நீலி மா வை பா ர் த் து இ ன் ஸ்டா கி ரா மி ல் கொ ச் சை யா க கே ள் வி கே ட்ட ந ப ர் . . . !! ! த ர மா ன ப தி ல டி கொ டுத் த நீ லி மா. . . ! ! ! அ வ ர் கூ றிய தை கே ட் டு ஷா க் கான ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

இன் ஸ் டா கி ரா மி ல்   த ன்னி ட ம்   ஆபா ச மாக   கே ள் வி   எ ழு ப்  பி ய வ ரு க்கு   ச ரி யா ன    பதி  ல டி  கொ டு  த்து ள்  ளா ர்   நீ லி மா   ரா ணி.  க ம ல்   ந டிப் பி ல்  வெ ளி யா ன  தே வ ர்  ம க ன்   ப டத் தி ல்   கு ழ ந் தை   ந ட் சத் தி ர மா க   அறி மு க மா ன வ ர்   நீ லி மா . தமி ழ்   சி ன் ன த் தி ரை யி ல்  ஒரு  கா ல த் தி ல்   உ ச்ச   ந ட் ச த் தி  ரமா க   ஜொ லி த் த வர்  .   க தாநா ய கி   வே ட ம்   ம ட் டு மி ல் லாம ல்   கு ண ச் சி த் தி ர ம் ,   துணை    வேட ங் க  ள்,   வில் லி   க தா பாத்தி ர  ம் எ ன  எ ந்  த  வே ட த் தை    ஏ ற் றா லு ம்   ந டி த் து   அ ச  த் தி வி டு வா ர்   நீ லி மா   ரா ணி .   த மி ழ்   ம ட் டு ம ல் லா து   தெ லு ங் கு ,    ம லை யா ள ம்   எ ன   ப ல   மொ ழி க ளி ல்   ப ணி  யா ற் றி   வ ரு கி றா ர்   நீ லி மா    ரா ணி .   இ து வ  ரை   5 0 க் கு ம்    மே ற் ப ட் ட   தொ ட ர் க ளி ல்  ந டி த் து ள் ளார்  .

மெ ட் டி   ஒ ளி ,   அ ர ண் ம னை   கி ளி   போ ன் ற   நா ட ங் க ளி ல்  ந டி த் து ள் ளா ர் .     இ த னி டை யே   நீ லி மா வி ற் கு ம்   அ வ ரு ட ன்   சீ ரிய லி ல்   ந டி த்  து  வ ந் த   அ ஸ் வின்   எ ன் ப வ ரு க் கு ம்   தி ரு மண ம்   ந  ட ந் த து.   இ வ ர் க ளு க் கு   மூ த் த   பெ ண்   கு ழ ந் தை   ஒ ன் று ம்   உ ள் ள து .    பி ன்  ன ர்    நீ லி மா   இ ர ண் டா வ து   மு றை யா க   க ர் ப் ப மா க   இ ரு ந் தா ர் .   க ர் ப் ப மா க   இ ரு க் கு ம்   போ தே  அ டி க் க டி   போ ட் டோ   ஷூ ட்   செய் து   வ ந் தா ர் .  யா ரு ம்   செ ய் யா த   வ கை யி ல்   வி த் தி யா ச மா ன   போ ட் டோ   ஷூ ட் டு க ளை   செ ய் து   வ ந் தா ர் .

தா ம ரை   மே ல்   க ர் ப் பி ணியா க   அ ம் ம ன்   அ ம ர் ந் து   இ ரு ப் ப து   போ ல  வே ட  மி ட்டு   போ ட் டோ   ஷூ ட் டு க ளை   ந ட த் தி   வ ந் தா ர்   நீ லி மா .   தா ய் மை யை   வ லி யு  று த் து ம்   வித மா  க  இ ந் த   போ ட் டோ ஷூட்  எ டு  க் க  ப்ப ட்ட தா க   நீ லி மா   த  ரப் பி ல்   வி  ள க் க ம்   அ ளி க்க ப் ப ட்  டது .   நீ லி மா வு க்கு   இ ர ண் டா வ தா க   அ ழ கா ன   பெண்   கு ழ ந் தை   பி ற ந்து ள் ள து .   தி ரு ம ண  ம்   ஆ கி  1 3   ஆண் டு க ள்   க  ழித்  து  மீ ண் டு ம்    இ ளவ ர சி   கு  ழ ந் தை   பி ற ந் து ள் ள தா க   அ வர்   தெ ரி வி த் து   இ ரு ந் தா ர் .    த ன து   ம க ளி ன்   பு கை ப் பட  த் தை ப்   ப தி வி ட் டு  த ன து   ம க ளி ன்   பெ ய ர்

அ த் வை  த்தா   எ ன் று ம்  அ றி வி த் து   இ ருந் தா ர்   நீ லி மா .   சோ சி யல்  மீ டி யா வி ல்   எ ப் போ  து ம்   மி க   ஆ க் டி வாக  இ ரு க் கு ம்   நீ லி மா   நே ற் று   கே ள் வி   ப தி ல்   ஒ ன் றை   ப தி வி ட் டு   இ ரு ந் தா ர் .   அ தில்   ஒ ருவ ர்   உ ங் க ள்   உ ள் ளா டை   அ ள வு    எ ன்  ன  எ ன் று   கேட் டு ள் ளா ர் .   அ த ற் கு   நா ன்   எ ன்   உ ன் னி ட ம்   சொ ல் ல    வே ண் டு ம் ?   நீ   உ ள் ளா டை   வி ற் கி றா யா  எ ன் று   செ ரு ப் ப டி   பதி ல்   கொ டு த்  துள் ளா ர் .   நீ லி மா   போ ன் ற   பி ர பல ங் க ளு க் கு   கூ ட   இ து   போ ன் ற   டா ர் ச் ச ர் க ள்   வெ ளி ப் ப டையா க   வ ரு வ து   வே த னை க் கு   உ ரி ய து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.