மழை க் கு ஒது ங் கிய பாட கி க் கு நே ர் ந்த து ய ர ச ம் ப வ ம் . . .! ! ! மி ர ட்டி பா லி ய ல் வ ன் கொடு மை செய்த ஓ ட்டு நர் .. .! !! அ ட கொ டுமை யே , இ வ ங் க ளுக் கே இ ப்படி ஒ ரு நி லை மையா . . .? ?? அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

கொல்  க த்தா  வை   சே ர் ந் த   பா ட கியை   பா லியல்   வ ன்கொ டு மை   செ ய்த   வழ க் கில்    ஓட்  டு  நர்   ஒ ரு வ ர்  கை து  செய்  ய ப் ப ட் டி ரு க் கி றா ர் .   கிரா மி  ய  பா ட கி   மே  ற் கு வ ங் க   மா நி ல  ம்  கொல் க  த்தா வி  ல்   உ ள் ள   த க்‌ ஷிந் த  ரி  எ ன் னும்   ப கு தியை  சே  ர் ந் த   கி ரா மி ய   பா  ட கி   ஒ ரு வ ர் அ ருகில்    உ ள் ள   க டை  க் கு   பொ ரு ட் க ள்   வா  ங் க   செ ன் று ள் ளா ர் .   அ ப் போ து   தி  டீ ரெ ன   க ன ம ழை   பெ  ய் த தா ல்   ,   ஓ ர ள வு  ஒ து க் கு ப் பு ற மா ன   இ ட த் தி ல்   அ மை ந் து ள் ள   ஒ ரு  கொ ட் ட கை யி ல்  ம ழை யி லி ருந் து   த ஞ் ச ம்  அ டை ந் தா ர் .   அ ந் த   ச மை ய த் தி ல்   அங் கு   வ ந்த   பா லி யல்    வ ன் கொ டு மை   வா க     ன  ஓ ட் டு ந ர்    ஒரு வ  ர்  ,       கூ ர் மை யா ன   ஆ யு த த் தை  ஏ  ந் தி   அ ந் த   பெ ண்ணை   மி ர ட் டி   த ன்  னுட ன்     வ ரு ம் ப டி   மி ர ட் டி யு ள் ளா ன் .

வ லு க் க ட் டா ய மா க   அ ரு கி ல்   உ ள் ள   கா ல் வாய்   ப கு தி க்  கு   அ ப் பெ ண் ணை   அ ழைத் து ச் செ ன் ற    அ ந் த   ஓ ட் டு ந      ர்   கொ டூர மா க   பா லி ய ல்    வ ன் கொ டுமை   செ ய் து ,    ந கை   ம ற் று ம்   கை யி ல்   வை த் தி ரு ந் த   ப ண ம்    உ ள் ளி ட் ட வ ற் றை   கை ப்     ப ற் றி வி ட் டு   அ ங் கி ருந்  து   த ப் பி த் து வி ட் டா ன் .   பா தி  க்க ப் ப  ட் ட   பெ ண்   அ ர சு   உ த வி   பெ  று ம்   பா ட கி   எ ன் ப து   கு றி  ப் பி ட த் த க் க து .     விசார ணை   இந்  த  ச ம் ப வ த் தி ற் கு   பி ற கு    வீ ட் டி ற் கு   ஓ டி ச் செ ன் ற   பெ ண்   ,   உ ட ல் நி லை    ச ரி யி ல் லா ம ல்   இ ர  ண் டு   நா ட் க ள்    சி கி ச் சை   எ டு த் து ள் ளா ர் .

அ  த ன்   பி ற கு   உள் ளூ ர்    கா வ ல் நி லை ய  த்தி ல்   பு கா ர்   அளி த் த பொ ழு து  கா வ ல் து றை யி  ல்  வ  ழ  க்கு  ப  தி வு   செ ய் யா ம  ல்  ,   1 0 0   0   ரூ பா ய்   ப ண  ம்   தரு கி றோ ம்   ,   இ த  னை   இ ப் ப டி யே   வி ட் டு வி டு ம் ப டி   கூ றி ய தா க   தெ ரி கி ற து . ஆ னா ல்   பா டகி யி  ன் கு டு ம்  ப   உ று ப் பி ன ர் க ள்   காவ  ல் து றை   த லை மை யக ம்        ம ற் று ம்  ஊ ட க ங் க ளை  அ னுகி   நி யா ய ம்   கே ட் க வே      வி சா ர ணை   மு டு க் கிவிட      ப் ப ட்  ட து .   கு  ற் ற ச் சா ட்   டு   மறு  ப் பு   வி சா ர ணை யி ல்   குற் ற ம்   சா ட் ட ப் ப ட் ட வ ர்   வ ட க்கு   கொ  ல் க த் தா வி ல்  உ ள்  ள   உல் ட   டா ங் கா   ப கு தி யி ல்

உ ள்  ளூர்  வேன்  டி ரை வர்   என் ப  து   தெரி ய வ ந் து ள் ள து  .  பா தி  க் கப்  ப ட் ட   பா ட கி   த ற் போ து   குற் ற வா ளி  யை   அ டை யா ள ம்   க ண் டு ள் ளார் .   வி ரை வி ல்   அ வ  ர்   மீ து   ச ட் ட    ந டவ  டி க் கை க ள்   பா யு ம்  எ ன்  று   து ணை   கா வ ல்   க ண் காணி ப் பா  ள ர்   பி ரி ய பி ர தா   ராய்   தெ ரி வி  த் து ள் ளா ர் . ம க ளி ர்   கா வ ல்   நி லை ய த் தின்    காவ ல  ர் க ள்  மீ தா ன    ல ஞ் ச ப்   பு கா ர் க ள்   கு  றி த் து   ந க ர   கா வ ல் து றையி ன்   உ ய ர் ம ட் ட   அ திகா ரி க ள்   தொ டர்ந் து   வா ய்   தி ற க் கவி ல் லை ,   இ ரு ப் பி னு  ம்   அ த ன்   பொ று ப்  பா ள ர்   கு ற் ற ச் சா ட் டை    தி ட் ட வ ட் ட மா க   ம று த் து  ள்     ளா ர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.