திரு க்கடை யூ ர்  கோ  யி லு க் குச்     செ ன் றி ரு  ந்த ன ர் .    எ ஸ். ஏ . ச ந் தி  ர சேகரு க் கு   80  வ யது   பூர் த் தி  அ டை  ந்த தை    மு ன் னி ட் டு   ஆ யு ள்

வி  ரு த் தி க் காக   ச தா பிஷே க   ஹோ ம ம்   செய்து   வ ழி பா டு  செ ய் த ன ர் .    1 6   க ல ச ங் க ள்   வை த் து  க ண பதி   ஹோ ம ம் ,   ந வ கி ரக  ஹோ ம ம் ,   மி ரு த் தி யு ஞ் ச்   ஹோம  ம்,   ஆ யு ள் வி ரு த் தி   ஹோ ம ம்   சு த ர் ச ன்  ஹோ ம ம் ,   து ர் கா ,   ச ப் த மி  அ ஷ்  டல ட் சு மி ,   ந ட் ச த் தி ர  ஹோ ம ம்  ந ட த்  தி ய பி ன் ,  1 6   க ல ச ங் க ளிலு ள் ள   பு னித   நீ ர்   த ம்ப தி யி ன ரு க் குத்   தெளி த் த பி ன் ,  ச தாபி ஷே க  ஹோ ம ம்   செ ய் து   வழி பட்டு  ள்ள ன ர்.  ம க னுக் கு ம்  த ந்தை க் கு ம்  இ டையே  பி ர ச் சினை   ந டி க ர்   வி ஜ ய் க் கு ம்   அவரது   தந் தை  எ ஸ்.ஏ .   சந் திர சேகருக் கு ம்   இ டை யே  ப ல் வே று    க ரு  த் து   வே று பாடு   கள்  ந ட ந் து    வ ந்த   நி லை யி ல்   இ ந் த   ச ம் ப வம்

ர சிக ர் க ள்  ம த் தி யி ல்  க வ ன த் தை     ஈர் த் து  ள்ள து .   இ ந் நி லை யி ல்   எ  ஸ். ஏ  . ச ந் திர சே க ரி ட ம்   கு றி த் த   தி ரு ம ணம்   கு றி த் து ம் ,   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   வ ரா த து   கு றி த் து ம்   கேட்  கப் ப ட் ட   கே ள் வி க் கு   மி க வு ம்   கோ ப மா க  பதி ல்   அ ளித் து ள் ளா ர் .  அ வ ர்   கூ றி ய   பதி லி ல் ,  வி  ஜய்   அ ங் கு   வ  ந் தி ரு ந் தா ல் ,  கூ ட் ட ம்   கார ண மா க  நா ன்   எ ன து  மனை வி யை   வி ட்டு    வே றொரு    பெண் ணி ற் கு   தா லி   க ட் டி யி ரு ப் பே ன் .   வி ஜ ய்   வந் துவி ட் டா  ல்  அ  ந்த   இ ட ம்    எவ் வா  று  இ ரு க் கு ம் ,   ம க் க ள்   கூ ட் ட ம்   எ வ் வா  று   இ ருக்  கும்  என் பதை   நி னை த் து ப்   பா ரு ங்க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.