56 வ ய தி ல் தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் ட மு னி ஷ் காந் த் . . . ! ! ! அ ட இ வ் வ ள வு அ ழ கி ய ம னை வி யா நீ ங் களே பா ரு ங் க … ! ! !

0

தமி ழ்  தி ரை ப் பட த் தி ல் ஒ ரு   ந டி க ர்      எ ப் படி  ஒ ரு  ப டத் தி ல்  மு க் கிய மோ   அ தே   போ  ல    தான்   ந ம  து  தமி ழ்  தி ரை  ப்ப ட த் தி  ல்   கா மெ டி   நடி க ர்க ள்  மிக வு ம்   அ வர் சி ய ம்   ஆகு ம் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   ந  மது    தமிழ்  தி ரை ப் பட த் தி ல்   ஒ ரு  மு க் கி ய மான    ந கை ச் சு வை  நடி கர்   எ  ன் றால்   அ து  ந ம து  மு னி ஷ் கா ந் த்   தான் . கா மெ டி   ந டி கர்   ரா ம் தாஸ்   என் று  சொ ன் னா ல்  ந ம் மில்   ப ல   பே ருக் கு  தெ ரி யாது   ஆனா ல்   மு னி ஷ் கா ந்  எ ன் று   சொன் னா ல்   நம து   நி னை வி ற்கு   மு த லீ ல்   வ ருவ து   மு ண் டா சி ப்ப ட்டி  ப ட த் தி ல்  நி  னை விற்  கு  மு னி ஷ் காந்   தா ன்.   ஆ னா ல்  த ற் போ து   வரை   நம து நடிக ர்  மு னிஷ்கா ந் த்   ந டித் த   மர கத  நாண ய ம்  என்ற   தி ரைப் ப டத் தை  ம ற க்க வே   மு டி யாது

இ ந் த  ப ட த் தி ல்   ரா ம தா ஸ்   எ ன் ற   க தா  ப் பாத் தி ர த் தி ல்   ந டி த் து   த னது  ந டி ப் பி  ல்  மி ர ட் டி   இ    ரு ப் பா ர்.   த ற் போது   வ ரை   ம க் க ள்  மன தி ல்   முனிஷ் கா ந் த்   இ ரு ந் து  வ ரு கி றா ர் .   இ ப்ப டி   ப ட் ட   ஒ ரு  நி லை மை யி ல்   ந ம து  ந டி க ரு க் கு   சு மார்   5 6  வ ய து   ஆ கிற து .   த ன து   வா ழ்க் கை யி ல்   அ து ம்   ந ம து   சி னி மா   வா ழ் க் கை யில்   ப ல   மு ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளு ட ன்  ந டி த் து   பல   வ கை யா ன   விரு து க ளை   பெ ற் றுள் ளா ர்   எ ன் ப து   தற் போ து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .இ வ ர்   அ ந் த   ப டத்  திற் கு  முன் னா ள் ப  ல   பட ங் க ளி ல்  நடி த் தா லு ம்  மு ண் ட சிப் ப ட் டி   ப ட ம்  தா ன்   இ வ ர் க் கு   ஓ ரு   ந ல் ல  அடை யா ள த் தை   ஏ ற்ப டு த்தி    த ந் த து.

எ ன்ன   எ ப்ப டி   இ ரு ந் தா லும்   த ற் போ து    ஒரு    ந டி கர்   எ  ன்றா ல்   த  னது   வா ழ் க்கை யி ல்  கூ  டி ய  வி ரை வி ல்   ஒ ரு   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   வ ரு வது    த  ற்போது உள் ள  கா லக ட் ட த்தி ல்  மிகவு ம்  மு க் கி ய மா ன து   ஆ கு ம்   அ ந்த   வ கி எ அ ல்   த ன து   5 6   வ து  வ ய தி ல்   தா ன்  ந ம த   ந டி கை   மு னி ஷ் காந் த்   திரு ம ண ம்   செய் து ள் ளா ர்.     செ ன் னை   வ ட ப ழ னி   ஏற் ப டு த் தி   இ வ ர து   தி ரு ம ணம்   ந டை பெற் று ள் ள து . தே ன் மொ ழி   என் ற  பெ ண்ணை   ம ண மு டித் த   ரா ம்தா ஸி ற் கு  ந  டிக ர் கள்  ம ற் று ம்   பி ர  ப ல  ங்க ள்   வா ழ் த் து  தெ ரி வி த் து   வ ரு  கி ன் றன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.