எ ன் னை அ வமா னப் ப டுத் த நட ந் து வ ரு ம் ச தி.. .!! ! உ ண் மை யை வெளி ப்ப டை யா க கூ றி க ண் கல ங் கும் இய க் கு ன ர் . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த இ ய க் கு னர் தெ ரி யு மா . .. ? ? ?

0

சி  னிமா   து றை  யை  பொரு   த்த வ ரை  ஆ  ர ம்ப   கால க  ட் ட ங் க   ளி ல்    இ ருந்  த  ப லரும் ஒ ரு ந டிக ரா க இ ருப்பா   ர் க ள்   இ ல்லை   எ ன் றா ல்   இ ய க் கு   ன ரு க்கு   இ சை ய   மை ப் பா    ள ரா க  இரு ந்து   வ ந் து  ள்ளார் க ள். ஆனால் ,  தற்பொழுது சில பிர ப ல ங்கள்   நடி  க ரா க வும்   இ யக்கு   ன ரா க வு ம்   பா ட  லா சி ரி ய   ரா  க வு ம்  ப   ல ரும்   தி க   ழ்ந்   து  வ ரு கி  ன் றா   ர்கள். அந்த வகையில் த மிழ் சி னிமா உலகில் நடிகர், இய க்குனர், த யாரி  ப் பாள ர் ,  க தை   ஆ  சிரி யர்  எ ன ப ன்முக திற மை களுட ன்  வ ல ம்  வ ரு ப வ ர்  தான்  பா ர் த் தி ப ன் .  இ த  னை  தொ ட ர்   ந் து  பா ர் த் தி ப ன்   ஆ  ஸ் க   ர்   வா  ங் க   வே   ண் டு ம்   எ ன் று  ஆ   சை   நீ  ண் ட   கா ல  மா க   அ வர்   ம  ன தி   ல்  இ ரு ந் து  வ ரு கி   ன் ற து.   பா ர் த் தி பன்  எ டு  த் தி ரு   க் கும்   ப ட ம்   தான்    இ ர வி ன்  நி ழ   ல்.

இ ந் த   ப ட ம்  ரி   லீஸ்   ஆ கி   ம   க்க ளி   ட ம்  ந ல் ல   வ ர வே  ற் பு  விட்டு வரு கி  ன் ற து .  ஏற்க னவே எ டுத் த   ஒ த் த   செ   ரு ப்   பு  தி ரை   ப் ப டம்   ஆ   ஸ் க    ர்  வ ரை   செ ன் று  தோ   ல்   வி  அ டை   ந் த து.   மே லு ம் ,  இ ந் த  ப ட  த் தி ல்  ப ல  பிர ச்சி னை க  ள்  ச ந் தி  த் து   வ ரு கி   ன்றா ர் .  மே லும் ,  ப ல  த் தி  ற் கா க  கா சு  த  ர வே   ண் டு ம்   எ ன் று   பா ர் த் தி ப ன்   மீ  து  வ  ழ க்கு   ப தி வு  ஒ  ன் று  போ  ட்   டுள்  ள.    இ ந் த   ப ட த் தி ன்  கே    ம ரா    கொ டு  த் த    பா  ஸ்க  ர் என்ப வருக்கு 17 ல ட்சம் ரூபா ய் வா ங்கி இருக்கி ன்றார். இப்படி உனக்கு போ ட்டதா ல்.அந்த படத்தை வாங்க வி நியோக ஸ்தர்கள் ஆரம்ப த்தில் பெரிய சோ தனையி ல் இரு க்கின் றா ர்கள்.

எ ன்னை அ வமான ப்படு த்தும் திட்ட த்தில் யாரெ ல்லாம் பின் இ ருந்து வே லை செய் கின்றா ர்கள் என்பது தெரியவி ல்லை. இதனால் பெரிதும் மன உ ளைச்ச லுக் கு ஆ ளான பார்த் திபன் நான்  யா ரையு ம்   ப டி   என்  னை   அ   வ மா   ன ப்ப டு   த் தி  வ ரு கி ன் றீர்கள் என்ற பு லம் பி வருகி ன்றார். ஆனால், இந்த பி ரச்ச னை எ ல்லாத் தையும் ச ரி செய்து பா ர்த் தி ப ன்  ப ட   த் தை   வெளி   யி ட் டு   வெ  ற்  றி  கொ    ண்டு   வ ந் து   ள் ளார்  .   ஒரு வ ர்   வ ள   ர் ச்சி   யை   த டு ப்பத ற்கு வேறு ஒருவர் பு திதா க வருவதி ல்லை கூ டவே இருந்து வே லை பா ர்ப்பா ர்கள் என அவர் கூறி யுள்ளா ர்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.