ஐயோ, கொ ரோ னா நோ யா ல் பா தி க் கப் ப ட் டு ள் ள ந டி கை வர ல ட் சுமி யா இ து . .. ? ? ? அட க் க டவுளே , என் ன து இ ப் ப டி ஆ கி விட் டா ரே . . .!! ! வீடி யோ வை பா ர் த் து ஆ ச் ச ர்ய ப் ப ட் ட ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

நடி  கை    வ ரல ட் சுமி   ச ர த் குமா  ர்  த மி ழ் ,   தெ லு ங் கு   உ ள்ளி ட் ட   தெ ன் னி ந் தி ய  மொழி களி ல்    சிற ப்  பான    ப டங்க ளை  தேர்ந் தெடு த் து  ந  டி த் து  வ ரு  கிறா ர் .    சி ம் பு வு ட ன்   போடா  போடி   எ ன்  ற   ப ட த் தி ல்   வி க் னே ஷ்   சி வ ன்   இ ய க் க த் தில் தா  ன்   இ வ ர்  மு த  ல் மு றை யா க   த மி ழி ல் எ ன் ட் ரி  கொ டு த் தி ரு ந் தார்  .   இந் த ப்  படத் தி  ல்  இ வர து   ந டிப்  பு  வ ர வே ற்பை    பெ ற் ற து.   இ தை ய டு த் து வி க் ரம்    வே தா ,   தா ரை  த ப் ப ட்   டை,   மா ரி   2,  ச ண்டக்கோழி  2 ,  ச ர் தா ர் போன்ற   ப டங் க ளில் சி றப் பா ன  கே ர  க்டர் க ளை   தே ர் ந்தெ டு  த்து   ந டி த்  தி ரு ந்தா ர்.  குறி ப்பா க வி ஜ ய் யுடன்     இ வ  ர்  ந  டித்தி ரு ந் த   ச ர் தா ர்  ப  டம்   இவ ரு   க்கு   நல்ல  விம ர்  ச னங் களை    பெற் று த்    த ந் த து .

இ  தில்   இ வ ர து    அ ர சிய ல்   மூ வ் மெ ண் ட்கள்   சி ற ப் பா க   அமை ந் த ன .   நா ய கி யா  க ,   கு ண ச் சி த் தி ர   கே ர க் ட ர் க ளி ல்     ம ற் று ம்   வி ல்லி   க தா பா த் தி  ர ங் களி ல்  இ வ ர்   சி ற ப் பா க   ந டித் து   வரு கி றா ர் .   வி ல் லி   க தா பா த் தி ர ங் கள்  இ வ ரு க் கு   சி ற ப்  பா க   பொ ரு ந் து கி ன்   ற ன.   த ற் போ து   த மிழி ல்   வா ய் ப் பு க ள்   குறை ந் த   நி லை யி ல்    தெ லு ங் கி ல்   க வ ன ம்    செ லு த் தி   வ ரு கி றார் .   3 7   வ ய தாகு ம்     இவ ருக் கு    திரு ம  ண  ம்  செ ய் து   வை  க் க   இ வ ர து    கு டு ம்பத்  தின ர்      மு  ய ற் சி  மேற்  கொ ண் டு   வ  ரு கி ன்   ற ன  ர் .

ஆ  னா ல்   இ வ ர்   பி டி   கொ டு க் கா ம  ல்   ந ழு வி   வ ரு வ தா க   கூ ற ப்ப டு கி ற து .   ச மீ ப த் தில்    ரா தி கா       த ன் னு டை ய   அ ம் மா      இ  ல் லை                 எ ன்று   கூ றி   ப ர  பர ப்  பை   ஏ ற் ப    டு த் தி னா ர்  .   வ ரல  ட் சு மி   ச ர த்கு மா ர்    பி   ர ப  லத் தி ன்   ம க ள்   எ ன் ற   அ டை யா ள த் து ட ன்   த மி ழ்   சி னி மாவில்   ந டி க்  க   தொ ட ங் கி னா ர் .   வி க் னே ஷ்   சி வ ன்   இய க்க  சி ம் பு   நா ய க னா க   ந டி க் க   வ ர ல ட் சு மி   2 0 1 2 ம்   ஆ ண் டு  அ றி  மு க மா ன   ப ட ம்    தா ன்   போ டா   போ டி .       இ தி ல்   இ வ ர்   வே  க மா  க     பே  ச  ட ப் பி ங்   பே ச  வே    ப ல  ர்  தய   ங்கி னா ர் க  ள்,   அ ந் த   அ ள வி ற்கு

அ வ ர்  பே சியத ற் கு   யா ரா லு ம்   ஈ டு கொ டு த் து   பே ச   மு டி ய வில்லை,   இ று தி யி ல்   அ வ ரே   பே சி   இ ரு ந் தா ர் .   இ ப் ப ட த் திற் கு   பி ற கு   உ ட னே   அ டு த் த டு த் து   தெ லு ங் கு ,   ம லை யா ள ம் ,  க ன் ன ட ம்   என  தொட ர்ந் து  ப ட ங் க ள்   ந டி க் கி றா ர் ,   ஆ னா ல்   பெ ரி ய   ரீச்    கொ டு க் கு ம்   அ ள வி ற் கு   எ ந் த   ப ட மு ம்   அ மை ய வி ல் லை   எ ன் று   தா ன்   கூ ற   வே ண் டு ம் .   ப ட ங் க ளி ல்  ந டி ப் ப தை   தா ண் டி   ப  ல   ந ல் ல வி ஷய  ங்க ளி லும்   தன் னை  ஈ டு ப டு த் தி க்   கொ ண் டு  வரு கி றா ர் .   கொ ரோ னா   தா க் க ம்   க ட ந் த  சி ல      தி    ன ங் க ளு  க்   கு      மு  ன்    ந  டி கை    வ ர ல ட் சு மி  ஹை த ரா பாத் தி ல்

த ன து    அ ப்பா   ச ர  த்கு  மாரி ன்   பி ற ந்தநா ளை   கோ லா க ல மா க   கொ ண்  டாடி   இ ரு ந் தா ர் .   அ ந் த   வீ டி யோ வை  ச ர த் கு மா ரே  த ன து   இன் ஸ் டா வி ல்   ப தி வு  செ ய் தா ர் .   அ தி ல்   ந டிகை   வ ர ல ட் சு மி   மி  க வும்   ஒ ல் லி யா க   ஆ ளே   அ டை யாளம்  தெ ரி யா  த   அள வி ற்கு  மா றி யி ரு ந்தா ர் .  அ ப் பு கை ப் ப டங் க  ளை   பா ர் த் து   ர சி  கர்  க ள்    ந ம் ம   வ ர ல ட் சு மி யா   எ ன   ஆ ச்  ச  ரி ய  மா க   பா  ர் க் க   தி  டீரெ ன      இன் று    ஒ ரு       த க வ   ல்     வெ ளி யி டு கி றா ர்   ந  டி கை .    அ தா வ து   அவ  ர்   கொரோ னா   நோ  ய்  தா க்  கத் தா ல்   பாதி க்க ப்  ப ட்   டு ள்  ளா ரா ம் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sarath Kumar (@r_sarath_kumar)

Leave A Reply

Your email address will not be published.