அம் மா டி யோ வ் . . . ! ! ந ய ன் தாரா அ ணி ந் து ள் ள இ ந் த வா ட் சி ன் வி லை இ த் த னை கோ டி யா . . . ?? ? இ தெ ல் லா ம் எ ன் ன ன்னு சொ ல்ற து .. !! ! வி லையை கே ட் டு வா யை பி ள ந் த ர சி கர் க ள் . . .! ! !

0

அற் ப னு க்கு   வா  ழ் வு  வ ந் தா ல்   அ  ர் த்த   ரா த் தி ரி யி ல்   கு டை  பி டி ப் பா ன்  எ ன் ற   வ ச ன ம்   யா ரு க் கு   பொ ரு ந் து கி ற தோ   இ ல் லையோ   சி னி மா   ம ற் றும்   சீ ரிய ல்  ந டி க ர் ,  ந டி கை க ளு க் கு  பொ ரு ந் து ம்   என் றே   கூற லா ம் .    அ வ்வ ளவு   சமீ ப கா ல மா க   யூ டி யூப ர் க ள்   கூ ட   ஆ ட ம் ப ர மா ன   கா  ர் க ளை   வா ங்கு  வது . .   வி  லை  உ ய ர் ந் த   பொ ருட்  க ளை   வா ங் கு வ து  உ ள் ளி ட் ட   விஷ ய ங் களை   செய் து   வ ருகி ன் ற ன ர் .   இத னை   நா ம்   அ ன்றா ட ம்   பார் த் து   வ ரு கி றோ ம் .   இ ப்ப டி   இ ரு க்கு  ம்போ து   த மி ழ்   சி னி மா வி ன்   லே டி   சூ ப்  ப ர்   ஸ் டாரா க   இ ரு க் கு ம்   நய ன் தா ரா   ம ட் டு ம்  எ ன் ன   த க் கா ளி  தொ  க் கா . .?   அ ந் த  வ கையி ல்   ந டி கை  ந ய ன் தா ரா வி ன்   கைக் க டி கா ர த் தின்   வி லை   இ துதா ன்   எ ன் று   ஒ ரு  வி வ ர ம்   வெ ளி யா கி   ர சி கர் க ளை   அ தி ர் ச் சி யில்   ஆ ழ் த் தி   வ ருகி ன் ற து .  ந டி கை  ந ய ன் தா ரா  கை   க டி கா ர ங் க ளை  மி க வு ம்   விரு ம் பு வ தா க வு ம்  ம ணி   பா ர் ப் ப த ற் கு  ம ட் டு மி ல் லா ம ல்

அ து   த ன்னு டை ய   ம ணி க்க ட் டை   அ ல ங் க ரி க் க   கூ டிய ஒரு   அணி க ல னா க வும்    ந டி கை  ந ய ன் தா  ராவை   பா ர்  க்கி  றார்   எ ன் று   கூ று கி றா ர் க ள் .   மேலு ம்   நூற் று க் கு ம்  மே ற் பட் ட  கை   க டி கா ரங் க ளை   வா ங் கி   வை த்து ள் ள   ந டி கை   ந  யன் தா ரா   கை   க டி கா ர ங்க ளை   வை ப் ப த ற்கா கவே  த ன் னு டைய   வீ ட் டில்   த னி யா க   ஒரு   அ ல மா ரியை   பி ரத் தி யே கமா க   உ ரு வா க் கி   வை த் து ள் ளா ரா ம் .   இ ந் நி லை யி ல்   ந டி கை   ந ய ன் தா ரா  அ ணி ந் து ள் ள   ஒரு   கை   க டி கா ர ம்   1 . 2   கோ டி   ரூ பா ய்   எ ன் ற   வி வ ர ம்   ர சி க ர் க ளை   அ தி ர் ச்  சியி ல்  ஆழ் த் தி யு ள்ள து .   இ ந் த   1 . 2  கோ டி   ரூபா ய்  இ  ருந் தா  ல்   ஒ ரு   ப ட மே   எடு த் து   ரி லீ ஸ்   செய் ய லா ம்   எ ன் று  வா யை ப்  இ ழ ந்து வ ரு கி ன் ற ன ர்  சி னி மா   ரசி க ர் க ள் .  அ வ் வ ப் போ து   சினி மா

ந டி கர் க ள்   ந டி கை க ள்   கு றி த் து   ஆ ட ம் ப ர மா ன  வி ஷ ய ங் க ளை யு ம்  அ து   எ வ்வ ள வு   வி லை   எ ன் ற  வி ஷ ய மு ம்   இ ணை யத் தி ல்   வை ரலா க    வா  டிக் கை யா ன   வி ஷ யம்   தா ன்.  அ ந் த   வ கை யில் ,   ச மீ ப த் தி ல்  ந டி கை   நய ன் தா ரா   அ ணிந் து ள் ள   ப்ரா – வி ன்   வி லை   இ வ் வ ளவு   எ ன் று   ச மீப த் தி ல்   ஒ ரு    த க வ ல்   வெ ளி யா ன து.   அ த னை    ந ம்மு டை ய   தள த் தி  லு ம்  ப தி வு   செய் தி ரு ந் தோம் .   இ ந் நி லையி ல்  ந டிகை   ந ய ன்  தாரா   அ ணி ந்து ள் ள   கைக் க டி கா ரத் தி ன்   விலை   2  .9   கோ டி …  2 9 0  இ ல ட் சங் க ள் ..   2 , 9 0 0  ப த் தா யிர ங் க ள் ..   2 9, 0 0 0  ஆ யி  ரங் க ள்    இர ண் டு   ல ட் ச த் தி   ஒ ன்ப தா யி ர ம்  1 0 0   ரூபா ய் க ள் ,   இரு ப த் தொ ன் ப து  ல ட் ச ம்    1 0  ரூ பா ய் க ள் . .   இ ர ண்டு   கோ டி யே   90   ல ட் ச ம்  1   ரூ பாய் க ள்   எ ன்று   வி த வி தமா ன   க ண க்கு க ளி ல்   வாழ் க் கை யை  வெ று த் து   வ ருகி ன் ற ன ர்   ரசி க ர் கள்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.