அ டேங் க ப்பா .. ! வி ஜ ய் சேது ப தி ஒ ரு ப ட த் தி ற்கு வா ங்கு ம் ச ம்ப ளம் எ த் த னை கோ டி தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ தை கே ட்டு அ தி ர் ச் சி யடை ந் த ர சிக ர் க ள் . . . ! ! !

0

விஜ ய்   சே து ப தி   1 6   சன வ ரி   1 9 7 8   என்ப வ ர்   தமி ழ்  நா ட் டை   சே ர் ந் த   தி  ரை ப் ப ட   ந டி க ர் ,  த யாரி ப் பா ள ர் ,   பா ட க ர் ,   நி க ழ் ச் சி   தொ கு ப் பா ளர்   மற்று ம்    பா ட லா சி ரிய  ர்   ஆவா ர் .   இ வ ர்   தென் மே ற் கு   ப ருவ க் கா ற் று   ,    பீ ட் சா   ,   நடு வு ல    கொ ஞ் ச ம்   பக் க த் த   கா ணோ ம்   ,   நா னு ம்   ரௌ டி   தா ன்   ,   சே து ப தி   ,   9 6   போ ன் ற   ப  ல   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த்  தத ன்   மூ ல ம்   ப ர வ லா க    அ றிய  ப் படு ம்    ந டிக ர்   ஆ வா ர் .  இ வ ர்    இ ர ண் டு   தென் னி ந் தி ய  பி  லி ம் பேர்   வி  ரு து க ள்     ம ற் றும்    மூ ன்  று   விஜ ய்    வி  ரு து க ள்    உட்  ப ட     ப ல   வி ரு து க  ளை  வெ  ன் று ள் ளா ர் .   வி ரு து ந கர்   மா வ ட்டம், இ ரா  ஜ பா ளை ய த் தி ல்   பி ற  ந் த   இ வ ர்   தன்    ப டி ப் பை   வி ரு து ந கர்    மா வட் ட த்  திலும்,  செ  ன் னை யி லு ம்   மே ற் கொ ண்  டா ர் .

ப ள் ளி யி ல்   தா ன்   ச ரா ச ரி க் கு ம்  கீ ழா ன   மா ண வ ன்   எ ன் று ம்   வி ளையாட் டி லு ம்   பா ட த் திட் ட ம்    சா ரா    நி க ழ் வு க ளி லு ம்  த ன க்கு    நா ட் ட ம்   இ ரு ந் த தி ல் லை   என்  றும்   அவர்   கூ றி யுள் ளா ர் .  இ ள நி லை   வணிக  வி ய லி ல்  ப  ட் ட ம்   பெ ற் று   3   ஆ ண் டு க ள்   து பா யி ல்   கண  க் கா ள ரா க   ப ணி   பு ரி ந்தா ர்  . அ வ் வே லை  பி டி க் கா ததால்    2 0 0 3 இ ல்    இ ந் தி யா வு க்கு  த்   தி ரு ம் பி னா ர் .   நி ழ ல் ப ட க் கா ர ர்     ஒ ரு வ ர்   இ  வ ரி ன்   மு க ம்   நி ழல் ப ட ங் களி ல்   அழ கா க   தெ ரி ய க் கூடி ய   ஒ ன்று   எ ன்று   சொன் ன து இ வ  ர்  ந டி ப்பு த்து றை யை  தே ர்  ந்தெ டு க் க

உந் து த லா க   இ ரு ந் த  து   எ ன் று   கூ றி யு ள் ளா ர் .  வி க் ர ம் ப டத்தி ன்   வெற் றி யா ல்   ந டிக ர்   வி ஜ ய்    சே துப  தி   தன து   ச ம்  ப ள த் தி னை   உ ய ர் த் தி யு ள் ளதா க    த க வ ல்   வெ ளி யாகி யு ள் ள து .   தமி  ழ்   சி னி மா வி ல்   எ ந் த   வி த  க தா பா த் தி ர மா  க   இ ரு ந்  தாலு  ம் தய ங்கா மல் நடிக்கும்    ந டி க ர்  என்றால்  அ  து   விஜ ய்  சே து ப தி    தா ன் .    வி க் ர ம்   ப ட த் தி  னை   தொ ட ர் ந் து   வி ஜ ய்   சே து ப தி க் கு   வி ல்ல  னா க  ந டி க் கு ம்   வா ய் ப் பு    மற் ற   மொ ழி    பட ங்  களி  ல்   இ ரு ந் து ம்   கு வி ந் து   வ ரு கின் ற  து.

குவி யு  ம்  வி ல் ல ன்   வா ய் ப் பு    அ ந்  த  வ  கை யி ல்  த  ற்போ து   அ ல் லு   அ ர் ஜு ன்   ந டி ப் பி ல்    உரு வா க வி ரு க் கும் புஷ்பா    2   ப ட த்தி ல்   வி ஜ ய்  சே து ப தி    வில்ல னா க    ந டி க் க வு ள்ளா ர் .   அ த ன்   படி   வி ஜ ய்   சேது ப தி   பு ஷ் பா    2  ப ட த் தி ற் காக  3 5   கோ டி க்  கு    மே ல்   ச ம் ப ள ம்  வாங் கவு ள் ள தாக   தக வல்  வெ ளியா கி யுள் ள து .  வி க் ர ம்   பட  வெ ற் றி யை   தொ ட ர்ந் து   வி ஜய்   சே து பதி   ஹீரோ வா க   நடி ப் ப த ற்கா க  வாங்   கும்  சம் ப ள த் தை  வி ட வி ல் ல னாக   ந டி ப் ப த ற்கா க  அ தி க   சம் ப ளம்  வாங் கு கி ன் றா ரா ம் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.