பிரப ல நடிக ரா ன கதி ரின் ம னை வி யை பார் த்துள்ளீ ர்க ளா .. .? ? ? அட, இ ந்த பிரப ல ம் தா ன் இவ ரின் ம னை வியா . ..? ?? முத ல் முறை யா க வெளி யா ன அழகி ய ஜோ டியி ன் புகை ப்ப டத் தை பா ர்த் து ஆ ச் ச ர் ய ப் ப ட் ட ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மி ழ் சி னிமா   உ ல  கி ல்    வ  ரு ட த்தி    ற் கு   ப ல  பு  து  மு க   ந   டி  க   ர்க ள் அ றி மு   க ம்  ஆ கி   றா   ர் கள். அ ப் ப டி அறி முக மா  ன    ஒரு    சி ல ர்    தொ   ட ர்   ந் து   நல் ல    ந ல் ல  க தை   க ள    ங் க ளை தே ர் வு  செ   ய் து ர சிக ர் க    ளிடை ய  ந ல் ல  வரவே  ற் பை   பெ ற் று  வ   ருகி ன் றன ர்.  அ ப்   ப  டி ஒ ருவ ர்   தா ன்   ந டி க ர்  க  தி ர் .   க ட ந் த   2013 ஆம்  ஆ ண் டு   வெ ளி யா   ன ம த யா  னை  கூட்  டம்  எ ன் ற   ப ட த் தின் மூல ம்   ந டி க ரா  க   அ றி மு க மா   னார். இப் படி வெளி   யா   ன   மு த ல்   ப   டத்தி லே  யே  தன்  னுடை  ய  எதா ர் த் த  மா  ன ந டி ப் பை  வெளி ப் ப டு த் தி   இ ருந்  தார்  ந டி க   ர்  க தி   ர்   .    பி ன்  ன  ர் இ ந் த    ப ட த்   தை   தொ ட ர்ந் து   கி ரு மி ,   எ ன்   னோ டு   வி ளை   யா டு ,   வி க் ர ம்   வே தா  போ   ன்   ற   பல    ப ட   ங்க ளி   ல்   ந டித் தி   ருந்  தார்   .

இ   தை   அ   டு த் து   க ட ந் த   2018   ஆ ம்   ஆ ண்   டு  வெ ளி  யான ,   ப  ரி யே று   ம்   பெ   ரு மா ள்  எ   ன்   ற திரை  ப் ப ட   ம்  இவரு   க் கு  மா  பெ ரு   ம்  அ  ங் கீகார த்   தை   பெ ற் று  தந் த   து.   இ ந் த   ப ட த் தி  ற்கு ப் பி றகு இ வரு க்கு ரசி கர் கள் மத் தியில் நல்ல வ ரவேற்பு இரு ந்தது .   பி ன் ன    ர்   வி ஜ   யு ட   ன்   இ ணை ந் து   பி கி ல்   ப ட த் தி    லு ம்    ந   டி த் தி ருந்   தா  ர்   ந   டி க    ர்   க தி ர் .    இ தை த்தொ      ட ர் ந் து   ச   மீ ப த் தி ல்   வெ ளி   யா   ன ,      சூ ழ   ல்   எ ன் ற   வெ ப்   சீ ரி   ஸ்  தொ   ட  ரி லு ம்   ந டி த்   து   ர   சி க ர் க ளை   வெ கு வா க   கவ ர் ந்  தா ர்   ந  டி க ர்  க திர் .

இ ந் நிலை    யி ல்  ந டி க ர்   க தி   ரி ன்  ம னை   வி  கு றி த் த   த கவ   ல்   வெ   ளி யா கியு   ள்  ள து.   அ   ந் த  வ கை   யி   ல்    க ட    ந்  த  2    0       18   ஆ  ம்     ஆ    ண்டு சஞ் சனா என்பவரை திரும ண ம் செ ய்து கொண் டார் நடி க ர்   க திர்.   இ ந்   நி   லை யில்  நடிகர் கதிரின் மனை வி யின் புகை ப்பட ம் தற் போ து   ச மூ   க   வ லை த்  த ள ங் க ளி  ல்   வெ ளி யா   கி    வை  ர லா கி  வ ரு கி   ற து.  இ ப் ப டி   வெ ளி   யா ன   பு கை ப்  ப ட த்   தை   பா ர் த்த   ர சிக ர் க ள்    இ வ ர் தா ன்   ந டி க ர்   க   தி ரின்    ம னை  வி    யா   . ?   எ ன் று   க மெ   ண்ட்   செ ய்    து   வ ரு கி   ன்ற னர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.