புகை ப்ப ட ங் க ளை வெ ளி யி ட் ட வி க் னேஷ் சி வன் . . . ! !! க டு ப் பா ன ஓ டி டி நி று வ ன ம் .. . ! !! பி ன் வா ங் கி ய த ற் கா ன உ ண் மை யா ன கார ணம் உடைத் த வி க் னே ஷ் சி வன் . . . ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் கா ர ண ம் எ ன் று தெ ரி யு மா . . . ? ? ?

0

த மிழி ன்   மு  ண் ண னி      நா   ய கி யா க   இ ருந் து     வ ரு பவ  ர்  ந ய ன் தா ரா .   இ வ ர்   கே ர ளாவி  ல்   பி ற ந் து   வள  ர் ந் த வ ர் .  ஆ ர ம்ப த் தில்   ஒரு   சிறி ய  தொலை க் காட்சி யி ல்  நி க ழ் ச் சி    தொ குப் பா ள ராக  இ ரு ந்த  இ வ ர் ,   ம லை யாள  ப டம்    ஒன் றி ல்   ந டிகை யா க   அ றி மு க மா னா ர் .   பி ன் ன ர்   2 0 0 5  ஆ ம்   ஆ ண் டு   வெ ளி யான   ஐயா   ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   த மி ழ்   தி ரை யு ல க த்  தி ற் கு  அ றி மு க மா னா   ர் .   தி ரைக்  கு   வந் து   2 0    ஆண் டு க ளி ல்   7 5  ப ட ங் க ள்   ந டி த் து   மு டி த் துள்  ளார் .   த மி ழி  ன்   லேடி    சூ ப் ப ர்   ஸ் டா ராக  வும்     இவ ர்   இரு க் கி றா ர் .  ந ய ன் தா ரா வி ன்  7 5 வ து   ப ட த் தி ன்   பூ ஜை   இர ண் டு   நா ட் க ளு க் கு   மு ன் பு     தொ டங் கி  யிரு  ந்த   து.   இ  ய க் கு னர்   ஷ   ங்  க ரி ன்   உ  தவி  யாள ரா க   இ ரு ந்  த   நிலே ஷ்   கி ரு ஷ் ணா   இ  ந் த   ப டத் தை   இ ய க்  க     உள்    ளா  ர் .

நா   னு ம்     ர வு டி தா ன்   ப ட த் தி   ல்    ந       டி     த்  து  க்   கொ ண் டி ரு ந் த போ து   ந ய ன் தா ரா வி ற் கு ம்   இ ய க் கு ன ர்   வி க் னே ஷ்   சி வ னு க் கு ம்   கா த ல்   ம ல ர்ந் த து .   இ வ ர் க ள்   ப ல   ஆ ண் டு க  ளா க  ஒ ன் றா க   வா ழ்  ந் து   வ ரு  கி ன் ற  ன ர் .      ஏ ழு   ஆண் டு க ளா க   கா த லி த் து  வ  ந் த   இ  வர் க  ள்  க ட ந் த   ஜூ ன்   மா த ம்   செ ன் னை யி ல்   ம கா ப லி பு ர த் தி ல்   ஒ ரு   மி க ப் பெ ரி ய   த னி யா ர்   ரி சா ர் ட் டி ல்    வை த் து   தி ரு ம ண ம்  செ ய் து   கொ ண் ட ன ர் .   தி ரு ம ணத் தி ற் கு   ப ல   க ட் டு ப் பாடு கள்   வி தி க் க ப் ப ட் டி ரு ந் த ன .    உ டை க் க ட் டு ப் பா டு ,   செ ல் போ ன்   கொ ண் டு   வ ர க் கூ டா து ,

போ ட் டோ க் க ள்  எ  டுக் க க் கூ டா  து  எ  ன் று   ப ல   க ட் டு ப் பா டுக ள்    விதி க்  க ப்ப ட் டி ரு ந் த ன .    இ தற் கு   பி ன் ன ணி யி ல்   அ வ ர் க ள்   த ங் க ள து  தி  ரு மண   வீ டி யோ வை   ஒ ரு   த னி யா ர்   ஓடி  டி  நி று வ ன த் தி ற் கு  வி ற் க   இ ரு ப் ப தா க  வு ம்  போ ட் டோ க் க ள்   வெ ளி  யானா ல்   அ ந் த  ஓ டி டி   நி று வ ன த் தி ற் கு    வ ரு மா ன ம்   கி டைக் கா து   எ ன்ப தா ல்   இவ்  வா று   க ட் டு ப்  பாடு க ளை    வி தி த் தி ரு ந் த ன ர் .    தா லி   க ட் டு வ து   பி  ன் ன ர்   மா லை   மா ற் று வ து   எ ன்று    ஒ ரு   சி ல   பு கை ப் ப ட ங் க ளை   ம ட் டு மே   த  ன து   இ ன் ஸ் டா கி ரா மி ல்   வெ ளி யி ட் டி ரு ந் தா ர்   வி க் னே ஷ்   சி வ ன் .

தி ரு ம ண ம்   மு டி  ந் து   ஒ ரு   மா த ம்  ஆ கி யு ம்    ஒரு    பு கை ப் ப ட ங் க ள்   கூ ட   வெ ளி யா க வி ல் லை .       இ த னா  ல்   ந ய  ன் தா ராவி ன்   ர சி க  ர் க ள்   ஏ மா ற் ற த் தி ல்  இ ரு ந் த ன ர்   இ ந் த   நி லை யி ல்   ஓடி டி  த ளம்   2 5   கோடி   வி  லை   க் கு  ந  ய ன் தா ரா   விக் னே ஷ்   சி வ னின்   தி ரு ம ணத்  தை  வா ங் க வி ல்லை   எ  ன்ற   த க வ ல்    பரவி ய து .   வி லை  அ தி க ம்    என் று  ஓ டி  டி  த ள  ம்  பி  ன் வா ங் கி ய தாக    கூற ப் ப ட் ட து .   ஆ  னா ல்   இ தற் கு ப்   பி ன் னா ல்    இ ன் னொ ரு   கா ர ண மு ம்   இ ரு க் கி ற   து .    ஓ டி டி   த ள ம்   வெ ளி  யி  டு வ  த ற் கு  முன் பே   த ன து    இ ன் ஸ் டா கி ரா ம்   ப க் க த் தி  ல்   நிறை ய  பு கை ப் ப டங்க ளை

வி க் னே ஷ்    சி வ ன்   வெ ளி யி ட்டு   வி ட் டா ர் .   இ தனா ல்   அ ந் த   ஓ டி டி   த ளம்   ஏ மா ற் ற த் தி ல்   இ ரு ந் த தா க  கூ ற ப் ப டு கி ற து .   எ னவே தா ன்   தி  ரு மண   வீ டி யோ  வை   வெ ளி யி டு வ தி ல் லை   எ ன் ற   மு டி வு க் கு       அ ந்த   ஓ டி   டி   த ள ம்    வ ந் து   வி ட் டதா கவு ம் ,    இ த னா ல்   த ன  து   இ ன் ஸ் டா கி ரா மி லே யே  பு கை ப் ப ட ங் க ளை யு ம் ,   வீ டி யோ க் க ளை யு ம்   வெ ளி யி ட   வி க் னே ஷ்   ந ய ன் தா ரா   த ம் ப தி க ள்   முடி வெ டு  த் து ள் ள தா க வு  ம்   த க வ ல்  க ள்   வெ ளி யா கி   இ ரு க் கி ன் ற ன .

Leave A Reply

Your email address will not be published.